Search
Close this search box.

Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

Kaydet
Kapat

22.11.2023 Tarihli 32377 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİLERLE YAPILAN DÜZENLİ SEFERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; kıyı tesislerimiz arasında, kıyı tesislerimiz ile yurt dışında bulunan kıyı tesisleri arasında araç ve/veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferleri kapsar.

(2) Turizm ve gezinti amacıyla yapılan seferler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 478 inci ve 497 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Düzenli sefer: En az iki kıyı tesisi arasında ve belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,

c) Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS): Düzenli sefer yapacak gemiler için başvuru, belgelendirme, cezai işlemlerin işlendiği ve bildirimler gibi iş ve işlemlerin yürütüldüğü İdarece hazırlanmış sistemi,

ç) Hat izni: Kıyı tesisleri arasında ilan edilmiş sefer programına göre düzenli araç ve/veya yolcu taşımacılığı yapacak gemilere verilen izni,

d) Hat izni belgesi: Kıyı tesisleri arasında ilan edilmiş sefer programına göre düzenli araç ve/veya yolcu taşımacılığı yapacak gemilere verilen izin belgesini,

e) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

f) İlave hat: İlk kez veya yenileme amacıyla yapılan hat izni belgesi başvurusundaki ilk hat dışında yer alan ilave hat/hatları,

g) İlk hat: Bir gemi için hat izni talep edilen hatlardan ilkini,

ğ) İşletmeci: Hat izni almak için başvuran veya hat izni almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

h) Kabotaj hattı: Ülkemizde yer alan kıyı tesisleri arasında denizyolu ile yapılan taşımacılığı,

ı) Kıyı tesisi: 18/11/2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tesislerden; yolcu ve/veya araç taşımacılığı için faaliyetlerine izin verilen kıyı tesisleri veya yanaşma yerlerini,

i) Klaslı gemi: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşlarının birinden klas sertifikası almış gemiyi,

j) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir bölge liman başkanlığı veya bağlısı liman başkanlığını,

k) Ordino: Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesislerine kabulü amacıyla liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma sahasını belirten izin belgesini,

l) Sefer programı: Gemi veya gemilerin sefer planına göre düzenlenmiş programı,

m) UKOME: Büyükşehir belediyelerinin bünyesinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kıyı Tesislerimiz Arasında Düzenli Sefer Yapacaklara Dair Hükümler
Genel kurallar

MADDE 5- (1) İşletmeciler, kıyı tesislerimiz arasında düzenli sefer yapacak gemileri için İdareden hat izni almak zorundadır. İşletmecinin talebine göre gemilere tarifelerine uymaları şartıyla birden fazla hat için izin verilebilir.

(2) Kıyı tesislerimiz arasında düzenli sefer yapacak gemiler Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında; şehirlerarası taşımacılık yapılan hatlarda adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere İdare tarafından denetim yapılır.

(4) İdare diğer taşıma türlerindeki kapasiteleri ve rekabet şartlarını değerlendirerek kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi veya benzeri nedenlerle hat izinlerini ve gemi kapasitelerini sınırlandırabilir.

(5) İşletmecilerin yaz ve kış tarifelerine geçiş tarihleri, bölgesel iklim şartları dikkate alınarak İdare tarafından belirlenebilir.

(6) Kiralık olarak işletilen geminin satın alınması durumunda mevcut hat izni belgesi belge bitiş tarihine kadar geçerlidir.

(7) İşletmeciler, yolcu ve araç yoğunluğunun oluştuğu özel günlerde gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinin uygun görüşü ile ek sefer yapabilir. Ancak gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinden alınan ek sefere dair sefer tarih ve saatini belirten uygunluk görüşü DSBS üzerinden ilgili liman başkanlığına sunulur.

(8) İşletmeciler, düzenli sefer yapan gemileri için Bakanlık tarafından kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacılardan hat izni süresince geçerli ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

(9) İşletmeci, hat izni almış olduğu geminin bakım ve onarımı da dahil olmak üzere mücbir bir nedenle çalışamaması durumunda aynı seferi yürütebilecek nitelikte başka bir gemi çalıştırma talebiyle ilgili liman başkanlıklarına başvuruda bulunabilir. İlgili liman başkanlıkları tarafından ikame edilen geminin izinli olunan hatta çalışmasının seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından uygun bulunması ve çalışması süresince geçerli üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına sahip olması halinde İdareye bilgi vermek kaydıyla geminin çalışmasına bir takvim yılı içerisinde en fazla dört aya kadar müsaade edilir.

(10) İşletmecinin hat izni bulunan gemisini başka bir işletmeciye kiraladığını liman başkanlığına bildirmesi halinde mevcut hat izni, bitiş süresinin değişmemesi kaydıyla İdare tarafından askıya alınır.

(11) Kendi seferlerini aksatmamak kaydıyla başka bir işletmeciye ait bir hatta hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için ilgili liman başkanlığından izin alınır. Hizmet alım sözleşmesinin ilgili liman başkanlığına ibrazı ve ilgili liman başkanlığının seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından uygun görmesi halinde gemilerin çalışmasına; çalışılacak hattın hizmet alan işletmeci tarafından izinli olan hatlardan biri olması ve tek bir liman başkanlığı idari sınırı içerisinde olması şartlarıyla müsaade edilir.

(12) İşletmeciler, aynı belediye sınırları içinde olan hatta yolcu ve/veya araç taşımacılığı yapacak olan gemileri için ilgili belediyeden veya büyükşehir belediyesinden UKOME kararı, uygunluk görüşü yazısı veya ruhsat belgesi almak zorundadır.

Aranan nitelikler

MADDE 6- (1) Hat izni almak için başvuran işletmecilerin, ilk başvuruda aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir:

a) Gerçek kişilerin;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olmaları ve faaliyetleri arasında deniz taşımacılığının bulunması,

3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terörün finansmanı, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hapis cezasının ertelendiği veya adli para cezasına çevrildiği hükümler hariç olmak üzere hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyeti gerektiren kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmaması.

b) Tüzel kişilerin;

1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması,

2) Şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması,

3) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olması.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen gereklilik; kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için aranmaz.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 7- (1) Düzenli sefer yapacak işletmeci, hat izni belgesi almak için DSBS üzerinden online olarak başvuru yapar.

(2) Düzenli sefer yapmak isteyen işletmeciler DSBS’yi kullanabilmek için EK-2’de yer alan taahhütname ve ekleriyle kullanıcı kodu ve şifre talep ederler.

(3) Hat izni başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler talep edilir:

a) Sigorta poliçesi.

b) Sigorta poliçesini düzenleyen firma tarafından verilen sigorta taahhütnamesi (EK-3).

c) Gemi kiralık ise kira sözleşmesi veya yetkilendirme yazısı.

ç) Kıyı tesisi işletme izni/kıyı tesisi geçici işletme izni/kıyı tesisi faaliyet izni/ kıyı tesisi kullanım izinlerinden birinin ibrazı.

d) Kıyı tesisi işleticisi görüş yazısı (EK-4).

e) İlgili belediye veya büyükşehir belediyesi izni ve/veya UKOME kararı/uygunluk görüş yazısı.

f) Sefer planı.

(4) İdare, hat izinlerinde;

a) İlgili liman başkanlıkları tarafından düzenlenen, düzenli sefer taşımacılığı açısından gemilerin ve kıyı tesislerinin birbirine uygunluğunu belirten raporu,

b) Daha önceki hat izin süresi içerisinde İdare tarafından düzenlenen cezai müeyyideleri,

c) Hat izni kapsamında çalışacak geminin sicilinde seferden men, kaçakçılık, yasadışı göç, kayıp, çalıntı ile adli ve/veya idari sınırlayıcı bir kaydın olup olmadığını,

ç) Hat izni belgesi talep edilen gemilerin yanaşacağı kıyı tesisi işletme izni/kıyı tesisi geçici işletme izni/kıyı tesisi faaliyet izni/kıyı tesisi kullanım izinlerinden birini,

dikkate alarak değerlendirme yapar.

(5) Bu Yönetmeliğe göre yeterliliği tespit edilen gemilere yıllık olarak her bir hat başına aşağıda yer alan tablodaki hat izni bedelleri uygulanır. Hat izin bedeli, hat izni belge süresi ve hat izin sayısına göre hesaplanır ve peşin olarak tahsil edilir. Bu bedeller her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.

Klaslı Gemiler Klassız Gemiler
Araç/Yolcu-Araç Yolcu Araç/Yolcu-Araç Yolcu
3.000 TL 500 TL 5.000 TL 1.000 TL

(6) Hat izni belgelendirme bedelleri aylık süreler yıla tamamlanarak hesaplanır.

(7) İlave hatlarda her bir hat için izin bedelinin yarısı alınır. İlave hat izni belgelendirme bedeli hat izin süresine göre tahsil edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında; sefer yapan klaslı gemiler için en fazla üç yıl, diğer gemiler için en fazla iki yıl süreli hat izni belgesi düzenlenir.

(9) DSBS üzerinden oluşturulan hat izni belge bedeli işletmeciler tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(10) Tehlikeli yükleri taşıyan araçların hat izni alan gemilerle taşınması hususundaki talepler ayrıca 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik ile 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği hükümlerine ve liman başkanlığınca istenen ilave tedbirlere göre değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıyı Tesislerimiz ile Yabancı Ülke Kıyı Tesisleri Arasında Düzenli Sefer Yapacaklara Dair Hükümler
Genel kurallar

MADDE 8- (1) Kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gerçek veya tüzel kişiler İdareden uygunluk yazısı almak zorundadır. Uygunluk yazısının süresi İdare tarafından belirlenir ve süresi sona ermeden en az bir ay önce yenilenmesi gerekir.

(2) Uygunluk yazısı olmaksızın kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yaptığı anlaşılan gemiler için ordino düzenlenmez.

(3) Kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak isteyen yabancı gerçek veya tüzel kişiler kendi adlarına işlem yapmak üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir acente atar ve acente değişimi halinde İdareye bilgi verir.

(4) Kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin hat izni belgesine ilişkin hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 9- (1) Kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından EK-5’te yer alan başvuru dilekçesi ve ikinci fıkrada yer alan belgelerle birlikte İdareye başvuru yapılır.

(2) Başvuru sırasında talep edilen belgeler şunlardır:

a) Gemi Sicil Tasdiknamesi/Apostilli Gemi Sicil Kayıt Belgesi.

b) Uluslararası Emniyet Sertifikası/Sertifikaları.

c) Çalışacak gemilerin yanaşacağı Ülkemiz kıyı tesisi işleticisi görüş yazısı (EK-4).

ç) Başvurucunun yabancı gerçek veya tüzel kişi olması halinde acente yetkilendirme yazısı (EK-6).

d) Sefer planı.

(3) İdare, birinci fıkrada belirtilen başvuruyu, başvuru belgeleri, düzenli sefer yapacak geminin nitelikleri, rekabet şartları, kamu yararı, atıl kapasite oluşumu ve kaynak israfının önlenmesi gibi hususları dikkate alarak değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar, Yasaklar ve Denetim
Sorumluluklar

MADDE 10- (1) Kıyı tesislerimiz arasında hat izni belgesiyle taşımacılık faaliyeti yapan işletmecilerin sorumlulukları şunlardır:

a) İdareye ibraz edilen sefer programına uymak.

b) Mücbir sebeplerle sefer programında meydana gelecek değişiklikleri ilgili liman başkanlıklarına ve hizmetten faydalananlara sefer saatinden önce bildirerek seferlerin ilan edildiği tüm iletişim araçlarında yayımlamak.

c) Mücbir sebepler dışında sefer programında meydana gelecek değişiklikleri ilgili liman başkanlıklarına ve hizmetten faydalananlara en az üç gün öncesinden bildirerek seferlerin ilan edildiği tüm iletişim araçlarında yayımlamak.

ç) İşletmeci ve/veya işletmeci ünvan değişikliğini ve gemi ismi değişikliğini İdareye bildirmek.

d) Şehirlerarası hatlarda ve İdare tarafından belirlenebilecek diğer hatlarda, taşınan araçlara ait plaka ve yolculara ilişkin (araç içindeki yolcular da dâhil olmak üzere) T.C. kimlik numaraları, adı, soyadı, yabancı uyruklular için pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, varsa engel durumları ve gemi personeline ilişkin bilgileri sefer başlangıcından en geç 60 dakika sonraya kadar İdarenin belirlediği usul ve esaslara göre İdareye bildirmek.

e) Düzenli hatlarda taşınan araç ve araç içi yük miktarına ilişkin verileri İdarenin belirlediği usul ve esaslara göre doğru ve zamanında İdareye bildirmek.

f) Denizyolundan başka ulaşım imkânı olmayan yerler için İdare tarafından alınacak kararlara uymak.

g) Süresi biten veya geçerliliğini yitiren sigorta poliçesini yenilemek ve ibraz etmek.

ğ) Gemilerde yolcu ve araçların yükleme, boşaltma ve seyir süresince durumlarını görüntülü olarak kaydeden kamera sistemlerini kurmak ve bahse konu kayıtları en az bir ay süreyle saklamak.

h) DSBS’de yer alan iletişim bilgilerini güncel tutmak.

ı) İzinli olduğu hatlara ilişkin sefer programları, taşıma ücretleri, iletişim adresleri ve çağrı merkezi numaraları gibi bilgilerin yer aldığı internet sitesi kurmak ve güncel tutmak.

i) Taşımacılık faaliyetini sonlandırmadan en az yedi gün önce İdareye bildirmek.

j) Şehirlerarası veya Güney Marmara ile Ege Denizindeki adalara yapılan taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmecilerce, online bilet satış sistemi kurmak ve bilet kotası uygulamadan bilet satış hizmeti vermek.

k) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmecilerce, yolcu salonlarında geminin emniyet sistemine uygun videolarla bilgilendirme yapmak.

(2) Kıyı tesisi işleticisi, hat iznine sahip geminin seferi ve yükü ile ilgili bir uygunsuzluk tespit etmesi durumunda uygunsuzluğu tutanak altına alarak ilgili liman başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Yasaklar

MADDE 11- (1) İşletmecilerin uymak zorunda oldukları yasaklar şunlardır:

a) Sefer programları aksatılarak başka hatlarda sefer yapılamaz.

b) Sefer planında değişiklik yapılmadan mücbir sebepler dışında seferlere ara verilemez.

c) Yanıltıcı tanıtım ve reklam yapılamaz.

ç) Geminin kapasitesinden fazla yolcu/araç bileti satılamaz.

d) Hat izni olmayan veya askıya alınan hatlarda düzenli sefer yapılamaz.

Denetim

MADDE 12- (1) İdare, hat izni verilen işletmeler ve gemilerde her zaman denetim yapabilir ve bu denetim sonucunda geminin seferine izin verilmemesi halinde işletmecinin yolcular ile araç sahiplerine ödeyeceği bedelden sorumlu tutulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırım ve Belge Yenileme
İdari yaptırım

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında kıyı tesislerimiz arasında hat izni olmadan düzenli sefer yapan gemiler ile İdareden izin almış ancak 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer alan sorumluluk ve yasaklara uymayan gemi işletmecilerine EK-1’deki tabloda belirtilen cezalar uygulanır. EK-1’deki tabloda belirtilen para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ilgili liman başkanlığı tarafından idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek suretiyle uygulanır.

(2) Hat iznine sahip gemiye ait sigorta poliçesinin yenilenmemesi halinde geminin hat izni askıya alınır. Bu nedenle askıya alınan hat izninin askıdan çıkarılması için sigorta poliçesinin yenilenerek İdareye veya hat izni belgesinde belirtilen kıyı tesislerinin bağlı olduğu liman başkanlıklarından herhangi birine başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Hat izni düzenlenmesine esas belgelerin geçerliliğini kaybetmeleri veya iptal edilmeleri halinde hat izni askıya alınır.

(4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesi uyarınca hat iznine sahip gemi hakkında verilen elkoyma kararının sicile işlenmesini müteakip işletmeci adına düzenlenen tüm hat izni belgeleri askıya alınır. Soruşturma ve kovuşturma süresince ilgili işletmeci adına hat izni belgesi düzenlenmez. Mezkur maddenin onuncu fıkrası uyarınca geminin idaresi amacıyla kayyım tayin edilmesi halinde hat izni belgesi tekrar düzenlenebilir.

(5) EK-1’deki tabloda yer alan uygunsuzlukların aynı yıl içerisinde üçüncü kez tekrarı halinde hat izni 3 ay süreyle askıya alınır. Hat izni askıya alınan gemi başka bir hatta çalışamaz.

(6) Bu Yönetmelikte yer alan yaptırımlara ilişkin idari para cezası tutarları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulur. İdari para cezasının yeniden değerleme hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(7) Uyarma cezası liman başkanlığı tarafından ilgili işletmeye tebliğ edilir.

(8) İdari yaptırım karar tutanağı, tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

İzin iptali ve yeniden başvuru

MADDE 14- (1) Gemilere verilen hat izinleri aşağıdaki hâllerde iptal edilir:

a) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında hat izni askıya alınan gemilerin on beş gün içerisinde sigorta poliçelerinin yenilenmemesi halinde.

b) Hat izni düzenlenmesine esas belgelerin geçerliliğini kaybetmesi veya iptal edilmeleri sebebiyle hat izninin askıya alınması ve söz konusu eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmemesi halinde.

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların kaybedilmesi halinde.

ç) Kıyı tesislerimiz arasında çalışan geminin kabotaj hakkını yitirmesi sebebiyle.

d) İşletmecinin talep etmesi hâlinde.

(2) Hat izni iptali sonrasında talep halinde uygunsuzluğun giderilmesi şartıyla ilk defa hat izni başvurusunda istenilen belgeler ile başvuru yapılır.

Hat izni belgesinin yenilenmesi

MADDE 15- (1) Hat izni belgesinin;

a) İzin süresinin bitmesi,

b) İşletmecisinin veya işletmecinin adının veya ticaret ünvanının değişmesi,

c) Gemi isminin değişmesi,

ç) İlave hat talep edilmesi,

durumlarında yenilenmesi gerekir.

(2) İşletmeci izin süresi bitecek olan hat izninin yenilenmesi için mevcut hat izni süresinin bitimine en az bir ay kala başvuruda bulunur.

(3) İşletmecinin adının veya ticaret ünvanının değişmesi hâlinde İdare hat izninin tekrar düzenlenmesi için iki aya kadar ek süre tanıyabilir.

(4) İşletmecinin veya işletmecinin adının veya ticaret ünvanının değişmemesi şartıyla hat izni belgesine sahip geminin isminin değişmesi durumunda, geminin yeni ismine uygun hat izni belgesi bedel alınmaksızın güncellenir.

(5) İlave hat izni mevcut hat izni süresi bitimine kadar verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut izinler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin hat izinleri, hat izinlerinin süresinin bitim tarihine kadar geçerlidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İşletmeci, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen internet sitesini, aynı fıkranın (j) bendinde belirtilen online bilet satış sistemini ve aynı fıkranın (k) bendinde belirtilen yolcu salonlarında geminin emniyet sistemine uygun videolarla bilgilendirme yapmak üzere gerekli donanımı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde kurmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top