Search
Close this search box.

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ 2014/10

Kaydet
Kapat

31.12.2014 Tarihli 29222 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/10)

MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.”

“Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibaresi “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,

d) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

e) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

f) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde,

g) “T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “T.C. Ekonomi Bakanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belge aslı ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 15 inci maddesinin (eski) hali;

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top