Search
Close this search box.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik 14.01.2020

Kaydet
Kapat

14.01.2020 Tarihli 31008 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,

b) Bakan Yardımcısı: Gümrükler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

e) Komisyon: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,

f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,

g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,

h) Vergi aslına bağlı olmayan para cezası: Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezası ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezasını,

ı) Vergi aslına bağlı para cezası: Para cezası tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağının söz konusu olduğu durumdaki para cezasını,

i) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesine “Uzlaşma Komisyonları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen durum hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Bakan Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Başkan tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. Komisyonlara, Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder.”

“(6) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla iki adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.”

“(8) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yedinci fıkra hükmü uygulanmaz. Yükümlünün uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “500.000.- TL’ye” ibaresi “750.000.- TL’ye”, “500.000.- TL’yi” ibaresi ise “750.000.- TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talepleri 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından, BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılır. Ancak BİLGE şifresinin temin edilemediği durumlarda, EK-3’te yer alan form ile başvuruda bulunulabilir. Her durumda başvurunun, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında süre açısından değerlendirilmesinde EK-3’te yer alan formun, ekleri ile birlikte ilgili merciin evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır. Görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yapılacak itiraz başvurusu düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma görüşmesinin sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yükümlü, uzlaşmaya konu edilen alacaklar için tutanak tarihinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, Ek-4’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi ise “TİCARET BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Gümrük ve Dış Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başvurulara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/9/2012

28398

2-

20/8/2013

28741

EK-3

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
FİRMA ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
AÇIK ADRESİ
İŞ TELEFONU-FAKS
CEP TELEFONU
E-POSTA/KEP ADRESİ
BAŞVURU YAPAN KİŞİ/T.C.KİMLİK NO
BAŞVURU NO

 

Aşağıda ilgili oldukları karar tarih ve sayılarını, vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

Yükümlü veya Temsilcinin1 İmzası                                        Tarih

 

Ek Tahakkuk-Ceza Kararı
Numarası Tarihi Tebliğ Tarihi Alacak Türü Tutar

             TOPLAM

 

____________________________________
1 Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.”

EK-5

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                (UZLAŞILAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
Rakamla Yazıyla
Toplam

Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA
İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

EK-6

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                 (TEMİN EDİLEMEYEN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü saat …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün uzlaşma toplantısına icabet etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememiştir.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar (Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Toplam

 

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

 

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

 

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

 EK-7

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                           (UZLAŞILAMAYAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

 

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Toplam

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

 

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin eski hali;

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alacak: Gümrük Kanununu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

ç) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

d) Komisyon: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,

e) Müsteşar:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,

g) Uzlaşmanın temin edilememesi:Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,

h) Vergi aslına bağlı para cezası:Ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını,

ı) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,

ifade eder.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali;

(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Müsteşar tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. Komisyonlara, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün görüşülecek birden fazla uzlaşma talebinin tümü için bir uzlaşma komisyonu oluşturulur.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının eski hali;

(7) Uzlaşma Komisyonları, 10.000 TL’den az olan uzlaşma talepleri için toplanamaz. Birden fazla yükümlünün başvurusunun 10.000 TL’yi aşması halinde, bu talepler tek bir Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılabilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. – TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 10 – (1) Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından EK-3’te yer alan forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 11 – (1) Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Gümrük vergileri ve cezalarının tebliğ tarihlerinin farklı olması halinde, uzlaşma başvurusunda, gümrük vergileri veya cezalara ilişkin en son tebliğ tarihi esas alınır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Uzlaşma talep edilen alacak için ilgili programda güncelleme yapılarak uzlaşma talebi yapıldığına dair statü seçilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasının eski hali;

(7) Uzlaşma talebinde bulunulan alacağın hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte yükümlüye bildirilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 14 – (1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemez.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlü, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının eski hali;

(9) Söz konusu tutanağın düzenlenmesini müteakip ilgili programa gerekli kayıtlar yapılır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 19 – (1) Uzlaşmaya ilişkin toplantı sonucunda uzlaşma vaki olmamışsa bu husus, uzlaşma vaki olmuşsa uzlaşılan tutarlar ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 22 – (1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden ve kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali;

(3) Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin eski hali;

MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonları kurulur.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Bölge Müdürü tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. Bölge Müdürü veya belirleyeceği Bölge Müdür Yardımcısı komisyonlara başkanlık eder.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 18 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır. Ancak, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlere bağlı olarak belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu inceleme ve araştırmanın tamamlanmasına kadar Komisyon çalışmalarına devam eder.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılan uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde 10.000 TL’ye ulaşmaması halinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır. Söz konusu sürelerin hesaplanmasında ilk yapılan uzlaşma başvuru tarihi esas alınır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin Ek-3 ünün eski hali;

EK-3

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
ADI VE SOYADI/FİRMA UNVANI :
T.C. KİMLİK NO.SU/VERGİ NO.SU :
AÇIK ADRESİ :
İŞ TELEFON VE FAKS NO. :
CEP TELEFON NO. :
E-POSTA ADRESİ :

 

BEYANNAME/BELGE/KARARIN 1
TARİH VE SAYISI :
GÜMRÜK İDARESİ :
TAHAKKUKUN TEBLİĞ TARİHİ :

Yukarıda ilgili oldukları beyanname/belge/karar tarih ve sayılarını, aşağıda vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

…/…/…….

Yükümlü veya Temsilcisinin2 İmzası

UZLAŞMA TALEP EDİLEN ALACAK BİLGİLERİ
Beyanname/Belge/Karar Alacağın
Tarih Sayı Türü Tutarı Toplamı
Alacak Toplamı (TL):

____________________________________
Aynı konuda birden fazla beyanname/belge/karar bulunması halinde bu tablo ekli liste şeklinde düzenlenecektir.
Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin Ek-5 inin eski hali;

EK-5

UZLAŞMA TUTANAĞI
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
………………… Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                                                                                          (UZLAŞILAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
YÜKÜMLÜNÜN :
Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
Rakamla Yazıyla
Toplam

Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

NOT: Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

İSİM İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü
İMZA İMZA İMZA İMZA

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin Ek-6 tının eski hali;

EK-6

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
……………….. Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                                                                                             (TEMİN EDİLEMEYEN) 
Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
YÜKÜMLÜNÜN :
Adı-Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü saat …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün uzlaşma toplantısına icabet etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememiştir.

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/ Ceza kararının Tarih Sayısı Tahakkuk Eden Verginin/Cezanın Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar

(Nihai Teklif)

Rakamla Yazıyla
Toplam

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü
İMZA İMZA İMZA İMZA

Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin Ek-7 nin eski hali;

EK-7

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                                                                                                              (UZLAŞILAMAYAN)
Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
YÜKÜMLÜNÜN :
Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar

(Nihai Teklif)

Rakamla Yazıyla
Toplam

 

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

 

İSİM İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü
İMZA İMZA İMZA İMZA

Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top