19.04.2022 Tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/5)

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58 inci ve 59 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

 59- Diğer killer (GTP: 2508.40)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


TEBLİĞİN SON GÜNCEL HALİ 19.04.2022

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2022/5)

MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-18/3/2020-31072)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (Değişik:RG-1/8/2013-28725)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı
6/6/2006

26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1-

13/7/2006 26227
2- 28/11/2007

26714

3-

26/12/2007 26738

4-

27/6/2008

26919

5- 30/9/2010

27715

6-

21/4/2011 27912
7- 1/8/2013

28725

8-

11/3/2016 29650
9- 11/7/2017

30121

10-

22/3/2018 30386
11- 1/6/2018

30438

12-

1/9/2018 30522
13- 28/9/2018

30549

14-

18/4/2019 30749
15- 18/3/2020

31072

16-

2/5/2020 31115
17- 25/5/2021

31491

18-

1/6/2021 31498
19- 4/6/2021

31501

20-

4/9/2021 31588
21- 12/10/2021

31626

22-

16/10/2021 31630
23- 30/12/2021

31705

24-

11/3/2022 31775
25- 19/4/2022

31814

 

EK

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

1-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3-Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5-Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6-Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7-(Değişik:RG-13/7/2006-26227) 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9-Meyan kökü,

10-Ham lületaşı ve taslak pipo,

11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13-Orijinal bağırsak,

14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

17- (Değişik:RG-18/4/2019-30749) Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Blok mermer

19-(Ek:RG-13/7/2006-26227) (Değişik:RG-4/9/2021-31588) Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)

20-(Ek:RG-13/7/2006-26227) Kornişonlar (0707.00.90.00.00).

21-(Ek:RG-28/11/2007-26714) (Değişik:RG-26/12/2007-26738) Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),

22-(Ek:RG-26/12/2007-26738) Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).

23-(Ek:RG-27/6/2008-26919) Mercimekler (GTİP No: 0713.40).

24-(Ek:RG-30/9/2010-27715) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)

25-(Ek:RG-21/4/2011-27912) (Değişik:RG-11/7/2017-30121) (Mülga:RG-1/6/2018-30438)

26- (Ek:RG-1/8/2013-28725) Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)

27-(Ek:RG-11/3/2016-29650)Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)

28- (Ek:RG-22/3/2018-30368) Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)

29- (Ek:RG-22/3/2018-30368) Atık, döküntü ve hurda şeklinde basılı elektronik devre kartları ve levhaları (GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 8542.39.90.00.00)

30- (Ek:RG-1/9/2018-30522) Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.23.98.00.00)

31- (Ek:RG-1/9/2018-30522) Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)

32- (Ek:RG-1/9/2018-30522) Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)

33-  (Ek:RG-28/9/2018-30549) Pirinç (GTİP: 1006)

34-  (Ek:RG-28/9/2018-30549) Çavdar – Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)

35- (Ek:RG-18/3/2020-31072) (Mülga:RG-2/5/2020-31115)

36- (Ek:RG-18/3/2020-31072) (Mülga:RG-2/5/2020-31115)

37- (Ek:RG-18/3/2020-31072) (Mülga:RG-2/5/2020-31115)

38- (Ek:RG-18/3/2020-31072) (Mülga:RG-2/5/2020-31115)

39- (Ek:RG-18/3/2020-31072) Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)

40- (Ek:RG-25/5/2021-31491) Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01)

41- (Ek:RG-25/5/2021-31491) Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP: 52.02)

42- (Ek:RG-25/5/2021-31491) Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03)

43- (Ek:RG-1/6/2021-31498) Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp’nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)

44- (Ek:RG-1/6/2021-31498) Bulgur (GTP: 1904.30)

45- (Ek:RG-1/6/2021-31498) Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)

46- (Ek:RG-4/6/2021-31501) Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)

47- (Ek:RG-4/6/2021-31501) Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)

48- (Ek:RG-4/6/2021-31501) Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

49- (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

50- (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

51- (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

52- (Ek:RG-12/10/2021-31626) Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)

53- (Ek:RG-16/10/2021-31630) Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- (Ek:RG-16/10/2021-31630)  Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55- (Ek:RG-16/10/2021-31630) Saf Amonyak (GTP: 2814.10)

56- (Ek:RG-30/12/2021-31705) Şeker (GTP:1701)

57- (Ek:RG-11/3/2022-31775) Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08)

58- (Ek:RG-19/4/2022-31814) Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

59- (Ek:RG-19/4/2022-31814) Diğer killer (GTP: 2508.40)”

Tebliğin PDF Formatı İçin Link’e Tıklayınız.


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.