Search
Close this search box.

Destek Yönetim Sistemi Belge Girişi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-70422525-451.99-
Konu : DYS’ye Belge Girişi Hk

19.09.2022 / 78316099
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, 19.09.2022 tarihinden itibaren Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri, halihazırda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin işlemlerin İhracat: 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” çerçevesinde yürütülmekte olduğu Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) entegre edilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Tebliğ’in “Yararlanıcıların sisteme tanımlanması” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında maruz “DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.” hükmü ile firmaların sisteme tanımlanmasına ilişkin işlemlerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nce de yapılabileceği düzenlenmektedir. Bu çerçevede, DİR kapsamında belge başvurusunda bulunacak olan ihracatçı firmalarımızın DYS’ye belge girişi sürecinde meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesini teminen;

– Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa),

– Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere),

– İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme

ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

belgelerinin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Bahse konu bilgi ve belgeler, firmalar tarafından İhracat: 2019/7 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge” nin 5 inci maddesinde de belirtildiği üzere, asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS’lere gönderilecektir.

Söz konusu bilgi ve belgelerin DYS’ye yüklenmesinde görevlendirilecek personelin iş yükünün azaltılması amacıyla, halihazırda Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde veri girişinden sorumlu personelin İhracatçı Birliklerindeki iş yükü azalana kadar Birlik personeline destek olmasında fayda mülahaza edilmektedir.

Ayrıca, İhracatçı Birlikleri tarafından söz konusu işlemleri yerine getirmekle görevlendirilecek personel listelerinin ivedilikle hasirciha@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali KILIÇKAYA
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top