Search
Close this search box.

İlama Bağlı Borç Ödemeleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 85465897-841.02.01
Konu : İlama Bağlı Borç Ödemeleri

06.07.2020 / 55560021
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin idari para cezaları, tazminat davaları, ihracat, ithalat ve serbest bölge işlemleri, tahsil edilen gümrük vergileri ve diğer vergiler ile personel işlemleri gibi nedenlerle Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan mahkeme harç ve giderleri ile davalar sonucunda verilen ve aleyhimize sonuçlanan kararlarda hüküm altına alınan asıl alacak, tazminat, iade edilen vergilerin faizleri, yargılama giderleri, karar vekâlet ücretleri, icra masrafları, icra vekâlet ücretleri ve faizler gibi ilama bağlı borçları karşılamak üzere, gerekli ödeme ve ödenek gönderme işlemleri Genel Müdürlüğümüz bütçesinin 31.01.00.24.01.3.9.00.1.03.4 Görev Giderleri Tertibinden karşılanmaktadır.

Ancak, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin ilama bağlı borç ödeme ve ödenek gönderme taleplerinin karşılanmasında 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüz bütçesinin 31.01.00.24.01.3.9.00.1.03.4 Görev Giderleri Tertibine tahsis edilen ödeneğin mali yıl sonuna kadar yetmesi mümkün ve muhtemel görülmediğinden, Genel Müdürlüğümüzce 11/03/2020 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı kanalıyla Cumhurbaşkanlığından yedek ödenek talebinde bulunulmuş olup, talep edilen ödeneğin Genel Müdürlüğümüz bütçesine aktarılması halinde ilgili Bölge Müdürlükleri, bağlantı Gümrük Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine gerekli ödenek gönderilecektir.

Bu itibarla, ödenek gönderme ve ödeme işlemlerinin hızlı ve doğru şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilirken, 25/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 2020/1 sayılı Genelgemizde ve aşağıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

1- 2020/1 sayılı Genelgemizin 43 üncü maddesinde sayılan ödemeler için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulmaması,

2- Genelgemizin “Ödemelerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında belirtilen hususlara dikkat edilerek, ödeme aşamasına geldiği anlaşılan ilama bağlı borçların ödenmesi için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilmesi,

3- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca, ilama bağlı borcun ödenmesi için davacının veya vekilinin önce idareye başvuru yaparak banka hesap numarasını bildirmesi gerektiğinden, idareye başvuru yapılmaksızın ilamın icraya konulması halinde, ilgili taşra hukuk biriminizden derhal şikâyet yoluna gidilmesinin istenilmesi ve şikâyetin sonucuna göre ödenek talep edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi,

4- İlama bağlı borcun ödenmesi için idareye verilen başvuru dilekçesindeki meblağ ile kararda ödenmesi hüküm altına alınan meblağ karşılaştırılarak, ilama aykırı bir talep olmadığının anlaşılması halinde başvurunun işleme konulması ve buna göre ödenek talep edilmesi,

5- İlama bağlı borcun icra yoluyla ödenmesinin talep edilmesi halinde, ilgili icra dairesince gönderilen icra emri/icra hesap tablosu ile ilam karşılaştırılarak, ilama ve anılan Genelgeye uygunluğunun anlaşılması durumunda söz konusu icra emri/icra hesap tablosunun işleme alınması ve buna göre ödenek talep edilmesi,

6- Tasfiye ya da satış bedelinin iadesine ilişkin kararlar sonucunda iade işleminin, tasfiye veya satış bedelini alan birimin hesabından yapılması, Genel Müdürlüğümüzden bu gibi işlemler için ödenek talebinde bulunulmaması,

7- Davalara ait işlem dosyalarının Bölge Müdürlüğünüzde/Müdürlüğünüzde olması nedeniyle, Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan davalara ilişkin yapılması gereken faiz ödemeleri için anılan Genelgemizin dördüncü bölümünün “Faiz Ödemeleri” başlığı altında yer alan esaslara göre kamu zararına neden olmayacak şekilde gerekli hesaplamaların dikkatlice yapılarak ödenek talep edilmesi,

8- Bakanlığımız lehine sonuçlanıp vekâlet ücreti tahsil edildikten sonra, tahsil edilen vekâlet ücretinin dayanağı olan kararın kanun yolu aşamasında kaldırılması veya bozulması halinde, tahsil edilen vekâlet ücretinin alacaklı tarafa iade edilmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilmemesi, bu tür durumlarda geri ödeme işlemlerinin 23/01/2020 tarihli ve 51654572 sayılı dağıtımlı yazımıza göre yapılması,

9- İlama bağlı borcun ödenmesi için talep edilen ödeneğin dayanağı karara/icra emrine/icra hesap dökümüne istinaden, Genel Müdürlüğümüzden daha önce ödenek talep edilip edilmediğine, ödenek talep edilip de gönderilen ödeneklerin kullanılıp kullanılmadığına mutlaka dikkat edilmesi, mükerrer ödemeye ve yazışmaya sebebiyet verilmemesi için ilgili dava/davalara ait varsa önceki ve ilgili yazışmaların ilgi tutulması,

10- 492 sayılı Harçlar Kanununa göre Bakanlığımızın harçtan müstesna tutulması nedeniyle, kararda aleyhimize hükmedilen harç var ise söz konusu harcın düşülerek ödenek talep edilmesi ve bu arada yetkili taşra hukuk biriminizden ilgili karara itiraz edilmesinin istenilmesi,

11- Karar icra takibine konulmuş ve bu şekilde ödemesi daha önceden yapılmış, ancak ilgili icra müdürlüğünce bakiye borç bildirilmiş ise, Bölge Müdürlüğünüz/Müdürlüğünüzce daha önceden yapılan ödeme esnasında kesilen gelir vergisi tevkifatı, icra müdürlüğünce kesilen damga vergisi ve varsa ödenmemesi gereken harç miktarlarının düşülmesi sonucunda kalan (bakiye) borç için ödenek talep edilmesi,

12- Mahkeme harç ve giderlerine ait ödenek talepleri hakkında Genelgemiz ekinde yer alan (31.01.00.24.01.3.9.00.1.03.4.2.04) “Mahkeme Harç ve Giderleri Talep Formu” (ek-40); yargı kararlarında hükmedilen asıl alacak, tazminat ve varsa faizleri, iade edilen vergilerin faizleri, yargılama gideri, karar vekâlet ücreti ve faizleri, icra masrafı, icra vekâlet ücreti ile iflas masasına kayıt gideri, vergi dairesince bildirilen yargı harcı ödemeleri gibi ilama bağlı borç ödemelerine ait ödenek talepleriiçin (31.01.00.24.01.3.9.00.1.03.4.2.90) “Diğer Yasal Giderler Talep Formu” (ek-41); kusursuz tazminat ödemeleri için (31.01.00.24.01.3.9.00.1.03.4.2.03) “Kusursuz Tazminatlar Tertibi Talep Formu” (ek42) düzenlenmiş olup, bahsedilen formlar eksiksiz doldurularak Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilmesi, ilgili form doldurulmaksızın sadece üst yazı ile talep edilen ödeneklerin değerlendirilmeye alınmayacağının bilinmesi, aynı şahıs veya firmaya ait davalarla ilgili yeni talep edilecek ödenekler için tek form düzenlenmesi,

13- Söz konusu ödenek talep formları doldurulurken, ödeneğin gönderileceği “Muhasebe/Saymanlık/Mal Müdürlükleri Kodu ve Daire Kodu” bölümüne Bölge Müdürlüğünüzün/Müdürlüğünüzün adı ile vergi kimlik numarasının mutlaka belirtilmesi,

14- Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilmesinin usul haline getirilmesi, konunun Bölge Müdürlüğünüzce bağlantı müdürlüklere de duyurulması hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Av. Suavi ÖNAL
Genel Müdür V.

Dağıtım:
81 İl Valiliğine (Ticaret İl Müdürlüğü)
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top