19.06.2021 Tarihli 31516 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin Ek-3’ünün “EKLER” kısmında yer alan “3- İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2014

28889

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/2/2018

30335

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız