Search
Close this search box.

D-3 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi – E-Arşiv Fatura

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-88364507-451.01
Konu : D-3 Kodlu DİİB’ler/E-Arşiv Fatura

06.10.2022 / 78717682
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza vaki müracaatlarda, e-Arşiv faturalarda sehven D-3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) bilgisine yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde bahse konu e-Arşiv faturaları üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında bu faturaların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin görüş talep edilmektedir.

Mezkur konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş sorulmuş olup, anılan Bakanlıktan alınan cevabi yazıda; 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulan e-Arşiv faturalar ile muhatabına elektronik veya kağıt ortamda gönderilen nüshaların aynı içerikte ve aynı görüntüde olması gerektiği, bu itibarla e-Arşiv faturaların, düzenleyen tarafından elektronik ortamda muhafaza edilen XML dosya biçimindeki nüshalarının geçerli olduğu ve mali mühür ile imzalanıp onaylanmış e-Arşiv faturalar üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamadığı ifade edilmiştir.

E-Arşiv faturaların üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamaması sebebiyle, hatalı düzenlenen (DİİB bilgisi yanlış girilen ya da hiç girilmeyen) e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak istenmesi durumunda, Bölge Müdürlüklerimizce takip edilmesi gereken usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede, üzerindeki DİİB bilgisi eksik ya da hatalı yazılan e-arşiv faturaların D-3 kodlu DİİB taahhüt hesaplarının kapatılmasında kullanılmak istenmesi durumunda, bu faturaların mükerrer kullanımın önüne geçilmesini teminen;

-Belge sahibi firmadan hatalı düzenlenen e-arşiv faturaların hangi belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmak istendiğine ilişkin dilekçe ile bu e-arşiv faturasının başka bir belgenin ihracat taahhüdünde kullanılmayacağına ilişkin taahhütname,

-Firmanın kayıtlarının (irsaliye faturası, DİR Otomasyon Sistemi/DYS kayıtları vb.) Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından incelendiği ve söz konusu e-arşiv faturanın, daha önce bu e-arşiv faturasının kesildiği tarihte belge süresi geçerli olan başka bir D-3 kodlu DİİB’in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin tespitin yer aldığı YMM raporu,

-DİİB taahhüdüne konu eşyanın e-arşiv faturanın muhatabı alıcı tarafça teslim alındığına ilişkin irsaliye faturası aranması gerekmektedir.

Ayrıca, firmanın ileride taahhüt hesabı kapatılacak D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinde daha önce DİİB ihracat taahhüdüne sayılmış e-arşiv faturaların mükerrer kullanımının önüne geçilmesini teminen, faturanın düzenlendiği tarihte belge süresi geçerli olan tüm D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesabının kapatılmasında da, aynı şekilde hatalı düzenlenen e-arşiv faturanın daha önce başka bir D-3 kodlu DİİB’in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin YMM raporu aranması gerekmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse, D-3 kodlu belge sahibi firma 28/03/2019 tarihinde kesmiş olduğu A-12345 numaralı faturada, fatura üzerinde DİİB numarasını “2018/D3-11111” yerine yanlışlıkla “2016/D3-55555” şeklinde girmiştir. Faturanın kesildiği tarihte (28/03/2019) firmanın taahhüt hesabı kapatılmamış ve belge süresi geçerli “2016/D3-55555”, “2017/D3- 66666”, “2018/D3-11111”, “2019/D3-22222” belge numaralı dört adet D3 kodlu dahilde işleme izin belgesi bulunmaktadır. “2018/D3-11111” numaralı dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma başvurusu yapıldığı tarihte (15/03/2022), bu DİİB’lerden “2016/D3-55555” ve “2017/D3-66666” belge numaralı DİİB’lerin taahhüt hesabı kapalı,

2018/D3-11111 belge numaralı DİİB kapatma talepli, 2019/D3-22222 belge ise açık durumdadır. Firmanın 28/03/2019 tarihinde kesmiş olduğu A-12345 numaralı faturayı bu dört tane belgenin de ihracat taahhüdünde kullanmış olabilme ihtimali bulunduğundan, eğer firma A-12345 numaralı faturayı 2018/D3-11111 numaralı DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanmak istiyorsa, bu faturanın daha önce 2016/D3-55555, 2017/D3-66666 numaralı belgelerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmadığına dair YMM raporu talep edilecektir.

Ayrıca, ileriki bir tarihte (01/05/2023) firma 2019/D3-22222 numaralı DİİB’in kapatılması için başvuruda bulunduğunda yine A-12345 numaralı faturanın 2019/D3-22222 numaralı DİİB’in taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmadığına ilişkin YMM raporu sunması gerekmektedir

 Diğer taraftan, e-Arşiv faturalara ilişkin olarak yukarıda ifade olunan hususların, münhasıran üzerinde DİİB bilgisi yer almayan veya hatalı yer alan e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt kapatma işlemlerinde ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ile sınırlı olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihdas olanan mali mevzuatta e-Arşiv faturalara bağlanan hukuki sonuçlara herhangi bir etkisinin bulunmadığının ihracatçı firmalarımızca göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 E-Arşiv faturalarda sehven DİİB bilgisine yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde DİİB taahhüt hesabının kapatılması başvurularının, DİİB taahhüt kapatma işlemlerini düzenleyen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, yukarıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali KILIÇKAYA
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top