19.06.2021 Tarihli 31516 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-9’unun “Ekli Belgeler” başlıklı bölümünde yer alan “ve firmanızı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerini” ve “- Firmanızı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerini,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2017

30141

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/6/2020

31159

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.