Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 12.06.2012

Kaydet
Kapat

12.06.2012 Tarihli 28321 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Firmanın mali yapısı incelenerek, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin firma dosyası takip programında bulunması koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Kitabının İkinci Kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kısma aşağıdaki bir, iki ve üçüncü bölümler eklenmiş, 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilerek birinci bölüme alınmış, aynı bölüme aşağıdaki 72/A72/B72/C72/Ç72/D72/E72/F72/G72/Ğ72/H72/I72/İ72/J72/K72/L72/M72/N72/O72/Ö72/P maddeleri, ikinci bölüme aşağıdaki 72/R maddesi ve üçüncü bölüme aşağıdaki 72/S72/Ş72/T maddeleri eklenmiştir.

“İKİNCİ KISIM

Taşıtların Kontrolü, Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Taşıtların Kontrolü

Genel hükümler

MADDE 72 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları gümrük gözetim ve kontrolüne tabidir.

(2) Taşıtların kontrolü, gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır. Taşıtların detaylı olarak arandığı hallerde, arama sonucu tutanakla tespit edilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıtların kontrolü, mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilir.

(3) Taşıtın işleteni ve temsilcisi, bu kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almak ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Taşıtların kontrolü günün her saatinde yapılabilir.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların gümrük kontrolü tamamlanıncaya kadar, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden taşıtların gümrük kontrolünden sonra söz konusu Bölgeyi terk etmelerine kadar, her türlü eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını, yolcu indirilmesini ve bindirilmesini önleyecek tedbirler alınır.

Kontrolün kapsamı

MADDE 72/A – (1) 182 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıtların kontrolü duruma göre aşağıda yer alan işlemlerin bir kısmı veya tamamını kapsar;

a) Taşıta ve eşyaya ilişkin tüm bilgi, belge, defter ve kayıtların kontrol edilmesi,

b) Taşıta ve eşyaya ilişkin ilave bilgi istenilmesi,

c) Taşıt sürücüsü, kaptanı, mürettebatı ve yolcunun kendisi ve beraberindeki eşyanın gümrük kontrolü ve üst araması,

ç) Taşıtın ve eşyanın; taşıt, eşya ve konteyner tarama sistemleri ile kontrolü,

d) Kontrol sırasında diğer taşıt ve kişiler ile temasa geçilmemesi ve yük alınıp verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

e) Taşıtın dedektör köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla kontrol edilmesi,

f) Taşıtın fiziki olarak tam veya kısmi kontrolü,

g) Eşyadan numune alınması ve incelenmesi,

ğ) Taşıtta bulunan ambarlar ve eşya bulunan diğer yerlerin mühür altına alınması,

h) Taşıtın etkin kontrolü için alınan diğer tedbir ve işlemler.

Gelen ve giden kara taşıtları

MADDE 72/B – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde mobil ekipler tarafından gerçekleştirilecek kontroller saklı kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve giden karayolu taşıtlarının kontrolünün giriş ve çıkış gümrük idaresinde yapılması esastır.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine girmek veya bölgeden çıkmak üzere gümrüklü sahaya gelen kara taşıtlarının bilgileri gümrük idaresince bilgisayar sistemine girilir.

(3) Gümrüklü sahaya giren kara taşıtlarının işlemlerinin bitirilmesini müteakip bilgisayar sistemi üzerinde taşıt ve eşyaya ilişkin işlemlerin tamamlandığının görülmesinden sonra taşıtın gümrüklü sahadan çıkışına izin verilir.

Transit rejimine tabi eşya taşıyan taşıtlar

MADDE 72/C – (1) Transit rejimi kapsamında eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye Gümrük Bölgesinde seyrettikleri ve bulundukları sürede, gümrük gözetimi ve kontrolüne tabi olup bu taşıtlara ilişkin gümrük gözetimi elektronik uydu takip cihazları vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir.

(2) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesinde seyri sırasında, transit rejim hükümlerini ihlal ettiğine dair şüphe durumunda, ilgili gümrük idaresi tarafından mobil kontrol ekipleri vasıtasıyla taşıtın kontrole tabi tutulması sağlanır.

Gelen deniz taşıtları

MADDE 72/Ç – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine giren Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine girip, Türk limanlarına gidecek deniz taşıtları gidecekleri limana varmadan önce yolda kontrole tabi tutulabilir.

(3) Yurtdışından gelip Türkiye Gümrük Bölgesine giren ancak Türk limanlarına girmeyecek olan gemiler ihbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında kontrole tabi tutulabilir.

(4) Yabancı limanlardan gelen gemilerin işleticisi veya temsilcisi, deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce, EK-10/Ç’de yer alan Genel Bildirim Formunu doldurarak veri işleme tekniği yolu ile gümrük idaresine bildirimde bulunur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde söz konusu form yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen Genel Bildirim Formları bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(5) Türk limanları ve iskeleleri arasında taşımacılık yapan gemilere uygulanacak gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin hükümler Bakanlıkça belirlenir.

Sağlık muayenesi ve pasaport işlemlerinden önce yapılacaklar

MADDE 72/D – (1) Gemiler limana varışlarından itibaren sağlık muayenesi ve pasaport işlemleri bitinceye kadar gözetim altında bulundurulur. Gemiden eşya çıkarılmaması, gemiye eşya alınmaması, yetkililer dışında hiç kimse ile temas edilmemesi ve temas edenlerin de gümrük idaresinin bilgisi dışında gemilere eşya alıp çıkarmamaları hususunda gerekli tedbirler alınır.

Beyan formu ve kontrol

MADDE 72/E – (1) Gemide sağlık muayenesi bittikten sonra kaptan tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(2) Denizyolu Beyan Formunda yer alan bilgiler ile geminin Genel Bildirim Formu ve ekindeki belgelerle tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri, yükleme veya taşıma belgeleri, özet beyan, varış bildirimi ile diğer ilgili belgelerle karşılaştırılır. Talep edilmesi halinde geminin devri çark defteri, yakıt listesi, atık maddelerin en son boşaltıldığı limanda düzenlenen belge ile diğer belgeler de ibraz edilir.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce sökülür.

(4) Denizyolu Beyan Formu ve diğer belgeler gemilerin uğrayacakları liman sayısı kadar düzenlenir. Düzenlenen beyan formu kontrolle görevli personel, kaptan ve acente yetkilisi tarafından imzalanır.

(5) Varış limanında kontrolleri yapılmış gemiye ait Denizyolu Beyan Formu müteakip varış limanında veya limanlarında gemi kaptanı tarafından kontrolle görevli personele ibraz edilir.

(6) Denizyolu Beyan Formundaki bilgilerin kendi içinde veya diğer belgelerle çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde, yükleme veya taşıma belgeleri ve diğer belgelerle birlikte geminin gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan istenilerek, bu belgelere göre geminin kontrolü gerçekleştirilir.

(7) Yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından sisteme girilir.

(8) Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

Serbest dolaşıma giren, iç hatlara tahsis olunan veya yurtiçi sefere geçen gemilerin kontrolü

MADDE 72/F – (1) Yabancı ülkelerden satın alınarak Türk limanlarına ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen veya dış hatlara sefer yapmakta iken devamlı veya geçici olarak iç hatlara tahsis olunan milli gemilerle, yurtdışına yük ve yolcu taşımakta iken yurtiçi sefere geçen deniz taşıtları, gümrük denetimine tabi herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla kontrole tabi tutularak, demirbaş eşya, kumanya, yakıt ve tüketim malzemelerine ilişkin listeler kontrol neticesinde tanzim edilecek tutanağa eklenir.

Hareketten evvel gümrük idaresine bilgi verilmesi ve izin alınması

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile EK-10/Ç’de yer alan Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(2) Bildirimde bulunmadan, gümrük işlem ve kontrolleri tamamlanmadan ve Denizyolu Beyan Formu ibraz edilmeden geminin hareketine izin verilmez.

Giden deniz taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara hareket edecek yerli ve yabancı gemilerin kaptanı tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(3) Beyan Formu ve diğer belgelerdeki bilgilerin çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemiler, yük almadan evvel gemide gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşya bulunup bulunmadığı açısından kontrol edilir.

Birden fazla liman ve iskeleden yük ve yolcu alan gemilerin kontrolü

MADDE 72/H – (1) Yabancı ülkelere götürülmek üzere birden fazla Türk liman ve iskelesinden yük ve yolcu alan gemiler, aynı gümrük idaresinin sorumluluğunda bulunan liman ve iskeleler hariç olmak üzere, diğer liman ve iskelelerin tamamında 72/Ç ilâ 72/Ğ maddeleri çerçevesinde kontrole tabi tutulur.

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemiler

MADDE 72/I – (1) Yabancı bir limandan gelip, Çanakkale veya İstanbul Boğazlarından geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgiler, kaptan veya acentesi tarafından İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya bu Bölge Müdürlüğünce belirlenecek Gümrük Müdürlüğüne, Çanakkale’de ise Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Ancak en az 24 saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır.

(2) Varış limanındaki gümrük idaresi, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan verileri düzenli bir şekilde elektronik ortamda kayıt altında tutar. Makul bir süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.

(3) Söz konusu bilgiler, elektronik ortamda ulaşılmasının mümkün olmadığı ve gerek duyulduğu takdirde Bakanlıkça, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından temin edilebilir.

(4) Bakanlık, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılmayan bildirimler için, Boğaz geçiş bildirimlerini ayrı bir bildirim olarak isteme hakkını saklı tutar.

(5) Yabancı limanlardan gelip, İstanbul veya Çanakkale Boğazından geçip bir Türk limanına gidecek olan gemilerin kontrolleri, şüphe veya ihbar olmadığı sürece, varacakları ilk Türk limanında yapılır. Şüphe veya ihbar olması durumunda, 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Gümrük idaresince gerek görüldüğü hallerde refakat memuru verilebilir.

Boğazlardan geçen transit gemilerin kontrol edilemeyeceği

MADDE 72/İ – (1) Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince kontrole tabi tutulmazlar. Bu gemiler dışarıdan gözetim altında bulundurulabilir.

Transit gemilerden serbest pratika alanların kontrolü

MADDE 72/J – (1) Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur. Bu süreyi aşan transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar.

(2) Serbest pratika alınması halinde, buna ilişkin bildirim gecikmeksizin geminin işleticisi veya temsilcisi tarafından ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla bilgisayar sistemi üzerinden veya yazılı olarak yapılır.

Kontrole tabi olmayan hava ve deniz taşıtları

MADDE 72/K – (1) Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri, içlerinde eşya bulunmaması halinde gümrük gözetimine tabi değildir. Ancak bu taşıtlar ile eşya getirilmesi durumunda gümrük işlemleri yapılmak üzere gemi kaptanı veya yetkilendireceği kişi tarafından eşya, liste halinde ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Türkiye limanları arasında deniz taşıtlarıyla yapılan taşımalarda gümrük gözetim ve kontrolü

MADDE 72/L – (1) Türk limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentesi bulunan gemiler, serbest dolaşımda olmayan eşyayı alır veya yolda yabancı limana uğrarlar ise 72/Ç maddesi hükümlerine tabidir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında gerçek veya tüzel kişilere ait düzenli sefer yapan veya yapmayan tüm deniz taşıtlarıyla yapılan yükleme, taşıma ve boşaltmalardaki gümrük gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Gelen ve giden trenler

MADDE 72/M – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden trenler sınır istasyonunda kontrole tabi tutulur. Gümrük idaresince istasyon bölgesi öncesinde ve sonrasında tarama sistemleri ile gerçekleştirilecek denetimler istasyonda gerçekleştirilmiş sayılır.

(2) Gümrük idaresince istasyon bölgesi öncesinde ve sonrasında tarama sistemleri ile gerçekleştirilecek kontroller hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen trenler sınırdan itibaren gümrük idaresi bulunan ilk istasyona kadar, Bölgeden gidecek trenler ise gümrük idaresi bulunan son hudut istasyonundan Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar, yolda zorlayıcı bir neden olmadıkça duramazlar, yolcu ve eşya alıp indiremezler. Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen durma, yolcu ve eşya alıp indirmelerinden gümrük idaresi haberdar edilir.

(3) Yabancı ülkelerden gelen veya yabancı ülkelere giden trenler gümrük idaresi bulunan sınır istasyonlarına geldiğinde, karşılayıcı ve uğurlayıcılarla temas edilmesini ve eşya alınıp verilmesini önleyecek tedbirler alınır.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine giren demiryolu taşıtlarının kontrolü bitmeden ya da gümrük idaresinin izni olmadan trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılamaz. Zorunlu hallerde, gerekli önlemler alınarak, kontrolden önce bu işlemlerin yapılmasına gümrük idaresince izin verilebilir.

Verilmesi zorunlu liste ve belgeler

MADDE 72/N – (1) Demiryolu idaresinin yetkili memuru tarafından, sınır gümrüğü ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek eşya veya Türkiye Gümrük Bölgesinden transit geçirilecek eşyanın yükleme veya taşıma belgeleri ile yolcu ve personel listesi ilgili gümrük idaresine verilir. Trenin boş gelmesi durumunda, bu husus yazı ile gümrük idaresine bildirilir.

(2) Gümrük işlemleri biten trenler hareket edene kadar gözetim altında bulundurulur.

Tren kontrolü ve refakat

MADDE 72/O – (1) Demiryolu idaresinin yetkili memuru tarafından verilen belgelerde çelişki olması ya da şüphe veya ihbar hallerinde, görevli personel tarafından depolar, yük ve posta vagonlarının tender ve lokomotifleri ile yolcu vagonları, büfe, lokanta, mutfak ve furgonlarla gerekli görülen yerler kontrol edilir.

(2) Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak veya tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girmek üzere yabancı topraklardan geçecek trenlere gümrük personeli refakat ettirilir.

Gelen hava taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/Ö – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen havayolu taşıtlarının kontrolü indikleri yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarında yapılır.

(2) Havayolu taşıtları, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk inecekleri havalimanında görevli personel tarafından gözetim altına alınır. Taşıtın taşıma veya yük belgeleri, yolcu ve personel listeleri ile milli hava taşıtlarına ait kumanya ve akaryakıt listeleri kontrol edilir. Kumanya ve akaryakıt bulunan yerler mühür altına alınabilir. Taşıtta başka bir hava limanına boşaltılacak eşya bulunması halinde, bunlara ait yük veya taşıma belgeleri de incelenir.

(3) Yurtdışından gelen havayolu taşıtları için işleticisi veya temsilcisi tarafından EK-10/E’de yer alan Havayolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir. Beyan Formu ile ekindeki yükleme veya taşıma belgeleri, mürettebat eşya listesi ile kumanya ve yakıt listeleri gibi belgeler arasında çelişki olması veya ihbar ya da şüphe halinde hava taşıtı ayrıca kontrol edilebilir.

(4) Yolcu veya eşya indirmeksizin havalimanında kısa bir süre kalacak hava taşıtları dışarıdan gözetim altında tutulur.

(5) Yabancı ülkelerden satın alınarak ilk defa serbest dolaşıma girmek üzere gelen hava taşıtları, gümrük denetimine tabi herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla kontrole tabi tutulur.

Giden hava taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/P – (1) Yurtdışına giden hava taşıtı, kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir. Bu kontrolden sonra EK-10/E’de yer alan Havayolu Beyan Formu taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından düzenlenir, varsa mühürler hareketten evvel sökülür.

(2) Havayolu Beyan Formu ile ekindeki yükleme veya taşıma belgeleri, mürettebat eşya listesi ile kumanya ve yakıt listeleri gibi belgeler arasında çelişki olması veya ihbar ya da şüphe halinde hava taşıtı ayrıca kontrol edilebilir.

(3) Kontrolün, yolcular hava taşıtına binmeden önce yapılması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yolcu İşlemleri

Yolcu bildirimi

MADDE 72/R – (1) Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi ilgili gümrük idaresine verilir. Yolcu bildirimi veri işleme tekniği yoluyla yapılır.

(2) Yolcu bildirimi, gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(3) Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden veya taşıt limandan ayrılmadan en az iki saat önce, kısa mesafeli taşımalarda taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir.

(4) Yolcu bildiriminin şekli ve içeriğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Yolcular, gemi adamları, diğer taşıt görevlileri ile bunlar dışındaki şahıslar, taşıtlara geliş ve gidişlerinde ancak gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetimi altındaki iskele ve yerlerden geçebilirler.

(6) Gümrük idareleri, yolcuların gümrük denetimine tabi tutulacakları salonlara kadar veya gümrük denetlemesine tabi tutulmalarını takiben araçlara binene kadar, diğer kişilerle temas etmelerini ve bu kişilerle eşya alıp vermelerini önleyecek tedbirleri alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri

Gümrüklü sahaların gözetimi

MADDE 72/S – (1) Gümrüklü sahaların giriş-çıkış noktaları ile görevin gerektirdiği diğer noktalarda gerek duyulması halinde nöbet yeri ve saha devriyesi oluşturabilirler. Gümrük muhafaza hizmetleri 24 saat esasına göre yürütülür.

(2) Gümrük idareleri; kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik her türlü tedbiri alır.

(3) Gümrüklü saha, kamera sistemleri dahil her türlü elektronik cihazlarla izleme altında tutulabilir. İzlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gümrüklü sahaya giren ve çıkan kişi ve taşıtların bilgileri, bilgisayar sisteminde kayda alınır. Bakanlıkça uygun görülmesi ve belirlenen asgari bilgileri içermesi halinde, kamu kurumları ve işletici kuruluşlar tarafından sistemde tutulan kayıtlar da kullanılabilir.

(5) Bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde ihbarlı kişi, araç ve firmaların ne şekilde takip edileceğine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri

MADDE 72/Ş – (1) Kanunun 218 inci maddesinde belirtilen işleticiler, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak;

a) İhtiyaç duyulan ve teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek aşağıda sayılan sistem, tesis, donanım ve yazılımları;

1) Araç ve eşyanın harici olarak kontrolüne yardımcı olan eşya, araç ve konteyner tarama sistemlerini,

2) Kapalı devre televizyon sistemleri dahil gümrüklü yer ve sahalarda elektronik izleme sistemleri ve bu sistemlerin yönetildiği ve takip edildiği izleme merkezlerini,

3) Araç ve konteyner kimlik tanımlama sistemlerini,

4) Radyasyon tespit sistemlerini,

5) Yolcu, eşya ve araçların fiziki aramasının etkin bir şekilde yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri,

6) Diğer teknik donanım ve malzeme ile otomasyon sistemleri ve yazılımlarını,

b) Bunların düzenli olarak işletilmesi, güncellenmesi, Bakanlık sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi ile bakım ve onarımlarını,

c) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sistem, tesis ve donanımdan Bakanlıkça kurulmuş veya temin edilmiş olanların bakım ve onarımlarını,

ç) Gümrük idarelerince kontrole sevk edilen her nevi araç, eşya, konteyner vb. unsurların kontrol ve muayenesi için gerekli yükleme, boşaltma ve nakliye işlemleri dâhil, ihtiyaç duyulan tüm işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almayı,

d) Kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını,

e) 72 ve 72/S maddelerinde belirtilen gözetim önlemleri ile kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik gümrük idaresince talep edilen gerekli tedbirleri almayı,

f) Gümrük idarelerince, taşıtların tarama sistemlerinin kurulu olduğu alana yönlendirilmesine ilişkin talepleri karşılamayı,

g) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamayı,

ğ) 69 uncu madde kapsamında gümrük idaresince yapılan risk analizi sonrasında riskli olduğu tespit edilen eşyanın gümrük idaresince kontrol edilebilmesini teminen gerekli tedbirleri almayı ve bu kapsamdaki eşyanın kontrol edilmesine ilişkin masraflarını karşılamayı,

sağlamakla yükümlüdürler.

(2) Bu maddede belirtilen yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Radyasyon kontrolleri

MADDE 72/T – (1) Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde kişi, eşya ve taşıtların, radyasyon tespit sistemleri vasıtasıyla radyasyon kontrolleri yapılır.

(2) Sistemlerin uyarı vermesi durumunda uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt sistemden tekrar geçirilerek, uyarının doğruluğu test edilir. Sistemlerin tekrar uyarı vermesi durumunda uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilerek, taşınabilir dedektörler vasıtasıyla, gerekli önlemler alınarak ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır. Alınan radyasyon değerleri geciktirilmeksizin, EK-10/F’de yer alan Radyasyon Alarmı Bildirim Formu vasıtasıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir. İlgili kurumdan gelecek cevaba göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 81 – (1) Aşağıda belirtilen ve EK-62’de yer alan eşyanın, niteliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya,

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya.

(2) EK-62’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler, eşyanın niteliğine uygun gerekli tedbirlerin alınması suretiyle geçici depolama yerlerine konulabilir.

(3) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan eşya, niteliklerine uygun özel tertip ve düzeneğe sahip geçici depolama yerleri bulunmaması halinde doğrudan 330 uncu maddede belirtilen ve bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara alınır.

(5) Birinci fıkrada sayılan eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, geçici depolama yerlerinin ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına eşyanın niteliği, miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde muhafaza edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “yararlandığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ithalatta veya ihracatta” ibaresi eklenmiş, aynı bendin ikinci cümlesinde yer alan “beyannamenin” ibaresi “ithalat beyannamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 260 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 330 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Aşağıda belirtilen ve EK-62’de yer alan eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip genel veya özel antrepolara konulması zorunludur.

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya,

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya.

(4) EK-62’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler ile bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek eşya, eşyanın niteliklerine uygun gerekli tedbirlerin alınması suretiyle genel veya özel antrepolara konulabilir.

(5) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz.

(6) Aynı antrepo açma ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde üçüncü fıkrada sayılan eşyanın depolanması, bu türden eşyanın konulması için antrepoda belirli bir bölümün ayrılmış olması ve bu türden eşyanın konulabileceği antrepolar için gerekli belgelerin ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi koşuluyla mümkündür.

(7) Üçüncü fıkrada sayılan ve aynı sevkiyat kapsamında bir arada bulundukları eşyanın tali unsuru niteliğindeki eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, genel veya özel antrepoların ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına, antrepo işleticisinin yazılı ve gerekçeli talebine istinaden, eşyanın niteliği, miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yapılacak geri verme veya kaldırma işlemlerinde, başvuru süresi üç yıldır. Söz konusu süre, vergilerin yükümlüye beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde tebliğ edildiği tarihte başlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 516 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması

MADDE 516 – (1) Geçici depolama yeri işleticisi hak ve yükümlülükleri izin üzerine başka bir kişiye devredilebilir.

(2) Devre izin verilebilmesi, devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması ve devralacak olanın da gerek geçici depolama yerinde var olan, gerek sonradan konacak eşya ve maddeler dolayısıyla terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi şartlarına bağlıdır.

(3) İşletilmekte olan geçici depolama yerinin devri için işletmeci ile geçici depolama yerini devralmak isteyen işletici tarafından müştereken geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.

(4) Geçici depolama yerinin devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve devralmak isteyen kişiye ilişkin devir konusu geçici depolama yeri için 512 ve 513 üncü maddelerde bahsi geçen tüm şartların sağlandığını ispat eden belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

(5) Gümrük müdürlüğü tarafından, geçici depolama yerinin mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Bölge müdürlüğünce geçici depolama yeri devir talepleri görüş belirtilmek suretiyle Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) aktarılır.

(6) Açtıkları geçici depolama yerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.

(7) Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

(8) Kapatılacak geçici depolama yerlerine yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı geçici depolama yeri sahipleri veya işleticilerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer geçici depolama yerlerine nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar geçici depolama yeri sahipleri veya işleticilerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İlgili gümrük müdürlüğü, söz konusu talebi antreponun 534 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması şartının sağlanıp sağlanmadığı hususlarındaki tespitlerini müteakip görüşleri ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması esastır. Açılmak istenen genel antreponun adresi itibarıyla 50 km. mesafe içerisinde ilgili bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir. İlgili gümrük müdürlüğünün ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresi olması ve antrepoya sadece bu kapsamdaki eşyanın alınması, açılmak istenen antreponun ilgili gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması ve gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması şartlarının bir arada sağlanması durumunda, bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı dışında antrepo açılmasına ve bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun başka bir bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğüne bağlanmasına izin verilebilir.”

“(5) 330 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, aynı antrepo açma ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşyanın depolanmasının istenmesi durumunda, ayrıca buna uygun itfaiye raporu, taahhütname ve ilgili diğer belgelerin de gümrük idaresine sunulması gerekir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe EK-10/C’den sonra gelmek üzere ekteki 10/Ç10/D10/E ve 10/F ekleri eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK-12’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-14’ünün “Rejim Kodu” başlıklı 14 no.lu ekine 5352 kodlu satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı ekte yer alan “7171” kodunun açıklaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5353 Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması

“Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK-62’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

Genel Bildirim Formu

Denizyolu Beyan Formu

Havayolu Beyan Formu

Radyasyon Alarmı Bildirim Formu

Geçici Depolama yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi

EK-10/Ç

GENEL BİLDİRİM FORMU
GENERAL DECLARATION FORM
Geliş
Arrival
Gidiş
Departure
1.1 Geminin Adı ve Cinsi
1.1 Name and type of ship
1.2 IMO Numarası
1.2 IMO number
1.3 Çağrı İşareti
1.3 Call sign
1.4 Sefer Numarası
1.4 Voyage number
2. Varış / Kalkış Limanı
2. Port of arrival/departure
3. Varış / Kalkış Tarihi ve Saati
3. Date and time of arrival/departure
4. Geminin Bayrağı
4. Flag State of ship
5. Kaptanın Adı
5. Name of Master
6. Son Uğrak Limanı / Sonraki Uğrak Limanı
6. Last port of call/Next port of call
7. Sicil Sertifikası (Liman, Tarih, Numara)
7. Certificate of registry (Port; date; number)
8. Gemi Acentesinin Adı ve İrtibat Bilgileri
8. Name and contact details of ship’s agent
9. Gros Tonaj
9. Gross tonnage
10. Net Tonaj
10. Net tonnage
11. Geminin Limandaki Pozisyonu (Rıhtım veya Konum)
11. Position of the ship in the port (berth or station)
12. Sefer ayrıntıları (Önceki ve sonraki uğrak limanları, gemide kalan yükün boşaltılacağı limanı belirtin)
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; state where remaining cargo will be discharged)
13. Yük ayrıntıları (transit yük olma durumu vs.)
13. Brief description of the cargo (transit cargo etc.)
14. Mürettebat Sayısı (Kaptan dahil)
14. Number of crew(including master)
15. Yolcu Sayısı
15. Number of passengers
16. Açıklamalar
16. Remarks
Eklenen Dokümanlar (Kopya sayısı belirtilecektir.)
Attached documents (indicate number of copies)
17. Yük Bildirimi
17. Cargo Declaration
18. Gemi Stok Bildirimi
18. Ship’s Stores Declaration
19. Mürettebat Listesi
19. Crew List
20. Yolcu Listesi
20. Passenger List
21. Geminin atık ve artık alım hizmeti gereksinimleri
21. The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities
22. Mürettebat Kişisel Eşya Bildirimi (sadece gelişte)
22. Crew’s Effects Declaration (only on arrival)
“23. Sağlık Bildirimi (gelişte)
23. Maritime Declaration of Health
(only on arrival)”
24. Tarih ve İmza-Mühür (Kaptan, Yetkili Acente)
24. Date and signature-stamp by master, authorized agent

EK-10/D

………………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
………………………………….…Customs Directorate
BEYAN TARİHİ VE SAATİ 
(Date and time of declaration)
KAYIT NUMARASI (Registration number) IMO NUMARASI 
(IMO number)
GEMİNİN ADI 
(Name of ship)
GEMİNİN TÜRÜ 
(Type of ship)
GEMİNİN BAYRAĞI 
(Flag state of ship)
KAPTANIN ADI 
(Name of master)
GEMİNİN KAYITLI OLDUĞU LİMAN
(Ship’s registration port)
ACENTESİ
(Agent of ship)
GEMİNİN DONATANI 
(Owner of ship)
EN SON KALKTIĞI LİMAN 
(Last port of call)
KALKIŞ LİMANI 
(Port of departure)
ÖNCEKİ UĞRAK/UĞRAYACAĞI LİMANLAR (Previous/next ports of call)
DEMİR ATMA VEYA YANAŞMA YERİ (Anchorage or berth) SEFER SAYISI 
(Voyage number)
GELİŞ NEDENİ (Reason of arrival)
MÜRETTEBAT SAYISI 
(Number of crew)
YOLCU SAYISI 
(Number of passenger)
MÜHÜR ADEDİ (Number of seal)
1-Bu limana yük-yolcu çıkaracak mısınız? / Bu limandan yük-yolcu aldınız mı? 
(Will you discharge/disembark any cargo and/or passenger to this port? / Did you load/embark any cargo and/or passenger from this port?)
2-Tahliye edeceği yükü-yolcuyu aldığı limanlar-ülkeler / Bu limandan aldığı yükü-yolcuyu tahliye edeceği limanlar-ülkeler
(Loading/embarkation ports/countries of the cargo/passenger of which will be discharged/disembarked / Discharging ports/countries of the cargo/passenger loaded/embarked at this port )
3-Transit yük-yolcu var mı? 
(Is there any cargo or passenger in transit ?)
4-Başka limanlara çıkaracağınız yük-yolcuları bildiriniz? (sadece gelişte) 
(Please declare the cargo and the passengers which will be discharged/disembarked at the other ports?) (only at arrival)
5-Bu limana çıkaracağınız veya bu liman vasıtası ile başka limanlara aktarma ve transit edeceğiniz eşyadan özet beyana kaydedilmeyen eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? / Çıkış bildiriminde yer almayan, bu limandan alınan eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? 
(Is there any merchandise that was not declared in the bill of loading and of which will be discharged in this port or will be transshipped and transitted to other ports via this port? If any, please declare its quantity, type, brand and number? / Is there any merchandise loaded in this port which was not declared in the departure notification. If any, please declare its quantity, type, brand and number?)
6-Yükleriniz arasında barut, dinamit,harp mühimmatı ve yasak olan harp silahları ile uyuşturucu ve psikoptropik maddeler var mı? 
(Is there any gun-powder, dynamite, ammunition, forbidden war weapons and narcotic drugs and psychotrophic substances in your cargo?)
7- Katı veya sıvı atığın gemide olup olmadığı? 
(Whether there is solid or liquid waste in the ship.)
Bu tür bir atığı en son nerede boşalttınız?
(Where did you discharge this type of waste for the last time?)
8-Ayrıca beyan etmek istediğiniz herhangi bir husus var mı? 
(Is there anything else to declare?)
II-YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER (INFORMATION ABOUT FUEL AND CHANDLER)
(İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION)
Geliş / Gidiş Kontrolünde Tespit Edilen Yakıt ve Yağlar (The fuel and oil detected at arrival/departure control)
Cinsi
(Type)
Milli (M) (National) ÖTV’siz (Private consumption tax free) Yabancı (Y) (Foreign) Miktarı (Quantity) Birimi (Unit)
1-Yakıt ve kumanya tespiti; gemideki defterlere ve beyana uygun mu?
Uygun değilse, düzenlenen tutanağın tarih ve saati: 

(Whether detection of fuel and chandler is in accordance with the declarartion and the records kept at the ship? If not, date and time of the report issued.)
2-Yakıt/kumanya için daha önceki limanlarda tatbik edilmiş mühür ve bu limanda sökülen mühürler (Tatbik eden idare, adedi, yerleri ve numaraları) (sadece gelişte) 
[The seal that is affixed on the previous ports and the seal that is broken off in this port (office affixing the seal, quantity, places and numbers of the seals)] (only at arrival)
3-Geminin limana gelişinde yakıt/kumanya işlemleri nedeniyle tatbik edilen mühür varsa adedi, numarası, yerleri ve nedeni (sadece gelişte)
(If any seal was affixed for fuel/chandler procedures at arrival, quantity, numbers, places and the reason) (only at arrival)
4-Diğer hususlar 
(Other issues)
5-Dahili sefere çıkacak milli gemilerdeki vergilendirilmesi gereken akaryakıt ve kumanya burada beyan edilecektir. (Fuel/chandler has to be declared in national flag ships serving inland) Transit Yakıt/Transit Fuel F/OIL KUMANYA/SHIP CHANDLER
D/OIL
L/OIL
Sağlık Bildirimi
Maritime Declaration of Health
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.
I hereby confirm that the above-mentioned information is true and correct            . …../……./……..
Beyanı alan Gümrük Muhafaza Personeli
Customs Enforcement Officer in charge
Acente yetkilisi
Name of agent
Kaptan veya yerine bakanın adı soyadı
Name of master or acting man

 

ÇIKIŞTA İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION AT DEPARTURE
Liman çıkış belgesi 
Port departure document
……./ …… / ……… tarihli ……………… sayılı

EK-10/E

HAVAYOLU BEYAN FORMU
(AIRWAY DECLARATION FORM)
Geliş Arrival Gidiş Departure
HAVA TAŞITINA İLİŞKİN BİLGİLER (INFORMATION ABOUT THE AIRCRAFT)
1- ŞİRKETİ (COMPANY):

 

5- GELDİĞİ YER, TARİH VE SAAT (DEPARTURE PORT, DATE AND TIME):

 

2- MİLLİYETİ (NATIONALITY) :

 

6-GİDECEĞİ YER, TARİH VE SAATİ (DESTINATION PORT, DATE AND TIME):

 

3- KUYRUGU (TAIL) :

 

7- KAPTANIN ADI (CAPTAIN’S NAME) :

 

4- UÇUŞ NUMARASI (FLIGHT NUMBER):

 

8- PERSONEL SAYISI (CREW NUMBER) :

 

YÜKE VE YOLCUYA İLİŞKİN BİLGİLER (İNFORMATİON ABOUT THE CARGO AND THE PASSENGER)
Bu limana çıkarılacak yük ve yolcu (cargo/passengers to be discharged /disembarked at this port) Bu limandan aldığı yük ve yolcu (cargo/passenger loaded/embarked at this port) Başka limanlara çıkaracağı yük ve yolcu (cargo/passenger discharged /disembarked at another port)
İkram (Catering supplies and products)  

 

Yolcu (Passenger)  

 

 

 

 

 

Kargo (Cargo)
Manifestoya veya özet beyana kaydedilmeyen eşya (Undeclared goods)  

 

 

 

 

 

KONTROLDE TESPİT EDİLEN YAKIT VE YAĞ ( DETECTED FUEL AND OIL )
Bu limana gelişte tespit edilen yakıt ve yağ ( Detected fuel and oil on arrival) Bu limandan gidişte tespit edilen yakıt ve yağ ( Detected fuel and oil on departure)
Cinsi (Type) Milli (M) National
Yabancı (Y) Foreign
Miktarı (Quantity) Cinsi (Type) Milli (M) National
Yabancı (Y) Foreign
Miktarı (Quantity)
MÜHÜR VE DİĞER HUSUSLAR (SEAL AND OTHERS)
Tatbik edilen mühür var ise adedi, yerleri ve mühür numarası (If any seal affixed, quantity, place and number)

 

 

 

Diğer hususlar (Other Issues)

 

 

 

Yukarıda belirttiğim hususlar ile uçakta ve personelin üzerinde yasak eşya ve madde bulunmadığını taahhüt ederim.
(I hereby confirm that there is not any forbidden goods or substances on the aircraft and on its staff.)

…/…/…. Saat (time)

Kaptan veya yerine bakanın adı soyadı Acente yetkilisi Gümrük Muhafaza Personeli
(Captain or acting man) (Authorised Agent) (Customs Enforcement Officer)

EK 10/F

RADYASYON ALARMI BİLDİRİM FORMU
TAEK FAKS NUMARASI: 0312-295 8947
FAKS TEYİT TELEFON NUMARALARI: 0312-295 8907, 0312-295 8908
(mesai saatleri içinde)
0312-295 8700 / 8024 (mesai saatleri dışında)
Gümrük idaresinin adı Tel no Faks no Dosya no Saat Tarih
Aracın cinsi Aracın plakası Aracın güzergâhı Firma ünvan ve adresi
1. Şoförün adı soyadı Doğum yeri ve tarihi Baba adı
2. Şoförün adı soyadı Doğum yeri ve tarihi Baba adı
Sabit dedektörün cinsi
Sabit dedektör ölçüm değeri, birimi ve ölçüm kademesi Alarm durumunda ………. , ………. , ……….
Normal şartlarda ………. , ………. , ……….
El dedektör ölçüm değeri, birimi ve ölçüm kademesi Alarm durumunda ………. , ………. , ……….
Normal şartlarda ………. , ………. , ……….
Yükün niteliği hakkında detaylı bilgi  ………. , ………. , ……….
Yükün miktarı/ağırlığı/cinsi ………. , ………. , ……….
Varsa kontrol belgesinin kopyasını faksa ilave ediniz Var ( ) yok ( )
Formu tanzim eden personelin:Adı-Soyadı-İmzası Formu onaylayan birim yetkilisinin:Adı-Soyadı-İmzası
Bildirim yapılan TAEK görevlisinin adı-soyadı
TAEK DEĞERLENDİRMESİ Açıklama
Radyasyon seviyesi normal, araç ve eşyanın girişinde sakınca yoktur ?  [  ]  

 

Radyasyon seviyesi yüksektir, araç ve eşya güvenli bölgeye alınsın ve TAEK incelemesi için bekletilsin ? [  ]
Kontrol Belgesine sahip aracın/eşyanın giriş/çıkışında sakınca yoktur ? [  ]
19/01/2004 tarihli ve ESGY-I-68-25 sayılı Dışişleri Bakanlığı Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen “Sınırda yapılan kontrollerde Metal Hurda Radyoaktif Madde tespit edilmesi durumunda yük geldiği ülkeye geri gönderilir” hususuna istinaden geri gönderilsin. ? [  ]
Değerlendirmeyi yapan uzmanın:Adı-Soyadı-Ünvanı-İmzası

EK 62

“Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi

Liste-1’de yer alan parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya ile Liste-2’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddelere ilişkin, 30/10/2009 tarihli, 27391 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) ekinde yer alan tehlikeli mallar listesi esas alınarak oluşturulan eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodları ile Liste-3’de yer alan korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur.

Liste-1 Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı ve Yanmayı Artırıcı Eşya

Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan;

Patlayıcı maddeler ve nesneler (Sınıf 1)

Yanıcı sıvılar (Sınıf 3)

Yanıcı katılar, kendi kendine tepkimeye giren maddeler, hassasiyeti az patlayıcılar (Sınıf 4.1)

Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (Sınıf 4.2)

Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan maddeler (Sınıf 4.3)

Yükseltgen maddeler (Sınıf 5.1)

Organik peroksitler (Sınıf 5.2)

Diğer sınıflarda yer almakla birlikte yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya yanmayı artırıcı özelliği bulunan eşya.

Liste-2 Diğer Tehlikeli ve Zararlı Maddeler

Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan;

Gazlar: sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş (Sınıf 2)

Zehirleyici maddeler (Sınıf 6.1)

Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2)

Radyoaktif malzeme (Sınıf 7)

Aşındırıcı maddeler (Sınıf 8)

Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler (Sınıf 9)

Liste-3 Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya

Bu kapsama giren ve korunmaları sıcaklık ölçer/nem ölçer/soğuk hava tertibatı ve benzeri özel tertibat gerektiren eşya Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur.”

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (eski) hali;

ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri,

Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (eski) hali;

h) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınmak suretiyle, mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, Müsteşarlıkça belirlenecek formata uygun olarak düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,

Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin beyannameye eklenmesi koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin Üçüncü Kitabının İkinci Kısmının başlığının (eski) hali;

İKİNCİ KISIM

Taşıtların Kontrolü

Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

Taşıtların kontrolüne ilişkin hükümler

Madde 72- (1) Gümrük yolu, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu Bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollardır.

(2) Taşıtların denetimi günün her saatinde yapılabilir.

(3) Taşıtların aranması gereken hallerde durum tutanakla saptanarak, arama, mahallin en büyük gümrük idare amirinden izin alınmak suretiyle yapılır. Denetlenen her türlü belge, resmi mühürle mühürlenir ve denetimi yapan memurlar tarafından imzalanır. Eşyanın zapt olunması veya mevzuata aykırılıklar bulunması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine giren deniz ve hava taşıtlarının gümrük denetimi tamamlanıncaya kadar, Türkiye Gümrük Bölgesinden giden taşıtların denetimden sonra söz konusu bölgeyi terk etmelerine kadar, her türlü eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını, yolcu indirilmesini ve bindirilmesini önleyecek tedbirler alınır.

(5) a) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve giden karayolu taşıtlarının denetimi sınır gümrük kapılarında, gümrük kapısı sınırdan içeride bulunduğu takdirde bu gümrük kapısında yapılır.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışından gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Türkiye Gümrük Bölgesinden gidecek trenler sınır istasyonunda denetime tabi tutulur.

c) Yabancı limanlardan gelerek İstanbul veya Çanakkale Boğazından geçip bir Türk limanına gidecek olan gemilerin denetimleri, şüphe veya ihbar olmadıkça, varacakları ilk Türk limanında yapılır.

d) Türkiye’den gelen ve giden havayolu taşıtlarının denetimi indikleri ve kalktıkları ve yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarında yapılır.

(6) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentesi tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilir. Söz konusu bilgi, duruma göre, geminin ne zaman ve ne kadar yolcu ve yük ile gelmesinin veya gitmesinin muhtemel bulunduğunu, nereye demirleyeceğini, limanda ne kadar kalacağını ve hangi limana gideceğini içerir. Gümrük idaresi bu bilgi olmadan gemilerin yabancı limana hareketine izin vermez. Sahip ve acentelerince gümrük idaresine önceden bildirim yapmak suretiyle yük almaya giderken seferleri esnasında yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken seferleri esnasında yük boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin bu durumları rota değişikliği sayılmaz.

(7) Eşyanın, bulunduğu taşıtlardan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerlerde ve söz konusu idarelerin izniyle boşaltılması ya da aktarılması gerekir. Eşyanın, tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda, en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir. Zorunlu görülen hallerde, gerekli önlemler alınarak denetim ve muayeneden önce bu fıkrada belirtilen değiştirme işlemleri yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 81 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 81- (1) Aşağıda yazılı eşyanın niteliklerine uygun özel tertip ve düzenek gerektiren geçici depolama yerlerine alınması zorunludur.

a) Ek-12’de yer alan parlayıcı ve patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı eşya ile tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler,

b) Muhafazası, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertip ve tesislere lüzum gösteren eşya,

(2) Bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğuran eşya, geçici depolama yerlerine alınmaz.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı eşya, niteliklerine uygun özel tertip ve düzeneğe sahip geçici depolama yerleri bulunmaması halinde doğrudan 330 uncu maddede belirtilen ve bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara alınır.

(4) Birinci fıkrada sayılan eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde, geçici depolama yerlerinin ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 260 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip bulunmak,

Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren ve ek-62’de yer alan eşya, eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan genel veya özel antrepolara konulabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. 

Gümrük Yönetmeliğinin 516 ncı maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

İşleticilerinin talebi üzerine geçici depolama yerinin kapatılması

MADDE 516 – (1) Açtıkları geçici depolama yerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.

(2) İşleticilerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne ve Bakanlığa bilgi verilir.

(3) Kapatılacak geçici depolama yerlerine yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı geçici depolama yeri işleticilerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer geçici depolama yerlerine nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar geçici depolama yeri işleticilerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.

Gümrük Yönetmeliğinin 521 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) İlgili gümrük müdürlüğü söz konusu talebi antreponun 534 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gerektiğinden, bu şartın sağlanıp sağlanmadığı, hususlarındaki tespitlerini müteakip görüşleri ile birlikte bağlı olduğu başmüdürlüğe gönderir. Ancak, açılmak istenen genel antreponun adresi itibariyle 50 km. mesafe içerisinde birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin EK-14’ünün “Rejim Kodu” başlıklı 14 no.lu ekinde yer alan “7171” kodunun açıklamasının (eski) hali;

7171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimin tabi tutulan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka bir yer veya antrepoya konulması

 

Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si nin (eski) hali;

EK 62

EK 62
ÖZEL DÜZENEK VE YAPI GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ
I – PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
MADDENİN ADI :  G.T.İ.POZİSYONU: 
001-Azoture de plonb (Kurşun azatür)   2850.00.60.10.19 
002-Ammonium asit (sulp)   2811.19.80.90.00  
003-Ammen carbonite   2836.99.17.90.19 
004-Astralite   3808.93 
005-Ammale (Ammate)   2842.90.80.99.19 
006-Alkol (Etil alkol)   22.07 
007-Ace tylure d’argent  2843.29.00.20.00 
008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat)   3602.00.00.00.19 
009-Amonyum Pikrat  2908.99.90.90.29 
010-Amil Klorosilan   2931.00.99.90.69 
011-Antimon penta klorür  2827.39.85.90.00 
012-Antimon penta florür  2826.19.90.90.19 
013-Azot hidrür (Nitrogen hyride)   2814.10.00.00.00 
014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)]   2908.99.90.10.11 
015-Alcool methyligue (Metanol [Metil Alkol]  2905.11.00.10.11  2905.11.00.10.12 (saf olanlar) 
 2905.11.00.20.11  2905.11.00.20.12 (tenik) 
016-Benzil Bromür   2903.69.90.00.29 
017-Benzil Klorür   2903.69.90.00.11 
018-Bromik asit   2811.19.80.90.00 
019-Brom triflorür   2812.90.00.00.19 
020-Brom penta florür   2812.90.00.00.19 
021-Brom  2801.30.90.00.00 
022-Ballistite (Dumansız Barut)   3601.00.00.00.12 
023-Cheditte (Klorat veya Perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.)   3602.00.00.00.19 
024-Cortide (Dumansız Barut)   3601.00.00.00.12 
025-Cortide MD (Dumansız Barut)   3601.00.00.00.12 
026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür,Karpit)   2849.10.00.00.00 
027-Collodiom (Kollodyon)   3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19 
028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat)   2829.19.00.00.12 
029-Dinamit  3602.00.00.00.11 
030-Dinitrobenzen   2904.20.00.00.13 
031-Dinitro fenol (Dinitrophenol)   2908.99.90.90 
032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen)   2904.20.00.00.24 
033-Dinitro anisol  2909.30.90.90.18 
034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller]   2908.99.90.90.12 
035-Diazabenzonitrat (sulp)   2927.00.00.00.19 
036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen]   2904.20.00.00.13 
037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen)   3602.00.00.00.19 
038-Diklor asetik asit  2915.40.00.00.12 
039-Dimetil sülfat   2920.90.10.11.12 
040-Dinitroglycerine (mayi)   2920.90.85.90.00 
041-Eter asetik (Etil asetat)   2915.31.00.00.00 
042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı)   3805.10.10.00.00 
043-Etil Klorokarbonat   2915.90.00.00.49 
044-Et de perchlorate karışımları   3602.00.00.00.19 
045-Fulminate de mercure   2852.00.00.24.00 
046-Fulminate d’argent (sulp)   2843.29.00.20.00 
047-Fulminate de plombe (sulp)   2842.90.80.92.00 
048-Fulminate de fer (sulp)   2842.90.80.92.00 
049-Fulminate de cuivre (sulp)   2842.90.80.92.00 
050-Fulminate de zinc (sulp)   2842.90.80.92.00 
051-Fulminate d’ammonium (sulp)   2842.90.80.92.00 
052-Fulminate de sodyum (sulp)   2842.90.80.92.00 
053-Fulminate’ler (Diğerleri)   2842.90.80.92.00 
054-Fluosilsik asit   2811.19.80.90.00 
055-Fluosülfenik asit   2811.19.80.90.00 
056-Fosfor oksiklorür   2812.10.18.00.11 
057-Fosfor tribromür   2812.90.00.00.12 
058-Fosfor triklorur   2812.10.15.00.00 
059-Gaz cyanogene (mayi)   2853.00.90.20.00 
060-Gurdinamit (sulp)   3602.00.00.00.11 
061-Gun powder (silah barutu)   3601.00.00.00.19 
062-Gun powder wite   3601.00.00.00.19 
063-Gelatine dinamit (sulp)   3602.00.00.00.11 
064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat)   2920.90.85.90.00  
065-Hexonitro diphenilamine (Hekzanitrodifenilamin)   2921.44.00.90.11 
066-Hidrür di antimoine (gaz)   2850.00.20.00.00 
067-Hexametilen triperoksit diamin   2921.22.00.00.12 
068-Hexametilen diamin (1.6 Diamin ohexane)   2921.22.00.00.11 
069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat   2825.10.00.00.11 
070-Hidroyodik asit (Hidrolodik asit)   2811.19.80.90.00 
071-Hidrobromik asit   2811.19.10.00.00 
072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)   2806.10.00.00.12  2806.10.00.00.11 
 (teknik)  (saf) 
073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür)   2811.11.00.00.00 
074-Hidrojen peroksit a)Perhidrol   2847.00.00.10.00 
075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri   2847.00.00.90.19  2847.00.00.90.11 
 (sıvı)   (katı)
076-Hydure de ‘Azote   2850.00.20.00.00 
077-İyodik asit   2811.19.80.90.00 
078-İyodin monoklorür   2812.10.99.00.19 
079-Kollodyum   3912.20.11 
080-Kalsiyum Karbür (Karpit)   2849.10.00.00.00 
081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit)   2806.20.00.00.00 
082-Kloreks (Chlorax) (Not: Dikloretiler olarak da belirtilmiştir)   2909.20.00.90.11 
083-Kükürt klorür (sülfür monochloride)   2812.10.99.00.11 
084-Kükürt diklorür (Sülphurdichloride)   2812.10.93.00.00 
085-Metil alkol (Metanol) [saf]   2905.11.00.10.11  2905.11.00.10.12 
086-Metil alkol [saf olmayan]   2905.11.00.20.11   2905.11.00.20.12
087-Melange chlorate (Klorat karışımı)   3602.00.00.00.19  
088-Menzoil klorür (Benzoil klorür)   2916.32.00.20.00 
089-Melange de nitrat gaz dissous   3824.90.97.90.69 
090-Merkuri   2805.40.90.00.00  2805.40.10.00.00 
 (normal)  (net ağırlığına) 
091-Merkuriazude   2850.00.60.10.19 
092-Menite (Mannitol, Mannasugar)   2905.43.00.00.00 
093-Metil kloro format   2915.90.00.00.21 
094-Monotritronophtalinea   2904.20.00.00.17 
095-Mannitol hekzonitrat   2920.90.85.90.00 
096-Nitrure de soufre   2850.00.20.00.00 
097-Nitrometan (mayi)   2904.20.00.00.21 
098-Nitrate de methyle (mayi)   2920.90.85.90.00 
099-Nitrate de etil (mayi)   2920.90.85.90.00 
100-Nobelite   3602.00.00.00.11 
101-Nitrate d’amidon   2922.31.00.00.19 
102-Nitrür d’azite   2850.00.20.00.00 
103-Nitrodi azobenzol klorat   2927.00.00.00.19 
104-Nitrometan de mercure basigue   2931.00.99.90.69 
105-Nitroquoniden (guanidin nitrat)   2925.29.00.00.12 
106-Nitroure   2850.00.20.00.00 
107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)]   2808.00.00.00.11 
108-Nitroselüloz (sulp)   3912.20 
109-Nitro sülfürük asit (nitrosil Sülfirik Asit)   2811.19.80.90.00 
110-Ortho Krezol (Orthocresol)   2907.12.00.10.00 
111-Ham Krezol   2707.99.80.00.13 
112-Pikrik asit (sulp) – Trinitrofenol 2908.99.90.10.11 
113-Potasyum klorat   2829.19.00.00.12 
114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut)   3601.00.00.00.12 
115-Pictare de potasse (sulp)   2908.99.90.90.29 
116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız (Barut)   3601.00.00.00.12 
117-Petrol esansı  2710.11 
118-Phosfor   2804.70.00.00.11   2804.70.00.00.12
   (kırmızı)  (beyaz) 
119-Petroklacite   3602.00.00.00.19 
120-Poudre d’explosion anagon   3601.00.00.00.12 
121-Penthrite (Pentaerithritol Tetranitrat) (PETN) (Hasetrol)   2920.90.85.90.00 
122-Permonite (Permoniol) (Desomorphine) [Morfin]   2939.11.00.00.12 
123-Poudre sans fumee hirsch   3601.00.00.00.12 
124-Poudre sans fumee schutze   3601.00.00.00.12 
125-Poudre sans fumee FC   3601.00.00.00.12 
126-Poudre sans fumee walsrode   3601.00.00.00.12 
127-Poudre sans fumee no II   3601.00.00.00.12 
128-Poudre sans fumee Mİ 71   3601.00.00.00.12 
129-Poudre sans fumee BAM   3601.00.00.00.12 
130-Poudre sans fumee M/88   3601.00.00.00.12 
131-Poudre sans fumee Sp   3601.00.00.00.12 
132-Poudre sans fumee Rp   3601.00.00.00.12 
133-Poudre sans fumee   3601.00.00.00.12 
134-Pirosulfusil klorür   2812.10.99.00.19 
135-Plasto   32.08/32.09/32.10 
136-Pyrosulfuryl chloride Disülfürylchloride)   2812.10.99.00.19 
137-Perklorik asit   2811.29.90.90.11 
138-Roburite La   3602.00.00.00.19 
139-Roburite I   3602.00.00.00.19 
140-Sprengglatine (sulp)   3602.00.00.00.19 
141-Stabilite II   3506 
142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine)   2933.69.10.10.00 
143-Siklohekzil triklorsilan   2931.00.99.90.69 
144-Siklohekzenil triklorosilan   2931.00.99.90.69 
145-Silikon tetra klorür   2812.10.99.00.19 
146-Stannik klorür   2827.39.10.00.12 
147-Sülfisil klorür   2827.39.85.90.00 
148-Site Carbonite de Carbon   2803.00.00.90.19 
149-Sülfonitrik asit   2808.00.00.00.13 
150-Trinitro benzen   2904.20.00.00.28 
151-Trinitro toluen (TNT)   2904.20.00.00.23 
152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit; Ksilen miski)   2904.20.00.00.11 
153-Trinitro anisol   2909.30.90.90.18 
154-Trinitrotoluéne   2904.20.00.00.23 
155-Trinitrotoluol   2904.20.00.00.23 
156-Trinitrophenetol (Pikrik asit)   2908.99 
157-Trinitroanilin   2921.42.00.00.14 
158-Tetra nitro anilin   2921.42 00.00.15 
159-Tetranitromethylaniline Tetryl-Pyronite)   2921.42.00.00.15 
160-Tetranitrotoluol (sulp)   2904.20.00.00.28 
161-Tetranitrometan (mayi)   2904.20.00.00.28 
162-Trinitro demethyloniline (sulp)   2921.42.00.00.14 
163-Tiofosforilklorür   2812.10.18.00.19 
164-Titanum tetraklorür   2827.39.85.90.00 
165-Titanum triklorür   2827.39.85.90.00 
166-Titanum sülfat   2833.29.30.00.00 
167- Wetter dinamit pertrhrinite  3602.00.00.00.11 
168- Wetter fulmenite  3602.00.00.00.19 


II – YANICI MADDELER:

MADDENİN ADI   : G.T.İ.POZİSYONU : 
001-Acetin (Glyceriyl monoacetat)   2915.39.00.99.19 
002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü)   3814.00.90.00.19 
003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+susuz etilalkol   3814.00.90.00.19 
004-Aseton (propanon)   2914.11.00.00.00 
005-Asordin (Karbon tetraklorür) (Tetra klorkarbon)   2903.14.00.00.00 
006-Avantin (İzopropilalkol)   2905.12.00.00.12 
007-Akrilonitril   2926.10.00.00.00 
008-Asetal   2911.00 
009-Asetaldehit (Etanal)   2912.12.00.00.00 
010-Akrolein (2-propenal)   2912.19.90.90.11 
011-Allil alkol (propenol)   2905.29.10.00.00 
012-Amil asetat (Pentil asetat)   2915.39.00.30.12 
013-Amil alkol (Tert) (Pentanol)   2905.19.00.90.16 
014-Amil alkol izomerleri ve karışımları   2905.19.00.90.16 
015-Amil klorür (n.) (1- Chloro pentan)   290319800019 
016-Amil klorür (karışık) (1 Chloropentan+3Chloro pentan+ 1 Chloromethyl bütane+1 Chloro 3 methyl bütane+3Chloromethyl bütane)  2903.19.80.00.19 
017-Amil merkaptan   2930.90.99.90.68 
018-Amil nitrit   2920.90.85.11.11 
019-Apkolen (Petrol solventi)   2710.11.90.00.11 
020-Apkotinner   3814.00.90.00.19 
021-Ateş alan film ve pelliküller (Ambalajları üzerinde yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)   3701;3702 ve 39. Fasıl 
022-Alkollü nebati hülasalar   1302.11.00-1302.19.80.99.00 arası 
023-Alkollü uçan yağlar   3301 
024-Alkollü koku veren karışımlar   3302.90.10 
025-Akrilik esaslı toz ve levhalar   3906/3918/3919/3920/3921. 
026-Benzin   2710.11 
027-Benzol (Benzen)   2902.20.00.00.00 
028-Benzin oform (Tetraklorkarbon)   2903.14.00.00.00 
029-n-Bütil asetat   2915.33.00.00.00 
030-Bütil alkol (sco)   2905.14.90.00.12 
031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol]   2905.14.10.00.00 
032-Butil aldehit (n)   2912.19.10.00.00 
033-Butil amin (n)   2921.19.99.00.59 
034-Butil amin (sec)   2921.19.99.00.59 
035-Butil amin (tert)   2921.19.99.00.59 
036-Butil klorür (n)   2903.19.80.00.19 
037-Butilen oksid   2910.90.00.00.19 
038-Bütil propi onat (n)   2915.50.00.00.14 
039-Bütan   2901.10.00.10.11 
040-Büten 1   2901.23.00.00.00 
041-Buten 2 (co’s)   2901.23.00.00.00 
042-Buten 2 (lirans)   2901.23.00.00.00 
043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat   2841.50.00.90.29 
044-Butil Amin (DI-SEC)   2921.19.99.00.59 
045-Bütanol (Normal bütil alkol)   2905.13.00.00.00 
046-Butil benzin (sec)   2902.90.00.99.00 
047-Çinko etil   2931.00.99.90.69 
048-Depol (Terebentin yağı ürünü)   3805.90.90.90.19 
049-Dial (Diaseton alkol) (4hidroksi; 4 metil pentan)   2914.40.10.00.00 
050-Depanol (Terebetin yağı ürünü)   3805.90.90.90.19 
051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham   3805.90.90.90.11 
052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf   2902.19.00.00.13 
053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler)   3814.00.90.00.19 
054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu)   3814.00.90.00.19 
055-1,1-Difluoreton   2903.39.90.10.15 
056-Denature alkol   2207.20  
057-Dependip   27.10 
058-Diasetil   2914.19.90.00.11 
059-Dİ-tri-Butil peroksit   2909.60.00.00.19 
060-Diklorosetilen   2903.15.00.00.00 
061-Dietilamin   2921.19.50.00.00 
062-Dietilketon   2914.19.90.00.19 
063-Diisopropilamin   2921.19.99.00.59 
064-Dimetilasetal   2911.00.00.10.12 
065-Dimetilamin   2921.11.00.00.12 
066-Dimetildiklorosilan   2931.00.99.90.69 
067-Dinitrotuluen   2904.20.00.00.15 
068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit)   2932.99.00.50.12 
069-Di-n-propilamin   2921.19.99.00.59 
070-Dodesiltriklorosilan   2931.00.99.90.69 
071-Driolan (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.)   2924.29.98.00.39 
072-Dtil-n-Butileter   2909.19.90.00.12 
073-2 Dietilbutiraldehid   2912.19.90.90.14 
074-Diluanlar (Uçucu organik sulandırıcı karma çözücü)   3814.00.90.00.19 
075-Diazinon (mahlül halinde) saf   2933.59.10.00.00 
076-Diazinon (mahlül halinde) hazırlanmış)   3808.91.40.00.00 
077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan)   2910.30.00.00.00 
078-Erkonal (Dibenzil eter)   2909.30.90.90.11 
079-Esans da petrol (Petrol esansı)   2710.11.90.00.19 
080-Eter da petrol   2710.1190.00.11 
081-Eter sülfirik (Eter; dietiler)   2909.11.00.00.00 
082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d’etil]   2915.31.00.00.00 
083-Etil alkol (alkol etilik)   22.07 
084-Ethylenedichloride; 1,2 dicloro ethane; ethylene   2903.15.00.00.00 
085-Etilen Klorhidrin   2905.59.98.90.99 
086-Etil Formiyat   2915.13.00.90.12 
087-Etilen   2901.21.00.00.11  2901.21.00.00.19 
 (Kullanıldığı yere göre değişir) 
088-Ethilamin   2921.19.99.00.33 
089-Etilborat   2920.90.85.90.00 
090-Etil klorür   2903.11.00.00.12 
091-Etil krotonat   2916.19.95.90.00  
092-Etil diklorasilon   2931.00.99.90.69  
093-Etilen imın (Aziridine)   2933.91.90.00.49  
094-Etilen oksit   2910.10.00.00.00  
095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol)   2930.90.99.90.31  
096-Etil metil eter   2909.19.90.00.19  
097-Etil nitrat (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.)   2904.20.00.00.22  
098-Etil nitrik (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.)   2920.90.85.90.00  
099-Etil propionat   2915.50.00.00.19  
100-Etil triklorosilan   2931.00.99.90.69  
101-Ferro silisyum (% 30-70 silisyum ihtiva eden ferro silisyumlar `shppinge-regulatıon’)   7202.21 
102-Fluorin   2801.30.10.00.00 
103-Feniltriklorosilon   2931.00.99.90.69 
104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit)   2809.10.00.00.00 
105-Fosfor pentaklorür   2812.10.16.00.00 
106-Fosfor pentasülfür   2813.90.10.00.00 
107-Fosfor seskisülfür   2813.90.10.00.00 
108-Gazolin   27.10 
109-Gazolin gaz   27.10 
110-Gomalaka solusyonları   1301 3210 
111-Hazırlanmış Vernikler   3208. – 3209. – 3210. 
112-Hidrojen   2804.10.00.00.00 
113-Heptan   2901.10.00.90.12 
114-Hekzan-n   2901.10.00.90.11 
115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar   2709.00 
116-Isoamilalkol   2905.19.00.90.18 
117-Isoamilasetat (asetat d’amil) [Isopentilacetat]   2915.39.00.30.13 
118- Izobütil alkol   2905.14.90.00.11 
119-Isopropilalkol   2905.12.00.00.12 
120-Isobuten   2901.23.00.00.00 
121-Isobutilamin   2921.19.99.00.59  
122-Isooktan   2901.10.00.90.19  
123-Isookten   2901.29.00.90.11  
124-Isopentan   2901.10.00.90.19  
125-Isopren (3 metil 1,3 butadien)   2901.24.00.00.00  
126-Isopropilasetat   2915.39.00.10.00  
127-Izopropil alkol 2905.12.00.00.12  
128-Izopropliamin 2921.19.99.00.21  
129-Isopropileter (Not: dilsopropileter olarak da belirtilmiştir.)   2909.19.90.00.11  
130-Isopropilmerkoptan   2930.90.99.90.68  
131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin)   27.10  
132-Kollodyon   3912.20.11  
133-Kloroform (Triklormetan)   2903.13.00.00.00  
134-Karbonmonooksit   2811.29.90.90.19  
135-Klortirflor etan   2903.49.19.00.22  
136-Kalsiyum   2805.12.00.00.00  
137-Kalsiyum fosfür   2848.00.00.90.00  
138-Kalsiyum resitant   3806.20.00.00.00  
139-Kloral formamid   2924.19.00.00.29  
140-Kolonya ispirtosu   22.07  
141-Kroton aldehid (2 bütenal)   2912.19.90.90.12  
142-Kristallal (Benzin)   27.10  
143-Kau‡uk solusyonları   4005.20.00.00.00  
144-Lacteole (Benzin)   27.10 
145-Ligroin   27.10 
146-Lindol (Trikrezilfosfat) (Tritolilfosfat)   2919.90.00.10.13 
147-L”sungemitel BP (Propionat bütil)   2915.50.00.00.14 
148-L”sungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90 
149-L”sungemitel E 14 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90 
150-L”sungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90 
151-L”sungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90 
152-L”sungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90 
153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)]   2711.19.00.00.11 
154-Lityum   2805.19.90.00.12 
155-Lityum alüminyum hidrür (mayi)   2850.00.20.00.00 
156-Lityum alüminyum hidrür (sulp)   2850.00.20.00.00 
157-Lityum alüminyum etereal   [28.52-28.53] 
158-Lityum amid   [28.52-28.53] 
159-Lityum silikon   2839.90.90.90.15 
160-Metanol (alkol metilik) [saf]   2905.11.00.10.11   2905.11.00.10.12
161-Metanol (alkol metilik) [teknik]   2905.11.00.20.11  2905.11.00.20.12 
162-Lityum hidrür   2850.00.20.00.00 
163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90.00.19 
164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol)   3814.00.90.00.19 
165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol)   3814.00.90.00.19 
166-Metil asetat   2915.39.00.30.11 
167-Metil etiletan (Pentan)   2901.10.00.90.13 
168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü)   3805.10.10.00.00 
169-Monoklorbenzol (Benzen)   2903.61.00.00.11 
170-Mavi gaz (Blue gas; water gas)   2705.00.00.00.00 
171-Metan   2711.19.00.00.13 
172-Metilamin   2921.11.00.00.11 
173-Metilamin (solusyon)   2921.11.00.00.11 
174-Metil klorür   2903.11.00.00.11 
175-Metil merkaptan   2930.90.99.90.28 
176-Magnezyum (toz)   8104.30.00.00.00 
177-Magnezyum (varak)   8104.90.00.00.19 
178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit)   2816.10.00.00.00 
179-Magnezyum resinat   3806.90.00.90.19 
180-Metaklorein (2-metil, 2-propenal)   2912.19.90.90.13 
181-Metil asetat (Metial)   2911.00.00.10.11 
182-Metilal   2911.00.00.10.11 
183-Metil allil klorür   2903.29.00.00.00 
184-Metilklorometileter  2909.19.90.00.19 
185-Metil siklopentan   2902.19.00.00.19 
186-Metil etil keton (Butanon)   2914.12.00.00.00 
187-Metil formiat   2915.13.00.90.11 
188-2-Metil heptan   2901.10.00.90.19 
189-Metil hidrazin   2928.00.90.10.19 
190-Metil iyodür   2903.39.90.90.11 
191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon)   2914.13.00.00.00 
192-Metil isopropenil keton   2914.19.90.00.19 
193-Metil isopropil keton   2914.19.90.00.19 
194-Metil metakrilat   2916.14.00.00.11 
195-Metil pentadien   2901.29.00.90.11 
196-Metil pentan   2901.10.00.90.19 
197-Metil propionat   2915.50.00.00.19 
198-Metil propil keton   2914.19.90.00.19 
199-Metil sülfür   2930.90.99.90.14 
200-Metil triklorosilan   2931.00.99.10.00 
201-Meta xylon   2902.42.00.00.00 
202-Nafta (Petroleum spirit)   2710.11.15.00.11 
203-Nafta solvan   2710.11.15.00.19 
204-Neohekzan   2901.10.00.90.19 
205-Neosol   3814.00.90.00.19 
206-Nikel karbonil   2931.00.99.90.12 
207-N-pentan   2901.10.00.90.19 
208-N-Prepilamin   2921.19.99.00.29 
209-Orto Xylen   2902.41.00.00.00 
210-Propil alkol   2905.12.00.00.11 
211-Pencatetat (amilalkol)   2905.19.00.90.16 
212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut)   3814.00.90.00.19 
213-Peralkol (cyclahexamol + alkol)   3814.00.90.00.19 
214-Peramilalkol (cyclonxanal +alkol + isoporipilik + bütanol)   3814.00.90.00.19 
215-Petrohol (isopropilalkol)   2905.12.00.00.12 
216-Pencetetat (amilalkol)   2905.19.00.90.16 
217-Persprit (isopropilalkol)   2905.12.00.00.12 
218-Petrol   2709.00 
219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı)   3805.10.10.00.00 
220-Propan   2711.29.00.00.11 
221-Propilen   2711.29.00.00.14 
222-Polivinil metil eter   3907.20.99.00.00 
223-Potasyum borahidrür   2850.00.20.00.00 
224-Potasyum bromat   2829.90.40.00.00 
225-Potasyum hipofosfit   2835.10.00.20.00 
226-Potasyum sülfür   2830.90.85.10.11 
227-Popopargyl klörür  2903.29.00.00.00 
228-Popion aldrehid   2912.19.90.90.14 
229-Propilen diklorür   2903.29.00.00.00 
230-Propilen oksit (Metil oksiran)   2910.20.00.00.00 
231-Piridin   2933.31.00.90.11 
232-Piroksilin (Nitroselüloz)   3912.20 
233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan)   2903.12.00.00.00 
234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj)   2903.14.00.00.00 
235-Speziall”sungsmittel (kolay kaynayan eterler mahlutu)   3814.00.90.00.19 
236-Speziall”sungsmittel A, E, EF (kol. kayna. eter. mah.)   3814.00.90. 
237-Sülfürdükarbon   2813.10.00.00.00 
238-Siklopropon   2902.19.00.00.19 
239-Siklopentan   2902.19.00.00.19 
240-Sodyum amalgam   28.53 
241-Sodyum amid   28.53 
242-Sodyum hidrür   2850.00.20.00.00 
243-Sellülozik vernikler   3208.90.99.00.11 
244-Sellülozik boyalar   3208.90.99.00.12 
245-Sellüloit mamulatı   3701/3702/3918  3208.90.99.00.19 
 3919/3920/3921  (Mamülün türüne göre değişir) 
246-Tamasol j (isobütilasetat)   2915.39.00.92.00 
247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat   2919.90.00.10.13 
248-Terapin (benzin)   27.10 
249-Terlito (benzin)   27.10 
250-Tetra (tetraklor karbon)   2903.14.00.00.00 
251-Tetra form (tetraklor karbon)   2903.14.00.00.00 
252-Tetrakol (tetraklor karbon)   2903.14.00.00.00 
253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin)   27.10 
254-Tolüol   2902.30.00.00.00 
255-Tpp (Triphenylphosphat)   2919.90.00.10.12 
256-Tri (Trikoloretilen)   2903.22.00.00.00 
257-Tri acetin (gliserin triasetat)   2915.39.00.30.14 
258-Tetra fluorfetilen   2903.39.90.10.49 
259-Tenamen 3   3814.00.90 
260-Tenamen 60   3814.00.90 
261-Terpinolen   2902.19.00.00.19 
262-Terametilsilan   2931.00.99 
263-Toryum   2844.30.55.10.00 
264-Titanyum   8108. 
265-Trietilamin   2921.19.99.00.11 
266-Trimetilamin   2921.11.00.00.13 
267-Trimetril klorosilan   2931.00.99 
268-Troluoil; Petroleum Solvent   27.10 
269-Tinnerler   3814.00 
270-Ure peroksit (Carbamide peroksit)   2921.00.95.90.69 
271-Uhu yapıştırıcı   3506. 
272-Vesteron (Tetra kloretan)   2903.19.80.00.19 
273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin)   27.10 
274-Vinil klorür   2903.21.00.00.00 
275-Vinil metil eter   2909.19.90.00.19 
276-Vinil asetat   2915.32.00.00.00 
277-Vinil 2- Kloroetileter   2909.19.90.00.19 
278-Vinil etil eter   2909.19.00.00.19 
279-Viniliden klorür   2903.29.00.00.00 
280-Vinil isobütik eter   2909.19.00.00.19 
281-Viniltriklorosilan   2931.00.99 
282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol)   1520.00.00.90.00 
283-White spirit (benzin)   2710.11.21.00.00 
284-Xylol (Xylene ortho, meta, para)   2902.(41.42.43) 
285-Xylonsubstitu   2902.90.00.99.00 
286-Zirkonyum   8109. 


III – YANMAYI ARTIRICI MADDELER:

MADDENİN ADI :   G.T.İ.POZİSYONU : 
001-Air liquide (oxiliquide) [Tazyik edilmiş hava]   2853.00.30.00.00 
002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu)   2827.10.00.00.00 
003-Asit asetik (Her nevi)   2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12 
 (buzlu) (ticari) 
004-Asit azotik nitrit (KEZZAP)   2808.00.00.00.12 
005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu)   2806.10.00.00.12 
006-Asit floridrik   2811.11.00.00.00 
007-Asit formik   2915.11.00.00.00 
008-Asit sülfirik dumanlı (oleum)   2807.00.90.00.00 
009-Asit sülfürik kesif dumansız (saç yağı)   2807.00.10.00.19 
MADDENİN ADI :   G.T.İ.POZİSYONU : 
010-Beyaz fosfor   2804.70.00.00.12 
011-Gaz disuklor metil (metilklorür)   2903.11.00.00.11 
012-Gaz siyanojen   2853.00.90.20.00 
013-Hydrure de phosphor (gaz)   2850.00.20.00.00 
014-Karbür d” kalsiyum (kalsiyum karbür)   2849.10.00.00.00 
015-Klorat d” potas (Potasyum karbür)   2829.19.00.00.12 
016-Nitrat d’amonyum (Amonyum nitrat)   3102.30.10.00.00   3102.30.90.00.00
   (Sulu Çözelti ve katı olmasına göre değişir) 
017-Nitrat d” potas (Potasyum nitrat)   2834.21.00.00.00 
018-Nitrat d” sut (Sodyum Nitrat)   3102.50 
019-Per oksit d” sodyum (Sodyum Peroksit)   2815.30.00.00.00 
020-Potasyum (metal)   2805.19.90.00.11 
021-Perhidrol   2847.00.00.10.00 
022-Sodyum (metal)   2805.11.00.00.00 
023-Suni sis maddeleri   3604.90.00.00.13 
024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma)   2804.10.00.00.00 
025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza)   2804.40.00.00.00 
026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit (Humzu karbon)   2811.29.90.90.19 
027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak   2814.10.00.00.00 
028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik   2811.29.90.90.19 
029-Tazyik edilmiş gazlardan asit sülfürü (Gazi kibriti)   2807.00.10.00.19 
030-Tazyik edilmiş gazlardan klor   2801.10.00.00.00 


IV – TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER:

MADDENİN ADI :   G.T.İ.POZİSYONU : 
001-Nitro Benzaldehit   2913.00.00.90.11 

V – KORUNMASI ÖZEL DÜZENEK VE YAPILARA GEREK GÖSTEREN MADDELER

A – Soğuk Hava Depolarına Alınacak Olanlar

TARİFE POZİSYONU  EŞYANIN İSMİ
2. FASIL

3. FASIL

4. FASIL

Etler ve Yenilen Sakatat

Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Süt ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları,Tarifenin Başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler (Tabii Bal hariç)

0504.00 Bütün pozisyon
05.06 Bütün pozisyon
0510.00 Bütün pozisyon
05.11 Bütün pozisyon
7. FASIL Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8. FASIL Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar;
Turunçgillerin ve Kavunların ve Karpuzların kabukları
(08.01, 08.02, 08.13 hariç) 
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar.
16. FASIL Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları.
1704.90.30.00.00 Beyaz Çikolata
18.03 Bütün pozisyon
18.06 A. Çikolata ve çikolata mamülleri
B. Kakaolu şekerci mamülleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri.
1902.20 Doldurulmuş Makarnalar
20.04 Bütün pozisyon
20.09 Dondurulmuş Meyva Suları
21.02 Mayalar
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları, karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00 Bütün pozisyon
2937.12 Ensülin ve tuzları
30.01 Bütün pozisyon
30.02 Bütün pozisyon
30.03 Bütün pozisyon (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)
30.04 Bütün pozisyon (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)
3502.19 Yumurta Albüminin Diğerleri
35.07 Enzimler, Peynir ve yoğurt mayası
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar
Kültür ortamları
3822.00 Laboratuvarda veya teşhiste kullanılan reaktifler (Yalnız belirli sıcaklıkta saklanması gerekenler)

B – Eşyanın Tabiatına Uygun Depolara Alınacak Olanlar

TARİFE POZİSYONU   EŞYANIN İSMİ
28.44 Bütün pozisyon
3601.00 Silah Barutu
3602.00 Müstahzar Patlayıcı Maddeler
3603.00 Yalnız İnfilak Kapsülleri
36.04 Bütün pozisyon (Sis işaretleri hariç)
36.06 Ferro-seryum ve piroforik alaşımlar
93.06 Yalnız Dolu Av Fişekleri ile Havalı Silahlar için kurşunlar

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top