HİZMETE ÖZEL

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52707093-150.01-00068839708
Konu : Geri Gelen Eşya Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08.09.2021 tarihli ve 213509081 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 31.03.2020 tarihli 53602682 sayılı yazımızdaki Koronavirüs (COVİD-19) salgınından kaynaklı olarak geri gelen eşyaya ilişkin ihracatçı firmaların mağduriyetinin önlenmesini teminen firmanın talebi doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmaların işlemlerden sonra tamamlanması yönündeki talimatımızın salgın hastalığın etkisini azaltması nedeni ile uygulanmadığı ancak uygulamanın geri gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri esnasında sürekli hale getirilmesinin ihracatçı firmalarda oluşan ardiye, demuraj gibi maliyetleri azaltacağı mütalaasında bulunulmaktadır.

Söz konusu talimatımız, Covid-19 pandemisi sebebiyle bazı ülkeler tarafından sınırlarının geçici olarak kapatılması ve ihracatçıların ihraç ettikleri eşyayı geri getirmek zorunda kalmaları nedeniyle mağduriyet yaşanmasını önlemeye yönelik olarak verilmiştir.

Bununla birlikte, uluslararası ticaretin normal akışına dönmesi nedeniyle gümrük idarelerince geri gelen eşya işlemlerinin ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmasına ilişkin olarak bir örneği ilişikte yer alan 08.10.2021 tarihli ve 67935129 sayılı yazımız ile talimat verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Yazı Örn.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.