Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2010/15

Kaydet
Kapat

10.11.2010 Tarihli 27755 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE (İHRACAT 2006/12) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/15)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir sebep ile fevkalade haller” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yükümlü firmanın iflası veya konkordato ilan etmiş olması ya da firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olması (Mahkeme kararı ile),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 20 nci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce belge süresi sona eren ancak henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi sahibi firma hakkında belge süresi içinde verilmiş iflasın ertelenmesi kararı bulunması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde mahkeme kararıyla birlikte elektronik ortamda Müsteşarlığa (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan belgeler açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığıyla Müsteşarlığa) müracaat edilmesi kaydıyla, Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine ilave süre verilebilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir sebep ile fevkalade haller” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

ç) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme kararı ile),

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top