Search
Close this search box.

E-İhracat Konsorsiyumu Statüsüne İlişkin Genelge – T.B.

Kaydet
Kapat

E-İHRACAT KONSORSİYUMU STATÜSÜNE İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1- (1) Genelgenin amacı, E-İhracat Konsorsiyumu statüsü kazanılmasına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri ile bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Genelge, 24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ve 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) 5986 sayılı Kararın 2 nci maddesi ile E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge’de belirtilen tanımlara ilave olarak, bu Genelgede geçen;

a)   DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,

b)   E-ihracat hizmet sağlayıcısı: E-ticaret altyapı servis sağlayıcıları ile dijital pazarlama, e- ticaret lojistik ve entegrasyon konularında hizmet veren şirketleri,

c)   E-İhracat Konsorsiyumu: Kararda tanımlanan ve Bakanlık tarafından E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketi,

ç) E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı: E-İhracat Konsorsiyumu paydaşları arasında düzenlenecek E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesi çerçevesinde ayrı bir tüzel kişilik ile Genelgede belirtilen görevlerini yerine getirmek üzere kurulan şirketi,

d)   E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesi: E-İhracat Konsorsiyumu statüsü almak üzere kurulacak ortaklıkta, E-İhracat Konsorsiyumu paydaşlarının kendi aralarındaki, Bakanlık ve üçüncü kişiler ile ilişkilerini, görev ve sorumlulukları ile diğer özel hukuka ilişkin hükümleri düzenlemek adına E-İhracat Konsorsiyumu paydaşları arasında yapılan sözleşmeyi,

e)   E-İhracat Konsorsiyumu paydaşı: E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığında yer alan şirketi,

f)   Hızlı kargo şirketi: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hızlı kargo taşımacılığı dolaylı temsil yetkisi alan şirketleri,

g)   Karar: E-İhracat Destekleri Hakkında Kararı,

ğ) Toplayıcı-satıcı şirketler: Yurt içi pazaryerlerindeki ürünlerin yurt dışı alıcılara ulaştırılmasını sağlayan veya yurt dışı pazaryerlerinde kendi markasının yanı sıra imalatçı şirketlerin ürünlerinin veya markalarının stoklu olarak satışını gerçekleştiren veya satışına aracılık eden şirketleri,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Kararda belirtilen e-ihracat destekleri ve E-İhracat Konsorsiyumu faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla ilgili sair mevzuat kapsamında verilen destek, istisna, muafiyet ve indirimlerden E-İhracat Konsorsiyumu yararlandırılır.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü, E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığına veya ortaklığa gereksinim duymadan Genelgedeki tüm şartları haiz tek bir şirkete verilebilir.

(3) E-İhracat Konsorsiyumu ile Bakanlık arasındaki ilişkiden doğacak hak ve yükümlülükler yalnızca E-İhracat Konsorsiyumu açısından sonuç doğurur. Bu ilişkiden doğacak hak ve yükümlülükler hiçbir surette üçüncü kişilere tevdi edilemez.

(4)  E-İhracat Konsorsiyumuna ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesi kapsamında hakkında menfi bir tespitin yapılmamış olması veya bu tespite yönelik işlemi iptal eden bir kararın verilmiş olması gerekmektedir.

(5)   17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında İhracat Konsorsiyumu statüsü alan şirketler, Genelge kapsamında E-İhracat Konsorsiyumu statüsü başvurusunda bulunamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

E-İhracat Konsorsiyumunun Görevleri ve Statü Şartları
 
E-İhracat Konsorsiyumunun görevleri

MADDE 5- (1) E-İhracat Konsorsiyumunun temel görevleri;

a)   Şirketlerin Türk ürünlerini veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi şahısların sınai olmayan ürünlerini e-ihracata yönlendirmek amacıyla, ürünlerini yurt içinde konsolide ederek, mülkiyetine veya konsinye olarak teslim aldığı ürünlerin, yurt dışı pazaryerlerine entegrasyonunun sağlanması,

b)   Ürünlerin yurt dışı pazaryerlerinde nihai tüketiciye hızla ulaştırılmasına yönelik depolama, dağıtım ve iade yönetim görevlerinin yerine getirilmesi,

c)   Faaliyette bulunulacak hedef ülke ve hedef yurt dışı pazaryerlerine yönelik olarak çalışma raporlarının hazırlanması,

ç) Yurt dışı pazaryerlerinde satışa sunulan ürünlerin marka koruma, konumlandırma, dijital pazarlama, çoklu dilde müşteri ilişkileri hizmetlerinin yerine getirilmesi,

d)   E-İhracat Konsorsiyumunca bizzat veya E-İhracat Konsorsiyumu bünyesinde yer alan şirketler tarafından Bakanlığın koordinasyonunda organize edilen sektörel ticaret ve alım heyeti programlarına katılım sağlanması,

e)   Bakanlık tarafından görev verilmesi halinde, hedef ülke ve pazaryerlerinde ilgili ülkelerin festival ve özel günlerinde Türk ürünlerinin tanıtımına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.

f)   E-İhracat Konsorsiyumu, aracılık ettiği Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahısların ilgili Kanun hükümleri kapsamında belirlenen üst limite ulaşarak bu hakkı kaybetmesi durumunda bu şahısların şirketleşmesi ve kurumsallaşması ile e-ihracat desteklerine şirket statüsü ile başvurmaları konusunda gerekli desteği verir.

Statü şartları

MADDE 6- (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü kazanılmasında başvuruda bulunan şirketin;

a)   Şirket iş merkezinin Türkiye’de bulunması,

b)   Şirket yöneticilerinin mali suçlardan dolayı ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması,

c)   Şirket yöneticilerinin ülke güvenliğini tehdit eden suçlara karışmamış olması,

ç) Kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve gümrük cezası borcu bulunmaması,

d)   Ticari kayıtlarını düzenli ve izlenebilir bir şekilde tutuyor olması,

e)   Bir önceki takvim yılı veya cari yılda en az 100 (yüz) BGB veya e-ticaret olarak beyan edilen GB kapsamında işlem yapmış olması,

f)   ISO 27001 standartlarına sahip olması,

g)   Ödenmiş sermayesi 5 milyon TL’den fazla olan sermaye şirketi statüsüne haiz olması, ğ) Şirkete ait e-ticaret sitesinde ürün satışı yapılıyor ise, bu sitenin tüketiciler açısından

asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunun, 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası, bu yönde alınmış muadil uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veya e-ticaret altyapı servis sağlayıcısından bu yönde hizmet alındığını gösteren belgeler ile ispat edilmesi,

h)   En az 2 yurt dışı pazaryerinde ürün listeleme, kur, iade, gönderi ve sipariş takiplerine ilişkin entegrasyonları tamamlamış olması,

ı) Entegrasyonu sağlanan yurt dışı pazaryerlerinin hizmet verdiği ülkelerde kendisine ait şirketin aktif banka hesaplarının bulunması veya entegre olunan yurt dışı pazaryerlerince ve ülkemiz ilgili mevzuatınca kabul gören dijital cüzdan ve dijital ödeme hesaplarının bulunması,

i)   Konum bazlı depo yönetim sistemine, e-ticarete uygun paketleme, etiketleme, barkod, faturalama, son kullanıcıya sevk yapılabilecek ve iadeleri yönetebilecek altyapıya sahip en az brüt 1000 m2 alanına haiz yurt içinde bir deposunun olması ya da bu konuda kiralama ve hizmet alındığının belgelenmesi, yurt dışı lojistik hizmetlerinin ise kendisi tarafından gerçekleştirilmesi veya yurt dışı süreçlerde yurt dışı lojistik hizmet sözleşmelerinin olması,

j)   E-İhracat Konsorsiyumu uhdesinde yurt dışı pazaryerlerinde pazaryeri hesap yönetimi, dijital pazarlama ve e-ticaret konularında tecrübeli, İngilizce dil yeterliliği olan, e-ticarete özgü yazılımları kullanabilen en az 5 (beş) personeli istihdam etmiş olması, ayrıca; entegrasyonu tamamlanmış pazaryerlerinin hedef kitlesi olan ülke ve tüketicilerin kullandığı yaygın yerel dile hakim veya ilgili olduğu ülkede kullanımı yaygın olan Çince, Portekizce, İspanyolca, Japonca veya Rusça dillerinde en az C1 seviyesinde dil bilgisi yeterliliğine sahip veya bu ülkelerde lise veya üniversite eğitimini bu yerel dillerden aldığını belgeleyen en az 1 (bir) personeli istihdam etmesi ya da hizmet alım sözleşmesi imzalaması,

k)   E-İhracat Konsorsiyumu bünyesinde dijital pazarlama bölümünün mevcut olması, dijital pazarlama bölümünde sosyal medya, arama motorları, dijital pazarlama veya grafik tasarım konularında eğitim sertifikalarına veya doğrudan bu alanlarda en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip en az 3 (üç) personelin istihdam edilmesi,

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen şartların tek bir şirket tarafından yerine getirilememesi halinde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen paydaşlar ile bir E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı kurularak bu maddede belirtilen şartlar yerine getirilebilir.

Statüyü alabilecek şirketler

MADDE 7- (1) Genelgenin 6 ncı maddesindeki şartları sağlayan bir şirket veya grup veya holding bünyesinde bağlı ortaklığı bulunan bir şirket kendi nam ve hesabına E-İhracat Konsorsiyumu statüsü almak üzere herhangi bir E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığına ihtiyaç duymadan Bakanlığa müracaat edebilir.

(2) Genelgenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre en az iki farklı paydaşın bir araya gelmesi ile E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı kurulması mümkündür. Genelge kapsamında kurulacak E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı Bakanlığa müracaat eder. E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığında yer alabilecek paydaşlar;

a)   Toplayıcı-satıcı şirket,

b)   İmalatçı şirket veya kooperatif,

c)   E-ihracat hizmet sağlayıcısı ç) Hızlı kargo şirketi,

d)   Sektörel çatı kuruluşlarının iştiraki olan şirketler,

e)   İş merkezi Türkiye’de bulunan pazaryeridir.

(3) Grup veya holdinglerin bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bu maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, E-İhracat Konsorsiyumu statüsü, grup veya holding şirketi bünyesinde

bağlı ortaklığı bulunan bir şirkete, ilgili şirketin E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesine taraf olmasının grup veya holding tarafından uygun görüldüğüne ilişkin ilgili yönetim kurulu kararını sunması kaydıyla verilebilir.

(4) E-İhracat Konsorsiyumu olacak şirketin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip olması halinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları haiz olduğu kabul edilir.

(5) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü almak üzere başvuracak DTSŞ için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şart aranmaz. E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alacak DTSŞ’lerin, ihracat portföyünün genel perakendeye konu ürünleri de içermesi esastır.

(6) E-İhracat Konsorsiyumu paydaşı sadece bir E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığında yer alabilir.

(7) Pazaryerleri ile organik bağı olan Türkiye’de yerleşik bir şirketin, E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığında olması durumunda ilgili pazaryerinin yurt dışı pazaryerleri ile entegrasyonu sonucu gerçekleştireceği satışlar E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı satışı olarak değerlendirilmez. Bu şekilde pazaryerinin yer aldığı E-İhracat Konsorsiyumu Ortaklığının hedef ülkeler özelinde hesap açması ve yönetmesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

E-İhracat Konsorsiyumu Ortaklığının Kapsamı, Görevleri ve Yükümlülükleri 
E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığının kapsamı, görevleri ve yükümlülükleri

MADDE 8- (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsünü 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında alınması halinde E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı aşağıdaki bentlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle mükelleftir.

a) E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığının merkezi, E-İhracat Konsorsiyumu paydaşları arasındaki görev ve sorumlulukları E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesinde düzenlenmelidir.

b) Karar, E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge ve Genelgede belirtilen E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığına ilişkin görevler ile E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetler tamamlanıncaya kadar her bir E-İhracat Konsorsiyumu paydaşı gerekli tüm makul yetenek, dikkat ve özeni göstererek tüm E-İhracat Konsorsiyumu paydaşları tarafından mutabık kalındığı şekilde kendi üzerine düşen görevleri ifa etmelidir.

c) E-İhracat Konsorsiyumu için Genelge’de belirtilen diğer hususlara uymak zorundadır.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu paydaşları, E-İhracat Konsorsiyumu ortaklığı ile birlikte ilgili mevzuata ilişkin her türlü devlet desteği ve kamu alacaklarından Bakanlığa karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur ve paydaşlar bu konuda Bakanlığa ortak bir taahhütname sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

E-İhracat Konsorsiyumu Başvurusu ve Statünün Geri Alınması
Başvuru

MADDE 9– (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü başvuruları için E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü Alma Başvuru Formu (EK-1) ve eki belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu sözleşmesinde yer alması gereken hükümler, şirket kuruluş sözleşmesinde yer alması halinde ayrı bir sözleşme yapılmaksızın şirket sözleşmesi birinci fıkra hükümlerince Genel Müdürlüğe sunulabilir.

(3) E-İhracat Konsorsiyumu başvuruları, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki

süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile diğer yazışma ve bildirim işlemleri KEP üzerinden gerçekleştirilir.

(4) E-ihracat desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığının Genel Müdürlük tarafından ilan edilmesinin akabinde birinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür. Başvurusu KEP yoluyla gerçekleştirilen ancak destek ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş desteklere ilişkin iş ve işlemler KEP üzerinden yürütülmeye devam olunur.

(5) Genel Müdürlük başvuruyu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler ve ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibini açıklama yapılmasını teminen çağırabilir, başvuruya ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya başvuruyu reddedebilir.

(6) Başvurularda eksik bilgi ve belgelerin bulunması veya Genel Müdürlük tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde, ilgili bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(7) Başvuru kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin tamamlanması için 3 (üç) aya kadar süre verilebilir. Bu süre içerisinde ibraz edilmeyen, eksik belgeleri tamamlanmayan başvurular yapılmamış kabul edilir. Ek sürenin hesaplanmasında Bakanlık evrak çıkış-giriş tarihi esas alınır.

(8) E-İhracat Konsorsiyumu statü başvuruları Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir ve Bakanlık onayına sunulur.

(9) Bakanlık tarafından başvurusu onaylanan ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alacak şirket, 200 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar- Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırır veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Genel Müdürlüğe sunar. E-İhracat Konsorsiyumunun aracılık sözleşmesi imzaladığı şirket sayısının 100 (yüz)’ün üzerine çıkması halinde, bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 1 (bir) ay içerisinde her 100 (yüz) şirket için ilave 200.000 ABD Doları teminat vermesi gerekmektedir.

(10) Başvurusu onaylanan ve teminatı yatıran şirket, 10 uncu maddede belirtilen başvuru dönemine göre Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanır.

(11) Onaylanan başvurunun Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlandığı tarihte E-İhracat Konsorsiyumu statüsü kazanılmış sayılır.

Başvuru dönemleri

MADDE 10- (1) Başvurular, yılda iki defa yapılabilir. Birinci dönem statü başvuruları, ocak-mart döneminde, ikinci dönem statü başvuruları ise temmuz-eylül döneminde yapılır. Bu tarihler dışında yapılan başvurular ancak takip eden başvuru döneminde değerlendirmeye alınır.

(2)  Başvuru kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilecek ek süre, birinci dönem statü başvuruları için haziran ayının ilk iş günü, ikinci dönem statü başvuruları için kasım ayının ilk iş gününe kadar verilebilir.

(3) Başvurusu onaylanan şirketlerin teminatlarını birinci dönem statü başvuruları için haziran ayının son iş gününe kadar, ikinci dönem statü başvuruları için ise kasım ayının son iş gününe kadar yatırması gerekmektedir. Teminatların belirtilen tarihlere kadar yatırılmaması halinde başvuruları geçersiz kabul edilir.

E- İhracat Konsorsiyumunun faaliyetlerinin Genel Müdürlükçe incelenmesi MADDE 11- (1) E-İhracat Konsorsiyumunun, statüyü aldığı ilk yıl hariç, müteakip takvim yılının nisan ayının ilk iş gününe kadar faaliyet raporunu ve E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge eki olan “E-İhracat Değerlendirme Beyanı”nı Genel Müdürlüğe sunması gerekmektedir.

(2) Genel Müdürlüğe sunulacak faaliyet raporunda aşağıdaki hususlar yer almalıdır;

a) 5 inci maddede yer alan görevlerine ilişkin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,

b) E-İhracat Konsorsiyumunun aracılık sözleşmesi imzaladığı şirketlerin unvanı, faaliyet alanı, ürün grupları ve markalarını içeren liste ile Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıslarla ilgili belge, IBAN ve e-ticarete konu ürün bilgisini içeren liste,

c) E-İhracat Konsorsiyumlarının, yurt dışı pazaryerlerinde kendi nam ve hesaplarında listelediği ve destek aldığı şirketlerin veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahısların destek sürelerinin takibine yönelik zaman çizelgeleri ile listelediği her şirket ve marka ile Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıslar için ilgili ülke ve pazaryerinde yaptığı satışlar hakkında bilgi,

ç) Türk ürünlerinin tanıtımı, satış kampanyaları ve sadakat programlarına ilişkin faaliyetler hakkında bilgi,

d) Gelecek dönem için büyüme ve genişleme planı ile potansiyel arz eden ülke ve pazaryerleri hakkında öneriler.

(3) Genel Müdürlük, E-İhracat Sekretaryasına sunulacak olan E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge eki E-İhracat Değerlendirme Beyanı ve doğrudan Genel Müdürlüğe sunulacak olan bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususları içeren faaliyet raporu çerçevesinde, E- İhracat Konsorsiyumunun e-ihracat performansını her yıl değerlendirmeye tabi tutar.

(4) Süresi içinde faaliyet raporunu, E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge eki “E-İhracat Değerlendirme Beyanı” ve bunların eklerini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede ibraz etmeyen E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketlere eksik belgelerin tamamlanması için bildirimden itibaren 1 (bir) aylık ek süre verilebilir.

(5)  Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor ve beyan ile ekleri dışında bilgi ve belge istenebilir.

E-İhracat Konsorsiyumu statüsünün korunması

MADDE 12- (1) E-İhracat Konsorsiyumunun statüsü,

a)   11 inci madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

b)   E-İhracat Konsorsiyumunun 6 ncı maddede belirtilen statü şartlarını sağlamaya devam etmesi,

c)   E-İhracat Konsorsiyumunun, statüyü ilk aldıkları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde toplamda en az 2 milyon ABD Doları, üçüncü yıl sonunda toplamda en az 5 milyon ABD doları e-ihracat gerçekleştirmesi,

koşulların sağlanması halinde devam eder.

E-İhracat Konsorsiyumu statüsünün geri alınması

MADDE 13- (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü,

a)   12 nci madde kapsamında belirtilen şartların yerine getirilmemesi,

b)   E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alındığı tarihten sonra, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi kapsamında E-İhracat Konsorsiyumu hakkında menfi bir tespitin yapılması ve bu tespite yönelik işlemi iptal eden bir kararın verilmemiş olması,

c)   DTSŞ statülerinin ilgili mevzuat uyarınca kaybedilmesi, ç) Teminat şartlarının yerine getirilmemesi,

d)   Karar ile E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelgenin ilgili hükümleri kapsamında desteklerden yararlandırılma hakkını kaybetmesi,

halinde Bakanlık tarafından geri alınabilir.

(2)  E-İhracat Konsorsiyumunun aşağıdaki durumlarda ihmali olması halinde statünün geri alınmasını Genel Müdürlük değerlendirebilir.

a)    E-İhracat Konsorsiyumunun yurt dışı pazaryerlerindeki hesaplarının cezai olarak ilgili pazaryeri tarafından defaatle kapatılması ve e-ticaret satışlarının aksadığının tespit edilmesi,

b)   Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerde ve bu kapsamda sunulan bilgi ve belgelerden 5 inci maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmediği ve yeterli e-ihracat performansının sergilenmediğinin tespit edilmesi,

c)    Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, Genelge hükümleri ile ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi,

ç) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketin, 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bilgilendirmeyi yapmaması.

(3)      E-İhracat Konsorsiyumu statülerinin geri alınması Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir ve Bakanlık onayına sunulur.

(4)   Bakanlık tarafından E-İhracat Konsorsiyumu statüleri geri alınan şirketler Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanır ve statüsünün alındığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süresince yeniden başvuru yapamazlar.

(5)   Yanıltıcı bilgi ve belge kullanılması suretiyle E-İhracat Konsorsiyumu statüsü almış bulunan şirketlerin bu statüleri, şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, verildiği tarih itibariyle geri alınır ve bu kapsamda verilen e-ihracat destekleri geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
E-İhracat Konsorsiyumu ile şirketler arasındaki sorumluluk

MADDE 14- (1) E-İhracat Konsorsiyumu ile şirketler veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıslar arasında, yurt dışı pazaryerlerinde ürünlerinin satışlarına ilişkin yetki, aralarındaki sorumluluk ve yükümlülüklerin yer alacağı bir aracılık sözleşmesi imzalanması esastır.

(2)   E-İhracat Konsorsiyumu, her bir pazaryeri için aracılık hizmet sözleşmesi imzaladığı en fazla 150 şirket ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıs için, toplamda ise en fazla 500 şirket ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıs için Karar kapsamındaki desteklere başvurabilir.

(3)  E-İhracat Konsorsiyumu, kendi nam ve hesabına yurt içinden satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında, üretiminde ve temininde yürürlükteki dış ticaret, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve sair mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmakla yükümlü; ilgili mevzuata aykırılık halinde mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran sorumludur.

(4)    E-İhracat Konsorsiyumu ile şirketler veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahıslar arasında, birinci fıkra kapsamında imzalanan aracılık sözleşmesine binaen şirketin veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip şahısların bizzat imal ve tedarik ederek E-İhracat Konsorsiyumu üzerinden gerçekleştirdiği ihracatta, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde malın üretimi veya tedariki ile ilgili tüm faaliyet ve belgeler bakımından dış ticaret, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden E-İhracat Konsorsiyumu ve şirketler müteselsilen sorumludur.

Diğer hükümler

MADDE 15 – (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirket, şirketin devri, satışı ve ortaklık yapısında bir değişik olması halinde Bakanlığa en geç 15 (on beş) gün içerisinde bilgi verir.

(2) Genelgede düzenlenmeyen hükümlerde öncelikli olarak Karar ve bu Karar kapsamında yürürlüğe konulan E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge Hükümleri dikkate alınır.

Yetki

MADDE 16- (1) Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin ekinde değişiklik yapmaya ve yeni ekler ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar veya mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafları idari yoldan çözümlemeye, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanabilecek teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada oluşabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

İstisnai başvuru süreleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Genelgenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 3 (üç) ay içerisinde 10 uncu maddede belirtilen başvuru sürelerine bakılmaksızın E-İhracat Konsorsiyumu statüsü başvuruları alınabilir.

(2)   Başvuru kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin tamamlanması için en fazla 3 (üç) ay süre verilir.

(3)  Başvurusu onaylanan şirketlerin, başvurularının onaylandığının bildiriminden itibaren 1 (bir) ay içinde gerekli teminatı yatırmaları gerekir.

(4)  Bu madde kapsamında başvurusu onaylanan ve teminatı teslim eden şirketlerin statüleri Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Genelge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Genelge hükümlerini Bakanlık yürütür.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top