Elektronik İmza Kanununun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Kaydet
Kapat

15.10.2021 Tarihli 31629 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv: Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının saklamakla yükümlü olduğu bilgi, belge ve elektronik verileri,

b) Bildirim Şartları: Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları,

c) Denetim: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının her türlü faaliyet ve işleyişinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenerek; muhtemel hata, noksanlık, usulsüzlük ve/veya suiistimallerin tespit edilmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların uygulanması amacıyla yapılan çalışmalar bütününü,

ç) Dizin: Geçerli sertifikaları içinde bulunduran elektronik depoyu,

d) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS): Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,

e) EKDS standardı: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından EKDS ile ilgili belirlenen TS 13678, TS 13679, TS 13680 ve TS 13681 standartlarını,

f) EKDS Yönetmeliği:22/10/2020tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliğini,

g) Erişim Verisi: Güvenli elektronik imza oluşturma araçlarına erişim için kullanılan parola,biyometrikdeğer gibi verileri,

ğ) ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısını,

h) İnceleme: Kuruma yapılan bildirimin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar bütününü,

ı) Güvenli Erişim Modülü (GEM) Akıllı Kartı: Kart erişim cihazı üzerindeki kriptografik işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan güvenlik modülünü,

i) Güvenli iletişim sertifikası: Kart Erişim Cihazı ve rol sunucusu arasında güvenli hat kurmak için gerekli olan sertifikayı,

j) Görevli ESHS: EKDS Yönetmeliği kapsamında belirlenerek Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından duyurulanESHS’yi,

k) İptal Durum Kaydı: Kullanım süresi dolmamış sertifikaların iptal bilgisinin yer aldığı, iptal zamanının tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşabileceği kaydı,

l) Kanun:15/1/2004tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,

m) Kart Erişim Cihazı (KEC): Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevi için kullanılan terminali,

n) KEC standardı: Elektronik kimlik kartları için güvenli kart erişim cihazları ile ilgili TSE tarafından belirlenen TS 13582, TS 13583, TS 13584 ve TS 13585 standartlarını,

o) Kimlik Doğrulama Bildirimi (KDB):KEC’inGEM Akıllı Kart aracılığı ile elektronik kimlik doğrulama için kimlik kartı ile etkileşim halinde yapmış olduğu kriptografik ve biyometrik işlemlerin sonucunu gösteren elektronik bildirimi,

ö) Kimlik Doğrulama Başarım Onayı (KDBO): Kimlik doğrulama sunucusu DS tarafından KDB’nin doğrulanması sonrasında oluşturulan ve Uygulama Sunucusuna gönderilen sayısal veriyi,

p) Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS): EKDS standartlarına uygun olarak elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

r) Kimlik Doğrulama Yönetmeliği:26/6/2021tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği,

s) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğini ispata yarayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını,

ş) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

t) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

u) Kurumsal Başvuru: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusunu,

ü) Nitelikli Elektronik Sertifika: Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

v) NVİGM: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

y) Özet değeri:6/1/2005tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan özetleme algoritmalarından biri kullanılarak hesaplanan değeri,

z) Özetleme Algoritması: İmzalanacak elektronik verilerin sabit uzunlukta bir özetinin çıkarılmasında kullanılan algoritmayı,

aa) Rol sertifikası: Rol doğrulamada kullanılan yetki sertifikasını,

bb) Rol sunucusu: Rol doğrulamada kullanılan ve kimlik kartındaki alanlara erişen sunucuyu,

cc) Sertifika Özet Değeri: Sertifikanın, özetleme algoritması ile elde edilen çıktısını,

çç) Sertifika İlkeleri: ESHS’nin işleyişi ile ilgili genel kuralları içeren belgeyi,

dd) Sertifika Uygulama Esasları: Sertifika ilkelerinde yer alan hususların nasıl uygulanacağını detaylı olarak anlatan belgeyi,

ee) Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası:ESHS’nin, Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla yaptırmakla yükümlü olduğu sigortayı,

ff) Zaman Damgası İlkeleri: Zaman damgası ve hizmetleri ile ilgili genel kuralları içeren belgeyi,

gg) Zaman Damgası Uygulama Esasları: Zaman damgası ilkelerinde yer alan hususların nasıl uygulanacağını detaylı olarak anlatan belgeyi

ifade eder.

Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanunda yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “kişilerin kimliğini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “kimlik kartı,” ibaresi ve “belgelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere “Kimlik kartı ile 13/Ç maddesine  ve elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kişinin kimliğinin doğrulanması halinde bizzat hazır bulunma şartı aranmayabilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı “Sertifikasyon Süreci, Kimlik Kartına Nitelikli Elektronik Sertifika Yüklenmesi, Yenilenmesi ve İptali” şeklinde değiştirilmiş ve 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesine ilişkin genel hususlar

Madde 13/A – ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilir.

ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini kendi rol ve güvenli iletişim sertifikalarını kullanarak KDHS üzerinden veya EKDS yönetmeliği ve EKDS standartlarına uygun olarak doğrudan KEC ile güvenli iletişim sağlayarak ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal gerekli tüm tedbirleri alarak/aldırarak yapabilir. Güvenli iletişim esnasında kullanılan tüm bileşenlerin (KDHS ve sistemleri, KEC cihazı ve sistemleri) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması sağlanır.

ESHS internet sayfasından, başvuru sahibinin kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi talebinin ön başvurusunu alabilir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibini nitelikli elektronik sertifika yükleme işleminin yapılacağı KEC’in olduğu yere yönlendirebilir.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için gerekli olan rol ve güvenli iletişim sertifikaları sadece Kanun kapsamında faaliyet gösteren ESHS’lere verilir.

Görevli ESHS tarafından rol ve güvenli iletişim sertifikaları KEC Standardı (TS 13585) ile belirlenen sürelere uygun üretilir.

Görevli ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarına ilişkin diğer ESHS’lerden ücret talep edemez.

ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulayarak uzaktan gerçekleştirilen;

a) Nitelikli elektronik sertifika yükleme,

b) Nitelikli elektronik sertifika yenileme,

c) Nitelikli elektronik sertifika iptal

işlemlerinin kesintisiz olarak yapılmasını sağlar.

ESHS’nin rol ve güvenli iletişim sertifikası

Madde 13/B – ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurusuna ilişkin aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Rol sunucusu temin ve kurulumunu kendi bünyesinde TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan TS 13681 standardına uygun olarak gerçekleştirir.

b) Rol sertifikası ve güvenli iletişim sertifikası için gerekli olan anahtar çiftlerini KEC standardında (TS 13585) belirlenen güvenli elektronik imza oluşturma aracında üretir.

c) Rol Sertifikası ve Güvenli İletişim Sertifikası için üretmiş olduğu Sertifika İmzalama Talepleri (CertificateSigningRequest – CSR) ve Rol Sunucusunun ilgili EKDS standartları ile EKDS Yönetmeliğine uygun olduğuna ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan belge ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur, Kurumun onayını alır ve bu onayı NVİGM’ye 

NVİGM, ESHS’nin başvurusunu inceler ve uygun bulunması halinde başvuruyu Görevli ESHS’ye iletir. Aksi durumda başvuru sahibi ESHS’ye bilgi verir.

Görevli ESHS Rol ve Güvenli İletişim Sertifikalarını üretir ve güvenli bir şekilde başvuru sahibi ESHS’ye iletir.

ESHS Rol ve Güvenli İletişim Sertifikalarını kendi güvenli elektronik imza oluşturma aracına yükler.

Rol Sertifikası ve Güvenli İletişim Sertifikalarının yenilenmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istenen bilgi ve belgeler tekrar Kuruma sunulmaz. ESHS bu sertifikaların yenilenmesine ilişkin NVİGM’ye başvuruda bulunur ve başvuru NVİGM tarafından görevli ESHS’ye iletilir. Görevli ESHS tarafından Rol ve Güvenli İletişim Sertifikaları yenilenir ve başvuru sahibi ESHS’ye iletir.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenirken kullanılacak KEC

Madde 13/C – ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklemek, yenilemek ve iptal etmek amacıyla kullanılacak KEC’e ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma iletir:

a) KEC üretici bilgileri,

b)KEC’inkullanıldığı yer veya uygulama bilgisini,

c)KEC’in, TSE tarafından yayınlanan KEC standartlarına uygunluğunun gösterir bilgi ve belgeyi,

ç) Güvenli elektronik imza oluşturma aracı olarak kullanılacak KEC’in ortak kriterler uygunluk belgesini,

d)KEC’inortak kriterlerden geçen KEC donanım yazılımının (firmware) veya ortak kriterlerden geçen KEC güncellenen donanım yazılımının özet değerini,

e) Nitelikli elektronik sertifika yüklerken kullanılacakKEC’indonanım yazılımının özet değerinin, ortak kriterlerden geçen KEC donanım yazılımının özet değeri ile eşdeğer olmasının sağlanabilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ilişkin taahhütnameyi.

Kimlik kartı vasıtasıyla  nitelikli elektronik sertifika başvurusu

Madde 13/Ç – Kimlik kartı vasıtasıyla başvuru sahibinin kimlik doğrulama işlemi EKDS Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine uygun olarak yapılır.

Kimlik doğrulama için TS 13679 standardına uygun olarak KDB ve KDBO üretilir. EKDS standardına uygun olarak KDB içerisinde asgari;

a) Kimliği doğrulanan kişinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği,

b) Doğrulamada kullanılan yöntem bilgisi,

c) Doğrulama zaman bilgisi

yer alır.

EKDS standardına uygun olarak KDBO içerisinde asgari;

a) Kimlik Doğrulama Bildiriminin Tekil Numarası,

b) KEC Seri Numarası,

c) KDB Doğrulama İsteğinin Özeti,

ç) Biyometrik Doğrulama Durumu

yer alır.

Ayrıca KDBO’ya ek olarak;

a)KEC’inüretici firma bilgisi,

b)KEC’inmarkası ve seri numarası,

c)KEC’indonanım yazılımı bilgisi,

ç) KEC’in donanım yazılımının özet değeri,

d) Görevli ESHS tarafından imzalanmış ve GEM bildirim imzalama açık anahtarını içeren sertifikası

ilgili ESHS’ye iletilir.

ESHS, başvuru sahibinin Kimlik Kartı ve KEC kullanmak suretiyle Kimlik Doğrulama Yönetmeliğine uygun olarak başvuru belgesini PADES-LTV formatında oluşturur.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi

Madde 13/D – ESHS kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklenebilmesi için öncelikle 13/Ç maddesine  uygun olarak başvuru sahibinin kimliğini doğrular.

Kimlik kartında daha önceden yüklenmiş sertifika mevcut ise başvuru sahibi bu sertifikalara ilişkin KEC vasıtasıyla bilgilendirilir.

Kimlik kartında nitelikli elektronik sertifika yüklenebilecek bütün alanların dolu olması halinde, başvuru sahibi KEC vasıtasıyla bilgilendirilir ve yeni nitelikli elektronik sertifikanın kimlik kartına yüklenmesi için var olan sertifikalardan hangi sertifikanın üzerine yazılacağına ilişkin başvuru sahibinin onayı alınarak başvurunun yapıldığı ESHS’ye iletilir.

ESHS’ye başvuru sahibinin yeni sertifika talebi, KEC vasıtasıyla doğrudan ya da KDHS üzerinden iletilir. Bu talebin içerisinde aşağıdaki bilgilerin yer alması sağlanır:

a) Kimlik doğrulama sonucunda üretilen ve başvuru sahibine ait olanKDB’ninKDBO,

b)KEC’indonanım yazılımının özet değeri,

c) Sertifika üretimi için başvuru sahibinin sertifika geçerlilik süresine ilişkin talep bilgisi,

ç) Başvuru sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği.

ESHS, gelen başvuru talebine ilişkin; talebin geldiği KEC’e ait bilgilerin, Kuruma bildirmiş olduğu bilgiler ile uyumlu olduğunu, KDBO’nun 13/Ç maddesinde belirtilen kriterlere uygun olduğunu ve EKDS Yönetmeliği kapsamında yetkili bir KDHS tarafından üretilmiş olduğunu kontrol eder.

ESHS, kendisine gelen başvuru sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği içerisinde yer alan bilgileri kullanarak nitelikli elektronik sertifikayı üretir, kendi güvenli iletişim sertifikası ve rol sertifikasını kullanarak KEC ile güvenli iletişim kurar, sertifikayı ve anahtarları doğrudan veya KDHS üzerinden KEC’e iletir.

ESHS’den gelen sertifika ve anahtarlar KEC vasıtasıyla güvenli bir şekilde kimlik kartına yüklenir.

Kimlik kartında önceden yüklenmiş elektronik sertifika olup olmadığı kontrol edilir. Yüklenecek nitelikli elektronik sertifika ilk sertifika ise başvuru sahibinin erişim verisini oluşturması sağlanır. Kimlik kartında yüklü başka elektronik sertifika bulunması halinde başvuru sahibine “kimlik kartındaki tüm sertifikalarda aynı erişim verisinin geçerli olacağı” bilgisi verilerek onayı alınır, isterse yeni erişim verisini oluşturması ve başvuru sahibi tarafından oluşturulan erişim verisinin kimlik kartına yazılması sağlanır.

Kimlik kartına yüklenen nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin başvuru taahhütnamesi ve özet değeri KEC vasıtasıyla başvuru sahibine gösterilir ve kimlik kartına yüklenen yeni nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması sağlanır. İmzalanan taahhütname başvuru sahibine iletilir. ESHS bu taahhütnamenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol eder ve nitelikli elektronik sertifikanın imzalama işlemlerinde kullanılmasını sağlar. Taahhütnameye ilişkin doğrulamanın geçerli olmaması halinde ESHS tarafından sertifika sahibi bilgilendirilerek sertifika askıya alınır.

Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın yenilenmesi

Madde 13/E – ESHS, sertifika sahibinin uzaktan nitelikli elektronik sertifika yenileme talebine ilişkin kimlik doğrulama işlemini 13/Ç maddesine uygun olarak gerçekleştirir.

Kimlik kartındaki sertifikalar, sertifika sahibine KEC vasıtasıyla gösterilir, sertifika sahibinin yenilemek istediği nitelikli elektronik sertifikayı seçmesi sağlanır ve başvuru sahibinin nitelikli elektronik sertifika yenileme talebi doğrudan veya KDHS üzerinden ESHS’ye iletilir. Bu talebin içerisinde;

a) Kimlik doğrulama sonucunda üretilen ve yenileme talebinde bulunan sertifika sahibine aitKDB’yeait KDBO’nun,

b)KEC’indonanım yazılımının özet değerinin,

c) Sertifika yenilenmesi için başvuru sahibinin sertifika geçerlilik süresine ilişkin talep bilgisinin,

ç) Sertifika sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneğinin

yer alması sağlanır.

ESHS öncelikle gelen nitelikli elektronik sertifika yenileme talebindeki sertifikanın kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sertifika kendisine ait değilse başvuru sahibinin nitelikli elektronik sertifika yenileme talebini reddeder. Sertifika kendisine ait ise ESHS gelen yenileme talebine ilişkin olarak, talebin geldiği KEC’e ait bilgilerin Kuruma bildirmiş olduğu bilgiler ile uyumlu olduğunu, KDB’nin 13/Ç maddesinde belirtilen kriterlere uygun olduğunu ve EKDS Yönetmeliği kapsamında yetkili bir KDHS tarafından üretilmiş olduğunu kontrol eder.

ESHS, sertifika sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği içerisinde yer alan bilgileri kullanarak nitelikli elektronik sertifikayı yeniler. Kendi güvenli iletişim sertifikası ve rol sertifikasını kullanarak KEC ile güvenli iletişim kurar. Sertifikayı ve anahtarları doğrudan veya KDHS üzerinden güvenli bir şekilde KEC’e iletir. ESHS’den gelen sertifika KEC vasıtasıyla güvenli bir şekilde kimlik kartına yüklenir.

Kimlik kartında önceden yüklenmiş elektronik sertifika olup olmadığı kontrol edilir. Kimlik kartında yüklü başka elektronik sertifika mevcutsa sertifika sahibine “kimlik kartındaki tüm sertifikalarda aynı erişim verisinin geçerli olacağı” bilgisi verilir. Başvuru sahibi isterse yeni erişim verisini oluşturması ve başvuru sahibi tarafından oluşturulan yeni erişim verisinin kimlik kartına yazılması sağlanır.

Kimlik kartında yenilenen nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin başvuru taahhütnamesi ve özet değeri KEC vasıtasıyla başvuru sahibine gösterilir ve kimlik kartında yenilenen nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması sağlanır. İmzalanan taahhütname başvuru sahibine iletilir. ESHS bu taahhütnamenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol eder ve nitelikli elektronik sertifikanın imzalama işlemlerinde kullanılmasını sağlar. Taahhütnameye ilişkin doğrulamanın geçerli olmaması halinde ESHS tarafından sertifika sahibi bilgilendirilerek sertifika askıya alınır.

Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın iptal edilmesi

Madde 13/F – Sertifika sahibi tarafından kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın iptal talepleri aşağıda belirlenen usullerden birisi ile yapılabilir:

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan yöntemlerden birisiyle,

b) KEC vasıtasıyla.

Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın iptalinin uzaktan KEC vasıtasıyla gerçekleştirilmesi halinde sertifika sahibinin nitelikli elektronik sertifika iptal talebine ilişkin kimlik doğrulama işlemi ESHS tarafından 13/Ç maddesine uygun olarak gerçekleştirilir.

Kimlik kartındaki sertifikalar, sertifika sahibine KEC vasıtasıyla gösterilir, sertifika sahibinin iptal etmek istediği nitelikli elektronik sertifikayı seçmesi sağlanır ve başvuru sahibinin nitelikli elektronik sertifikanın iptaline ilişkin talebi doğrudan veya KDHS üzerinden ESHS’ye iletilir. Bu talebin içerisinde;

a) Kimlik doğrulama sonucunda üretilen ve iptal talebinde bulunan sertifika sahibine aitKDB’yeait KDBO’nun,

b)KEC’indonanım yazılımının özet değerinin,

c) İptal edilecek sertifikanın

yer alması sağlanır.

ESHS öncelikle gelen iptal talebindeki nitelikli elektronik sertifikanın kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Nitelikli elektronik sertifika kendisine ait değilse başvuru sahibinin iptal talebini reddeder. Nitelikli elektronik sertifika kendisine ait ise gelen iptal talebini derhal işleme alır ve bu talebe ilişkin olarak, talebin geldiği KEC’e ait bilgilerin Kuruma bildirmiş olduğu bilgiler ile uyumlu olduğunu, KDBO’nun 13/Ç  maddesinde belirtilen kriterlere uygun olduğunu ve EKDS Yönetmeliği kapsamında yetkili bir KDHS tarafından üretilmiş olduğunu kontrol ettikten sonra nitelikli elektronik sertifikayı iptal eder.

ESHS kendi güvenli iletişim sertifikası ve rol sertifikasını kullanarak KEC ile doğrudan veya KDHS üzerinden güvenli iletişim kurar ve KEC vasıtasıyla kimlik kartından nitelikli elektronik sertifikanın ve anahtarın silinmesini sağlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “en az yirmi (20) yıl süreyle saklar.” ibaresinden önce gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı güvenliğini, gizliliğini, bütünlüğünü sağlayarak”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “Telekomünikasyon Kurulu” ibaresi “Kurul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2005

25692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/2/2006

26070

2-

17/10/2006

26322

3-

30/3/2007

26478

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top