Search
Close this search box.

Damga Vergisi Hakkında Yazı – GGM

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.04
Konu : Damga Vergisi

18.09.2020/57438616
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve E-52975608-156.04-00052075564 sayılı yazısı.

b) Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 23.07.2020 tarihli ve E-52975608-156.04-00056063116 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle, antrepo rejimi kapsamında bağlantıları İsdemir Gümrük Müdürlüğü`ne bağlı Rubis Antreposuna alınan serbest dolaşımda bulunmayan ve yeni bir fatura düzenlenmeden yurtdışı faturasıyla İskenderun Gümrük Müdürlüğü`ne bağlı Toros Tarım A.Ş. antreposuna sevk edilerek burada firma adına yeniden antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın iki bağlantı idare arasındaki transit refakat belgesi ile yapılan cari taşıma işlemlerinde damga vergisi tahsil edilmesinin gerektiği, kapanmış veya iptal edilmiş transit refakat belgeleri için ise damga vergilerinin tahsil edilmesini teminen ilgili vergi dairelerine bilgi verilmesi görüşüyle konunun değerlendirilerek Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 09.09.2020 tarihli ve E.100672 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Anılan yazıda özetle, nakliyeci firmalar tarafından yapılan taşıma faaliyetinin uluslararası taşıma niteliğinin olması ve navlun bedelinin döviz olarak elde edilip yurda getirilmesi kaydıyla bu firmalara Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi verilebildiği, ilgide kayıtlı yazılarınız eklerinde; başvuruya konu taşıma faaliyetinin, ülkemiz sınırları içerisindeki iki antrepo arasında transit rejimi kapsamında yapılan taşımacılık işlemi olması nedeniyle uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde görüşümüze yer verildiği hususları dikkate alındığında, yazımız konusu faaliyet nedeniyle gümrük idarelerine verilen beyannamelere nakliyeci firmaların sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine istinaden döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:
Ek1- Yazı örn

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

09.09.2020

Sayı : 77888587-155.14.02[4200]-E.100672
Konu : Damga Vergisi

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 07.02.2020 tarihli ve 00052114803-E.00052114803 sayılı yazınız.

b) 23.07.2020 tarihli ve 85593407-156.04-E.00056089978 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınızın ve eklerinin incelenmesinden, yurt dışından getirilerek antrepo rejimi kapsamında İsdemir Gümrük Müdürlüğüne bağlı Rubis Antreposuna alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yurt dışı faturası ile transit rejimi kapsamında İskenderun Gümrük Müdürlüğüne bağlı Toros Tarım A.Ş. Antreposuna sevk edilerek burada kendi adına yeniden antrepo rejimine tabi tutulduğu, söz konusu işlemin transit ticaret kapsamına girmediği, nakliyeci firmaların Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesinin bulunduğu ancak iki antrepo arasındaki taşıma işinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında da olmadığının düşünüldüğü belirtilerek iki antrepo arasındaki taşıma işine ilişkin gümrük idarelerine verilen transit beyannamelerden damga vergisi tahsil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında, gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişik ek 2 nci maddesinde ise;

“1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.

2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

 

f) (6770 sayılı Kanunla değişik) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,”

hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu madde hükmünün uygulamasına ilişkin olarak 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği”nde döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ihracat olarak istisnadan yararlanacak işlemler ve Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine dayalı olarak istisna kapsamına alınan faaliyetler Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde ve tebliğde tek tek sayılarak belirlenmiş, sayılanlar dışındaki faaliyetler damga vergisi ve harç istisnası kapsamında değerlendirilmemiştir.

Aynı Tebliğin “İhracat işlemleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, ihracat olarak sayılan işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla işlem yapan kuruluşlarca re`sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği, “Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler” başlıklı 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine (VRHİB) bağlanan Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kağıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye`de serbest dolaşımda bulunan bir malın doğrudan doğruya yurt dışına satışı ile bir malın yurt dışından, serbest bölgelerde mukim gerçek/tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınarak Türkiye üzerinden transit olarak yurt dışına satılmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla re`sen damga vergisi istisnası uygulanmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yurt dışından getirilerek yurt dışında düzenlenen faturayla antrepoya alınan ve yeni bir fatura düzenlenmeksizin transit ticaret kapsamında olmadan transit rejimi kapsamında bir diğer Gümrük Müdürlüğüne bağlı antrepoya sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyalara ilişkin gümrük beyannamelerine, Bakanlığınızca da söz konusu işlemin transit ticaret kapsamında değerlendirilmediği dikkate alındığında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, transit beyannamelere ait damga vergisi mükelleflerinin de beyannameyi imzalayanlar olduğu dikkate alındığında,

-Taşıyıcı firma olarak beyannameyi imzalayan rejim hak sahibi (asıl sorumlu) adına düzenlenmiş geçerli bir VRHİB bulunması,

-Taşıma faaliyetinin uluslararası taşıma niteliğinin olması,

-Navlun bedelinin döviz olarak elde edilip yurda getirilmesi

şartlarının birlikte var olması koşuluyla bu faaliyet kapsamında taşıyıcı firmalar tarafından gümrük idarelerine verilmek üzere düzenlenen söz konusu transit beyannamelerine, belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması ve belgedeki faaliyet değeri ile sınırlı olmak kaydıyla damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup aksi durumda istisnadan yararlanılamayacaktır.

Bu çerçevede, nakliyeci firmalar tarafından yapılan taşıma faaliyetinin uluslararası taşıma niteliğinin olması ve navlun bedelinin döviz olarak elde edilip yurda getirilmesi kaydıyla bu firmalara VRHİB verilebildiği, yazınız ve eklerinde; başvuruya konu taşıma faaliyetinin, ülkemiz sınırları içerisindeki iki antrepo arasında transit rejimi kapsamında yapılan taşımacılık işlemi olması nedeniyle uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde görüşünüze yer verildiği hususları dikkate alındığında, yazınız konusu faaliyet nedeniyle gümrük idarelerine verilen beyannamelere nakliyeci firmaların sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine istinaden döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

İsmail KILINÇARSLAN
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top