T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-116[GGM-1]-
Konu : 19 ve 25 Sayılı ÜGD Tebliğleri Kapsamında
Sonradan Yapılan Tespitler Hakkında

19.08.2021 / 66492137
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 19.06.2020 tarihli ve 55107626 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) alınan 17.06.2020 tarihli ve 1655929 sayılı yazıdan bahisle; 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği gibi ithal edilen ürünlere ilişkin detaylı GTİP kodu ile marka, model, tip vb. bilgileri içerecek şekilde, gereği için doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, bilgi için Genel Müdürlüklerine iletilmesi hususu talimatlandırılmıştır.

Bu defa, aynı Genel Müdürlükten alınan ve Bakanlığımız kayıtlarına 11.08.2021 tarihinde giren 13.07.2021 tarihli, 2729000 sayılı yazıda 19 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında sonradan yapılan denetlemelerde tespit edilen uygunsuzlukların doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin KEP adreslerine gereği için, Genel Müdürlüklerine de bilgi edinilmesi amacıyla resmi yazı olarak gönderilmesi, beyanname içeriği ithalatçı bilgileri ile söz konusu eşyaya ait marka, model, tip ve GTİP numarası bilgilerinin yazı içeriğinde açık bir şekilde detaylandırılması istenilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve 2021/1, 2021/9 ile 2021/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği şekilde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 20117910-116[GGM-9]
Konu : 2020/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği
12/4 Üncü Maddesi Uygulanması Hakkında

19.06.2020 / 55107626
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi 27.12.2019 tarihli ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi TEBLİĞİNİN (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020-9) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “4- İthal edilmiş ürünün GTİP’nin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde şişme botlar hariç keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Şişme botlara ilişkin bildirimler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvensiz olduğunun tespit edilerek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) alınan 17.06.2020 tarihli ve 1655929 sayılı yazıda; söz konusu bildirimlerin, ithal edilen ürünlere ilişkin detaylı GTİP kodu ile marka, model, tip vb. bilgileri içerecek şekilde, gereği için doğrudan Bakanlıkları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, bilgi için Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mezkur yazısında belirtildiği şekilde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.