T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-40216608-172.02-00068075928
Konu : Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki

12.10.2021/68075928
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 28.12.2020 tarihli ve 4708 sayılı yazınız.
         b) 17.05.2021 tarihli ve E-40216608-172.02-00063974424 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızın konusu olan antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiği hususuyla ilgili olarak daha önceden vermiş olduğunuz 06.08.2020 tarihli ve 2738 sayılı dilekçenize ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla cevap verilmiş olup, konuyla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7 nci maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine bahsi geçen maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Daire Başkanı V

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.