Genel Ürün Güvenlik Yönetmeliği Yürürlüğe Girecek

Genel Ürün Güvenlik Yönetmeliği Yürürlüğe Girecek

Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirleyen  Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yayımlandı. 12 Mart 2021’de yürürlüğe girecek.  

Yönetmelik 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 24’üncü maddesinin verdiği yetki kapsamında ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Türkiye’nin uyumlaştırmakla yükümlü olduğu AB teknik mevzuatın listesini belirleyen 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında yer alan 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacıyla hazırlanmış.

Yönetmeliğin amacı, tüketiciler için pazarlanan veya tüketiciler için amaçlanmamış olsa dahi öngörülebilir koşullarda tüketiciler tarafından kullanılabilecek fakat spesifik bir teknik düzenleme kapsamında yer almayan veya ilgili teknik düzenlemesi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar içermeyen veya sadece belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içeren ürünlerin tabi olacağı esasların belirlenmesi ve bu yolla ürün güvenliği alanında tüketiciler için oluşturulan koruma kalkanının genişletilmesidir.

Yönetmelikte “ürün” tanımı “Tüketicilerin kullanımı için amaçlanan veya tüketicilerin kullanımı için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması muhtemel olan, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanıma sunulan, yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü madde, müstahzar veya eşya” olarak yapılmıştır.

Güvenli ürün ise ” Kullanım süresi ve uygulanabilir olduğu durumlarda hizmete sunulması, kurulumu ve bakımına ilişkin gereklilikleri dahil olmak üzere, normal ve makul ölçüde öngörülebilir koşullarda kullanımı risk taşımayan veya ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan,  insan sağlığı ve güvenliği için yüksek düzeyde koruma sağladığı kabul edilen ürün” olarak tanımlandı.

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamında olmak kaydıyla, Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına göre üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün güvenli olduğu kabul edilecek.

(Düzenlenmemiş Alan: Avrupa Birliğinin ürünlere ilişkin ortak bir düzenlemesinin bulunmadığı alan)

Üreticiler;

-ancak güvenli ürünleri piyasaya arz edebilecek veya piyasada bulundurabilecek,

-ürünün veya ürünün ambalajının üzerine ürünün model, parti, seri numarası veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgiler ile kendi isim, kayıtlı ticari unvan veya marka bilgisi ile kendisine ulaşılabilecek açık adres bilgilerinin kolayca görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacak,

-Ürünlerin taşıdığı risklerden kaçınmak için, bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi veya tüketiciden geri çağrılması önlemi de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alacak,. Ürünün geri çağrılması önlemine, diğer önlemlerin riski önlemede yetersiz kaldığı durumlarda başvurulacak.

Üreticiler ve dağıtıcılar sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları bir ürünün genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, tüketicilere yönelik riskleri önlemek için risk teşkil eden hususlar ile alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında yetkili kuruluşu ivedilikle ve ayrıntılı bir biçimde bilgilendirecek.

Kaynak: 11 Mart 2021 Tarihli ve 31420 Sayılı Resmi Gazete

image_pdfimage_print