Search
Close this search box.

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Eski Teminat Mektupları)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-157.01
Konu :  Eski Teminat Mektupları Hk

29.03.2022/73249587
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11.11.2021 tarihli ve 68964675 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yılı geçen ancak, hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş olan teminat mektuplarının muhasebe birimlerinin kayıtlarından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin tereddüt hasıl olduğunun anlaşıldığı;

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 09.11.2021 tarihli ve 648995 sayılı yazıda özetle; 09.08.2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesinin; “(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.

(2)Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(3)Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmünü amir olduğu ve konu ile ilgili 03.03.2021 tarihli, 31412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin 12. maddesinde tutarın Tablo V’de gösterildiği belirtilerek yeni tutarın 980,00 TL olarak belirlendiği;

Bu itibarla; ilgili muhasebe biriminde bulunan, ancak hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir sakınca olmadığının, belirtildiği ifade edilmişti.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, kayıtlardan çıkarılabilecek eski teminat mektuplarına ilişkin tereddütlerin devam ettiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak 19.02.2022 tarihli, 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)‘nin 12. maddesi uyarınca söz konusu tutar 1.334,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu itibarla; hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğün sona erip ermediği hususunda herhangi bir bilgi ve belge olmayan ve düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçmiş olmakla birlikte halen nakde çevrilmemiş olan 1.334 TL ve altında tutardaki teminat mektuplarının anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top