Search
Close this search box.

DİR Bilgisayarda Veri İşlemeye Tebliğ İhracat 2009/1

Kaydet
Kapat

29.01.2009 Tarihli 27125 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACAT 2007/2 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/1)

MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup; takip eden fıkralar teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımların 15 günlük süre içerisinde elektronik ortama aktarılmaması nedeniyle, 6 (altı) ay süreyle indirimli teminattan yararlandırılmayan firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), yurt içi alım fatura kayıtlarının kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış olması halinde, indirimli teminat uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin (eski) hali;

a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, en geç yurt içi alımın yapıldığı (ilgili faturanın düzenlendiği tarih itibarıyla) günü takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (eski) hali;

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kayıtların, belge sahibi firma tarafından bu bentte öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılamaması, ancak belge taahhüt kapatma müracaatına kadar aktarılması durumunda, belge ihracat taahhüt kapatma işlemi bu kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir. Bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top