Search
Close this search box.

Fatura – 25.05.2011

Kaydet
Please login

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.
Konu :

25.05.2011/12639
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, eşyanın ithalatı amacıyla satın alınan hizmete ödenen bedellerin, katlanılan gidere ait faturanın tarihinin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden daha sonraki bir tarih olması nedeniyle yurtiçi gider kısmında sağlıklı bir şekilde beyan edilmediği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin (c) fıkrasında, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin KDV matrahına dahil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, satın alınan hizmet faturasının tarihi gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonraki bir tarih olsa bile gümrük işlemlerine konu eşya için beyannamenin tescil tarihine kadar yapılan ödemelerin (ardiye, antrepo, tahmil, tahliye, vb.) belgelendirilerek ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen “ödeme” ibaresi nakden veya hesaben ödeme ile birlikte belli bir meblağın borçlanılmak üzere tahakkuk etmesini de kapsamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top