Search
Close this search box.

2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı :E-31429883-451.01-00063188573
Konu :2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Genelge

12.04.2021 / 63188573
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat,

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması gerekmekte olup serbest bölgelere yapılan ihracatın takibinin ne şekilde yapılacağı, 2008/1 sayılı DİR Genelgesinin 23 ve 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Diğer yandan; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Ek-3 “NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede; 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra düzenlenmiş serbest bölge işlem formlarının ibraz zorunluluğunun kaldırılarak, Destek Yönetim Sistemi ve/veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesini teminen 2008/1 sayılı DİR Genelgesinde, 09.04.2021 tarihli ve 63157061 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile ekli şekilde değişiklik yapılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Musa DEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:
1- 2008 1 DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
2- Karşılaştırma Tablosu

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE

MADDE 1- 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Bu Genelge’de geçen;

-AT: Avrupa Topluluğu’nu,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini

-Dİİ: Dahilde İşleme İznini,

-DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini,

-DİR: Dahilde İşleme Rejimini,

– Destek Yönetim Sistemi (DYS) : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

-GB: Gümrük beyannamesi veya özel faturayı,

-GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

-İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

-STA: Serbest Ticaret Anlaşmasını,

-TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

TEV: Telafi Edici Vergiyi,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Genelgenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, s

erbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge ihracat taahhüdü kapatılır.

DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;

– Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce  “…. unvanlı firmanın …/…/… tarihli ve … sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

– Serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında ithal edilmesi halinde; serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin GB aslının ve bu ithalatın yapıldığı elektronik ortamda düzenlenmeyen dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya Yatırım Teşvik Belgesinin noter tasdikli örneğinin, Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki ithalatın elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılması durumunda ise, bu bilgilerin elektronik ortamdan teyit edilmesini müteakip, söz konusu ithalata ilişkin bilgi ile dahilde işleme izin belgesinin elektronik ortamdan  alınan kağıt nüshasının kapatma dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Tevsik edilen GB üzerine Bölge Müdürlüğünce, “……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili ithalata ilişkin GB’nin fotokopisi alındıktan sonra söz konusu beyanname aslı belge sahibi firmaya iade edilir. Gümrük Beyannamesi ve Yatırım Teşvik Belgesinin basılı nüshasının bulunmadığı durumda söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda teyit edilebilmesi ya da ilgili kurumdan alınacak yazı ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması ve serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması halinde; serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanağın ilgili Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce

“……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

Diğer taraftan, serbest bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8’li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında

Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması durumunda, Serbest Bölge Müdürlüğünden veya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici yazı aranır.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

Diğer yandan; 1 Mayıs 2016 tarihinden önce tanzim edilmiş olan Serbest Bölge  İşlem Formu firma nüshasının aslının (kayıp olması, firma iflası vb nedenlerle.) ibraz edilememesi durumunda; belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi  bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında

Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılarak çıkış yaptığının Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Serbest Bölge İşlem Formlarında yer alan bilgilerden teyit edilebilmesi halinde belge kapatılabilir.”

MADDE 3- (1) Aynı Genelgenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24- Geri ödeme sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge ihracat taahhüdü kapatılır.

DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;

– Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması durumunda, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce “……. unvanlı firmanın

…./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

– Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması ve serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması halinde; serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanağın ilgili Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce

“……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

Diğer taraftan, serbest bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8’li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması durumunda, Serbest Bölge Müdürlüğünden veya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici ayrıca bir yazı aranır.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır. 

Diğer yandan; 1 Mayıs 2016 tarihinden önce  tanzim edilmiş olan Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının (kayıp olması, firma iflası vb nedenlerle.) ibraz edilememesi durumunda; belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının,

serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılarak çıkış yaptığının Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Serbest Bölge İşlem Formlarında yer alan bilgilerden teyit edilebilmesi halinde belge kapatılabilir.”

MADDE 4- (1) Aynı Genelge’de yer alan

“İBGS’ye” ifadeleri “Bölge Müdürlüğüne”,

“İBGS’ce” ifadeleri “Bölge Müdürlüğünce”,

“İBGS’ler” ifadeleri  “Bölge Müdürlükleri”,

“İBGS’nin” ifadeleri “Bölge Müdürlüğünün”,

“İBGS’lerce” ifadeleri “Bölge Müdürlüklerince”,

“İBGS’de” ifadeleri “Bölge Müdürlüklerinde”,

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- (1) Aynı Genelge’de yer alan

“Müsteşarlığa” ifadeleri “Bakanlığa”,

“Müsteşarlıkça” ifadeleri “Bakanlıkça”,

“Müsteşarlık” ifadeleri  “Bakanlık”,

“Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca” ifadeleri “Bakanlıkça”,

“Müsteşarlıktan” ifadeleri “Bakanlıktan”,

“Müsteşarlığımıza” ifadeleri “Bakanlığa”,

“Müsteşarlığımızdan” ifadeleri “ Bakanlıktan”

olarak değiştirilmiştir.

 MADDE 6- (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Genelge 2008-1 DİR Genelge Değişikliği ve Karşılaştırmalı Tablo İçin Tıklayınız.

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top