Search
Close this search box.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar 24.03.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04
Konu : İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Serbest Bölgelere Yapılan İhracat
İhr.044

24.03.2020 / 53463767
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :16.03.2020 tarihli ve 53246796 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)” kapsamı eşyanın serbest bölgelere SBİF ile gönderilmesine ilişkin olarak Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.03.2020 tarihli ve 53207864 sayılı yazı gönderilmişti.
Bu defa, 18.03.2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) kapsamı ve benzer nitelikteki olası ihracata yönelik tedbirlere ilişkin düzenlemeler kapsamındaki 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını aşmayan serbest bölgelere sarf malzemesi olarak gelecek eşyaya ilişkin olarak adı geçen Genel Müdürlükten alınan 23.03.2020 tarihli ve 53431778 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: 1 Adet yazı.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82518296-140.04
Konu : İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarihli ve 52707093-140.04/ 00053192467 sayılı yazısı.
b) 13.03.2020 tarihli ve 82518296-140.04/00053207864 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımızda, 04.03.2020 – 31058 tarih sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) ile İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine eklenen, koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 salgını olarak nitelenen hastalık nedeniyle ülkemiz genelinde alınması zorunlu olan tedbirlerin bir gereği olarak serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’den satın almaları halinde, serbest bölgeye ihracatına muafiyet sağlanması ve söz konusu eşyanın 3218 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen 5.000 USD altı eşya olarak veya ihracat rejimi kapsamında Türkiye’den serbest bölgelere sevkinin gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna dair görüşümüz Genel Müdürlüklerine iletilmişti.

Öte yandan, 18.03.2020 – 31072 tarih sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) ile de Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen Peroksit, Yalnız Meltblown Kumaş, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir.

Mevcut durum itibariyle, bazı serbest bölgelerimizde faaliyet gösteren firmaların, anılan Tebliğ değişiklikleriyle İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen eşyanın serbest bölgeye girişine ilişkin sorunlar yaşadıkları Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgiler arasındadır.

Malumları olduğu üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.” hükmünü amirdir. Anılan düzenleme uyarınca, bu kapsamdaki eşya için ihracat beyannamesi düzenlenmemekte, yalnızca Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ile serbest bölgelere girişine izin verilmektedir.
Söz konusu düzenleme, serbest bölge firmalarının faaliyetleri esnasında kullandıkları sarf malzemelerinin hızlı bir şekilde Türkiye’den sağlanmasına yönelik olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından bu şekildeki girişlerin yalnızca bölge firmalarının faaliyetleri esnasında kullanacakları sarf malzemesi olabileceği hususu düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan kanun hükmü doğrultusunda, serbest bölge firmalarının kendi ihtiyaçları çerçevesinde Türkiye’den temin edecekleri sarf malzemesi niteliğindeki bu türden eşyanın, ön izin, kayıt, yasak ve benzeri ihracata yönelik tedbirlere tabi tutulmaksızın, SBİF ile serbest bölgelere girişine izin verilmesi, serbest bölgelerdeki işyerlerinde gerekli ihtiyacın karşılanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öte yandan, söz konusu eşyanın Türkiye’den serbest bölgeye girişinde Serbest Bölge Müdürlüklerince firma ihtiyaçları gözetilerek Serbest Bölge İşlem Formları onaylanmakta olup, anılan Kanun hükmü kapsamında 5000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen, sarf malzemesi olarak Türkiye’den gelen eşyanın, serbest bölgeler üzerinden yurtdışına çıkışı mümkün bulunmamakta ve bu yöndeki SBİF’ler Serbest Bölge Müdürlüklerince işleme alınmamaktadır.

Bu itibarla, anılan Tebliğler veya benzer nitelikteki olası ihracata yönelik tedbirlere ilişkin düzenlemeler kapsamındaki 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını aşmayan serbest bölgelere sarf malzemesi olarak gelecek eşyanın, Serbest Bölge Müdürlüğü onaylı SBİF ile serbest bölgeye girişine izin verilmesi yönünde ilgili

Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.

EMEL EMİRLİOĞLU
Genel Müdür V.

Dağıtım:
İhracat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Hali İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız. 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top