Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2007/7

Kaydet
Kapat

25.07.2007 Tarihli 26593 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/7)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (mm) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (nn) bendi ilave edilmiştir.

“nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletme,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 50.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Firmaların;

a) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa,

c) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa,

ç) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat” başlıklı 23 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Firmaların haklı sebep hallerinden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat” başlıklı 26 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin beyanname aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.”SSSSSSSSSS

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesine aşağıdaki (12) numaralı fıkra ilave edilmiştir.

“(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaların grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatların, bu maddenin (3) numaralı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20/12/2006 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve belge süresi sona ermiş dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin 21, 23 ve 26 ncı maddeleri hükmünden daha önce yararlanamamış firmaların, İhracat 2007/7 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki dahilde işleme izin belgelerine, firma müracaatına istinaden tesis edilecek işlem tarihinden itibaren ilgili ek süreler verilebilir. Ancak bu Tebliğin 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen ek süre, belge süresi sonundan itibaren verilir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğ eki Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-3

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2- Gümrük Beyannameleri asılları (*)

3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhracat Listesi (Ek-5)

5- İthalat Listesi (Ek-6)

6- Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

7- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

8- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

9- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

10- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

11- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

13- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16- Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

(*) : Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**) : Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT:

Gerek görülmesi halinde; Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin (eski) hali;

a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (eski) hali;

(1) Firmaların;

a) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,

c) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,

ç) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat” başlıklı 23 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (eski) hali;

(1) Firmaların haklı sebep hallerinden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat” başlıklı 26 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (eski) hali;

(1) Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin beyanname aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki  Ek-3 ün (eski) hali;

EK-3

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2- Gümrük Beyannameleri asılları(*)

3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhracat Listesi (Ek-5)

5- İthalat Listesi (Ek-6)

6- Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)(**)

7- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

8- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

9- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

10- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

11- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde)(*)

13- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16- Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT:

Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top