Search
Close this search box.

İhracatı Gerçekleşmeyen Beyanname Damga Vergisi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.04-
Konu : İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin
Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı

23.08.2022/77460536
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 11.10.2021 tarihli dilekçeniz.
b) 01.11.2021 tarihli ve E-85593407-156.04-00068243173 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeniz konusunda ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ödemesinin internet bankacılığı üzerinden tahsilatının yapılabilmesinin sağlanması konusu Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendirdiğinden konunun aynı günlü yazımızla adı geçen Bakanlığa aktarıldığı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak adı geçen Bakanlıktan alınan 19.08.2022 tarihli ve 82984344-702-E.98247 sayılı yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Re’sen Vergi Tarhı” başlıklı 30 uncu maddesinde, “Resen vergi tarihi, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır.” hükmünün bulunduğu, buna göre, ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı olarak tarih edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanının uygun olmayacağının değerlendirdiği,

Ayrıca, 9047 vergi türü kodundan takip edilen “Tek Başına Alınan Damga Vergisi’nin hem anlaşmalı bankalar hem de kredi kartı ve banka kartı ile Başkanlıkları İnteraktif Vergi Dairesi sanal pos sistemi üzerinden tahsil edildiğinin anlaşıldığı,

Belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirlari Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top