İkinci El Telefon Satışında Batarya Ömründe %85 Şartı

Kaydet
Kapat

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik -Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Mallar Listesi

18.04.2023 Tarihli 32167 Sayılı Resmi Gazete Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2.el cep telefonu satışında batarya (pil ömrü) %85 altı olan telefonlar için kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıca ilgili yönetmelikte değişiklik ile “Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Mallar Listesi” ne cep telefonu ve tablet haricinde;

  • Akıllı Saat
  • Bilgisayar(Laptop, Dizüstü)
  • Oyun Konsolu
  • Modem

eklenmiştir.

Kanunla gelen bir başka husus “Yenileme Yetki Belgesi” alınabilmesi için gereken ödenmiş sermaye şartı 10 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarılmıştır.

Ayrıca ilgili mevzuatta belirtilen bir başka husus “Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Mallar Listesi” ndeki ürünlerin uzaktan satışında “kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunludur” ibaresi yer almaktadır.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili mevzuat yönetmeliği;

18.04.2023 Tarihli 32167 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “57 nci” ibaresi “57/A, 58 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Pil kapasitesi %85’in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunludur.

(11) Yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın Ek-1’de yer alan tüm ürünler için yenileme yapabilir.

(12) Yenileme merkezlerinin 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca yetkili servis istasyonu sıfatıyla faaliyet göstermelerine ilişkin olarak;

a) Yenileme merkezleri, Ek-1’de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilir.

b) Ek-1’de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilir.

(13) Yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “On” ibaresi “Otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Yenileme merkezlerinin şubelerine ilişkin olarak;

a) Yenileme merkezi, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için 8 inci maddedeki sermaye şartı dışında bu Yönetmelikteki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilir.

b) Şubenin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıkça veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Bakanlığa bildirimde bulunması zorunludur.

c) Bu Yönetmelik kapsamında şubeler tarafından yürütülen faaliyetler bakımından şube ve bağlı oldukları yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ek-1’de yer alan yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunludur.

(3) Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı otuz milyon Türk Lirasından az olanlar, 1/1/2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını otuz milyon Türk Lirasına tamamlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3 Akıllı Saatler
4 Bilgisayarlar (Dizüstü, Masaüstü)
5 Oyun Konsolları
6 Modemler

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top