Gümrükler Genel Müdürlüğü (Serbest Bölgelerden Suriye’ye Transit İhracat)

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Serbest Bölgelerden Suriye’ye Transit İhracat)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-21558579-166.99[GGM-08]-00063763467
Konu : Serbest Bölgelerden Suriye’ye
             Transit İhr. 719

04.05.2021 / 63763467
DAĞITIM YERLERİNE

Sönmez Çimento Yapı ve Maden. San. ve Tic. A.Ş. ticaret unvanlı firma tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilen 09.04.2021 tarihli dilekçede özetle, firmalarının Adana Yumurtalık Serbest Bölge içerisinde fabrikalarının bulunduğu ve burada “çimento-klinker” üretiminin gerçekleştirildiği, önceki dönemlerde serbest bölge içerisinde firmalarınca üretilen söz konusu eşyanın Suriye’ye gönderilebildiği, ancak mülga 2019/16 sayılı Genelge ile birlikte sevkiyatlarının durduğu, serbest bölgede üretilen ve Suriye’ye gönderilen tamamen Türk menşeli eşyanın serbest bölgeden Suriye’ye taşınmasında gümrük mevzuatı gereğince transit rejimi hükümlerinin uygulanması nedeniyle eşyanın transit eşyası olarak değerlendirildiği ve bundan dolayı sevkıyatın gerçekleştirilemediği belirtilerek, çimentoklinker cinsi eşyanın anılan serbest bölgeden Suriye’ye gönderilmesi hususunda izin talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, Suriye ile ticaretimizi düzenleyen 2021/12 sayılı Genelge kapsamında ticarete konu edilebilecek/edilemeyecek eşya listeleri Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanmakta olup, hali hazırda “çimento ve klinker” cinsi eşyanın Suriye’ye ihracatında gümrük hizmeti verilirken, transitinde ise gümrük hizmeti verilmemektedir.

Bununla birlikte, bahse konu eşyanın ülkemizde serbest bölge içerisinde bir üretim faaliyetine konu edilmesi ve bu üretim faaliyeti sonucunda bir katma değer oluşturulması nedeniyle, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, 2021/12 sayılı Genelgenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca;

Üçüncü ülkelerden Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye mezkur eşyanın transitinde gümrük hizmeti verilmemesi uygulamasına devam edilmesi,

Serbest bölge içerisinde üretim faaliyetine konu edilen “çimento ve klinker” cinsi eşyanın Suriye’ye gönderilmek istenmesi durumunda ise, firma tarafından 2021/12 sayılı Genelge kapsamında çıkış gümrüğü olan serbest bölge gümrüğüne yapılacak başvuruya istinaden, serbest bölge gümrüğünce anılan Genelge ve Suriye ile ticarete ilişkin sair talimatlarımız uyarınca eşyanın alıcısına yönelik incelemenin de yapılarak gerekli şartların sağlandığının anlaşılması durumunda çıkış ve sınır gümrüklerince gümrük hizmeti verilmesi,

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

2019/16 ve 2021/12 Sayılı Genelge Kapsamına Ait Listeler Ektedir.  

Ek: Başvuru Formu Örneği (Form)

Suriye’den İthalinde Gümrük Hizmeti Verilebilecek Eşya Listesi (Liste 1)

Suriye’den Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi (Liste 2)

Suriye’ye İhracı ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Eşya Listesi (Liste 3)

Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (Liste 4)