T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-52707093-010.06.02-
Konu : İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu

17.09.2021/67324720

GENELGE
2021/23

Bilindiği üzere, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, kıymetli maden ihracatında ayar raporu hazırlanmasına ilişkin bir düzenleme mevcut iken söz konusu Tebliği yürürlükten kaldıran 18/4/2018 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ de işlenmiş kıymetli maden ihracatında ayar raporu hazırlanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Ancak, bazı ihracatçılarımızın işlenmiş kıymetli madenler için hazırlattıkları ayar raporlarını gümrük idarelerine ibraz etmeye devam etmesinin uygulamada tereddütlere yol açtığı görülmüştür. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıda, kambiyo mevzuatında kıymetli maden ihraç işlemlerinde ayar raporu hazırlanmasına yönelik bir zorunluluk bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, risk kriterleri çerçevesinde ciddi şüphe duyulan hallerde yapılacak işlemler saklı kalmak üzere işlenmiş kıymetli madenlerin 1000 rejim kodlu kat`i ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince ayar raporu aranması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.