İsviçre ve Norveç Menşe Kümülasyonu Mektup Teatisi

Kaydet
Kapat

22.07.2022 Tarihli 31900 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5845

Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma’nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

21 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı
arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Menşe Kümülasyonuna dair Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu arasında Mektup Teatisi şeklinde Anlaşma

A. Türkiye Cumhuriyetinden Mektup

Ankara, 4 Aralık 2019

Beyefendi/Hanımefendi,

1. Türkiye Cumhuriyeti (“Türkiye”) ve İsviçre Konfederasyonu (“İsviçre”), bu Mektup teatisinin (“bu Anlaşma”) Tarafları olarak, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (“GTS”) amaçları doğrultusunda, aynı menşe kurallarını aşağıdaki genel ilkeler ile uyguladıklarını kabul eder:

(a) “menşeli ürünler” kavramının aynı koşulları esas alan tanımı;
(b) bölgesel menşe kümülasyonuna ilişkin hükümler;
(c) GTS menşe kuralları çerçevesinde Avrupa Birliği (“Birlik”), Türkiye, İsviçre veya Norveç Krallığı (“Norveç”) menşeli girdilere kümülasyon uygulanmasına ilişkin hükümler;
(d) menşeli olmayan girdiler için genel toleransa ilişkin hükümler;
(e) faydalanan ülkeden gelen ürünlerin değiştirilmemesine ilişkin hükümler;
(f) müfrez menşe ispat belgelerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler;
(g) faydalanan ülkelerdeki yetkili makamlarla menşe ispat belgeleri konusunda idari işbirliği gerekliliği.

2. Türkiye ve İsviçre; ilgili GTS menşe kuralları çerçevesinde, Birlik, Türkiye, İsviçre veya Norveç menşeli girdilerin, menşeli ürünler statüsüne haiz olmak için o faydalanan ülkede, yetersiz işçilik veya işlem olarak değerlendirilen faaliyetlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, bir Tarafın GTS rejiminden faydalanan ülkenin menşeini kazandığım kabul eder.

Türkiye ve İsviçre’nin gümrük idareleri, özellikle girdilere ilişkin menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü amacıyla birbirlerine, bir önceki bentte atıfta bulunulan uygun idari işbirliğini sağlar. Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Konvansiyon’un (“PAAMK Sözleşmesi”) Ek Finde belirtilen idari işbirliğine ilişkin hükümler uygulanır.

Bu fıkradaki hükümler, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de imzalanan, Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşme ile kurulan Örgüt tarafından kabul edilen Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin (“Armonize Sistem”) 1 ila 24. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

3. Türkiye ve İsviçre, bu vesileyle, diğer Tarafın bu amaç için kaydolan, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişileri tarafından müfrez menşe beyanları şeklinde düzenlenen müfrez menşe ispat belgelerini kabul etmeyi taahhüt eder.

Taraflardan her biri, müfrez menşe beyanları kapsamındaki ürünlerin tercihli muameleye uygunluğunu, kendi mevzuatına uygun olarak değerlendirebilir.

4. Her bir Taraf, müfrez menşe beyanı düzenlenmeden önce aşağıdaki koşullara uyulmasını sağlar:

(a) müfrez menşe beyanı sadece, asıl menşe İspat belgelerinin, Türkiye veya İsviçre’de geçerli mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olması durumunda yapılabilir;
(b) bir menşe beyanı veya bir müfrez menşe beyanı, yalnızca ürünlerin bir Tarafta serbest dolaşıma konulmamış olduğu hallerde, asıl menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin tamamını veya bir bölümünü bir Taraftan diğer Tarafa göndermek amacıyla, bir veya daha fazla müfrez menşe beyanı ile değiştirilebilir;
(c) ürünler, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük gözetimi altında kalır ve değiştirilmez, herhangi bir şekilde dönüştürülmez veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçirilmez (“değiştirilmeme ilkesi”);
(d) ürünler bir Tarafça tanınan menşe kurallarına bir istisna kapsamında menşe statüsü kazanmış ise, ürünlerin diğer Tarafa yeniden sevk edilmesi halinde, müfrez menşe beyanı düzenlenmez;
(e) diğer Tarafın topraklarına yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlerin bölgesel kümülasyon yoluyla menşe statüsü kazanmış olması halinde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından müfrez menşe beyanı düzenlenir;
(f) diğer Tarafın topraklarına yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafça tercihli muamele uygulanmaması halinde de yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından müfrez menşe beyanı düzenlenebilir.

5.4 (c) bendi uyarınca, aşağıdakiler uygulanır:
Değiştirilmeme ilkesine uygunluğa dair şüpheye yer olduğu hallerde, nihai varış Tarafının gümrük idareleri, beyan sahibinden, bu ilkeye uygunluğun herhangi bir şekilde verilebilecek olan kanıtlarını sunmasını talep edebilir.

Yeniden sevkiyatı yapan Tarafın gümrük idareleri, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin talebi üzerine, ürünlerin o Tarafın topraklarında bulunduğu süre boyunca gümrük gözetimi altında kaldığım ve o Tarafın topraklarında depolanması sırasında değiştirilmesine, herhangi bir şekilde dönüştürülmesine veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik gerekli olanlar dışında işlemden geçirilmiş olmasma ilişkin hiçbir yetkinin verilmediğini tasdik eder.

6. Her bir Taraf aşağıdaki hususları temin eder:

(a) müfrez menşe beyanlarının, Türkiye ve İsviçre’nin GTS rejiminden faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, Türkiye ve İsviçre gümrük idareleri, bu müfrez menşe beyanlarının sonradan kontrolü amacıyla, birbirlerine uygun idari işbirliğini sağlar. Nihai vanş Tarafının talebi üzerine, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri, asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür ve bu sürecin takibini gerçekleştirir;

(b) müfrez menşe beyanlarının, nihai varış Tarafının GTS rejiminden münhasıran faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, bu Taraf, faydalanan ülkeyle işbirliği halinde asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür. Kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanları veya uygun hallerde, kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanlarının nüshaları, sonradan kontrol sürecine imkan tanımak üzere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri tarafından, nihai varış Tarafının gümrük idarelerine iletilir.

7. Her bir Taraf bunları sağlar:

(a) yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, her bir müfrez menşe beyanında aşağıdakileri belirtir:
i. asıl menşe beyanından, yeniden sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin olarak alman tüm hususlar;
ii. asıl menşe beyanının düzenlendiği tarih;
iii. uygun olması halinde, menşe beyanı kapsamındaki eşyaya uygulanan kümülasyonla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, asıl menşe beyanındaki hususlar;
iv. isim, adres ve kayıtlı ihracatçı numarası,
v. İsviçre veya Türkiye’deki alıcının ismi ve adresi;
vi. menşe beyanının yapıldığı tarih ve yer.

(b) her bir müfrez menşe beyanı: ‘Replacement statement’ veya ‘Attestation de remplacement’ ibraresini içerir.

(c) müfrez menşe beyanları, ilk sevkiyatta yer alan menşeli ürünlerin kıymetine bakılmaksızın, ihracatçıların menşei kendilerinin belgelendirmesine dair Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi adı verilen elektronik sisteme kayıtlı olan, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından düzenlenir.

(d) bir menşe beyanının değiştirildiği hallerde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, asıl menşe beyanı üzerinde aşağıdakileri belirtir:

i. müfrez menşe beyan(lar)ının düzenlenme tarihi ve müfrez menşe beyan(lar)ı kapsamındaki eşyanın miktarı;
ii. yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin ismi ve adresi;
iii. İsviçre’deki veya Türkiye’deki alıcı veya alıcıların isim ve adresi.
(e) asıl menşe beyanına ‘Replaced’ veya ‘Remplace’ ifadesi yazılır;
(f) bir müfrez menşe beyanı düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay geçerlidir;
(g) müfrez menşe beyanları İngilizce veya Fransızca düzenlenir.

8. Asıl menşe beyanları ve müfrez menşe beyanlarının nüshaları, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi tarafından, müfrez menşe beyanlarının düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

9. Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir farklılık, yalnızca Taraflar arasındaki ikili müzakerelerle çözülür. Farklılıkların Norveç’in ve/veya Birliğin çıkarlarını etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır.

10. Taraflar, bu Anlaşmayı her an yazıh olarak karşılıklı anlaşma yoluyla değiştirebilir. Her bir Taraf, Taraflardan birinin talebi üzerine bu Anlaşmada yapılacak olası değişikliklerle ilgili olarak istişarede bulunur. Değişikliklerin Norveç’in ve/veya Birliğin çıkarlarım etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır. Bu tür değişiklikler, her iki Tarafın ulusal gerekliliklerinin tamamlandığım birbirlerine bildirmesinden sonra, karşılıklı olarak mutabık kalınan bir tarihte yürürlüğe girer.
11. işbu Anlaşmanın düzgün işleyişine ilişkin ciddi şüphelerin olması durumunda, Taraflardan biri, Anlaşmanın uygulanmasını, diğer Tarafın üç ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla askıya alabilir.

12. İşbu Anlaşma, bir Tarafça diğer Tarafın üç ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla feshedilebilir.

13. İşbu Anlaşmanın 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında Türkiye ile Norveç arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve Norveç tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyla, Taraflardan her biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş Norveç menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

14. işbu Anlaşmanın 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında Birlik İle Türkiye arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve Birlik tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyla, Taraflardan her biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş Birlik menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

15. İşbu Anlaşma, İsviçre ve Türkiye’nin iç kabul süreçlerinin tamamlandığını birbirlerine bildirdiği tarihi izleyen üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Hükümetinizin yukarıdaki hususlarla mutabık olduğunu teyit ederseniz, minnettar olurum.
Yukarıdaki hususların Hükümetiniz için kabul edilebilir olması halinde, işbu mektubun ve onayınızın birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında bir Anlaşma teşkil edeceğini teklif etmekten onur duyuyorum.

En derin saygılarımı sunarım.

Türkiye Cumhuriyeti adına,

Sn. Hüsnü DİLEMRE
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ticaret Bakanlığı, Türkiye

 


 

B, İsviçre Konfederasyonumdan Mektup

Bern, Temmuz 2020

Aşağıda yer alan 04 Aralık 2019 tarihli mektubunuzun alındığını bildirmek şerefine nailim:

1. İsviçre Konfederasyonu (“İsviçre”) ve Türkiye Cumhuriyeti (“Türkiye”), bu Mektup teatisinin (“bu Anlaşma”) Tarafları olarak, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (“GTS”) amaçları doğrultusunda, aynı menşe kurallarını aşağıdaki genel ilkeler ile uyguladıklarını kabul eder:

(a) “menşeli ürünler” kavramının aynı koşulları esas alan tanımı;
(b) bölgesel menşe kümülasyonuna ilişkin hükümler;
(c) GTS menşe kuralları çerçevesinde Avrupa Birliği (“Birlik”), İsviçre, Norveç Krallığı (“Norveç”) veya Türkiye menşeli girdilere kümülasyon uygulanmasına ilişkin hükümler;
(d) menşeli olmayan girdiler için genel toleransa ilişkin hükümler;
(e) faydalanan ülkeden gelen ürünlerin değiştirilmemesine ilişkin hükümler;
(f) müfrez menşe ispat belgelerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler;
(g) faydalanan ülkelerdeki yetkili makamlarla menşe ispat belgeleri konusunda idari işbirliği gerekliliği.

2. İsviçre ve Türkiye; ilgili GTS menşe kuralları çerçevesinde, Birlik, İsviçre, Norveç veya Türkiye menşeli girdilerin, menşeli ürünler statüsüne haiz olmak İçin o faydalanan ülkede yetersiz işçilik veya İşlem olarak değerlendirilen faaliyetlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, bir Tarafın GTS rejiminden faydalanan ülkenin menşeini kazandığını kabul eder,

İsviçre veya Türkiye’nin gümrük idareleri, özellikle girdilere ilişkin menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü amacıyla birbirlerine, bir önceki bentte atıfta bulunulan uygun idari işbirliğini sağlar, Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Konvansiyon’un (“PAAMK Sözleşmesi”) Ek I’inde belirtilen idari işbirliğine ilişkin hükümler uygulanır.

Bu fıkradaki hükümler, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de imzalanan, Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşme ile kurulan Örgüt tarafından kabul edilen Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin (“Armonize Sistem”) 1 ila 24. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

3. İsviçre ve Türkiye bu vesileyle, diğer Tarafin bu amaç için kaydolan yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişileri tarafından müfrez menşe beyanları şeklinde düzenlenen müfrez menşe ispat belgelerini kabul etmeyi taahhüt eder.
Taraflardan her biri, müfrez menşe beyanları kapsamındaki ürünlerin tercihli muameleye uygunluğunu, kendi mevzuatına uygun olarak değerlendirebilir.

4. Her bir Taraf, müfrez menşe beyanı düzenlenmeden önce aşağıdaki koşullara uyulmasını sağlar:

(a) müfrez menşe beyanı sadece, asıl menşe ispat belgelerinin, İsviçre veya Türkiye’de geçerli mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olması durumunda yapılabilir;
(b) bir menşe beyanı veya bir müfrez menşe beyanı, yalnızca ürünlerin bir Tarafta serbest dolaşıma konulmamış olduğu hallerde, asıl menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin tamamını veya bir bölümünü bir Taraftan diğer Tarafa göndermek amacıyla, bir veya daha fazla müfrez menşe beyanı ile değiştirilebilir;
(c) ürünler, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük gözetimi altında kalır ve değiştirilmez, herhangi bir şekilde dönüştürülmez veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçirilmez (“değiştirilmeme ilkesi”);
(d) ürünler bir Tarafça tanınan menşe kurallarına bir istisna kapsamında menşe statüsü kazanmış ise, ürünlerin diğer Tarafa yeniden sevk edilmesi halinde, müfrez menşe beyanı düzenlenmez;
(e) diğer Tarafın topraklama yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlerin bölgesel kümülasyon yoluyla menşe statüsü kazanmış olması halinde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafindan müfrez menşe beyanı düzenlenir;
(f) diğer Tarafın topraklarına yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafça tercihli muamele uygulanmaması halinde de yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafindan müfrez menşe beyanı düzenlenebilir.

5. 4 (c) bendi uyarınca, aşağıdakiler uygulanır:

Değiştirilmeme ilkesine uygunluğa dair şüpheye yer olduğu hallerde, nihai varış Tarafının gümrük idareleri, beyan sahibinden, bu ilkeye uygunluğun herhangi bir şekilde verilebilecek olan kanıtlarım sunmasını talep edebilir.
Yeniden sevkiyatı yapan Tarafın gümrük idareleri, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin talebi üzerine, ürünlerin o Tarafın topraklarında bulunduğu süre boyunca gümrük gözetimi altında kaldığını ve o Tarafın topraklarında depolanması sırasında değiştirilmesine, herhangi bir şekilde dönüştürülmesine veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik gerekli olanlar dışında işlemden geçirilmiş olmasına ilişkin hiçbir yetkinin verilmediğini tasdik eder.

6. Her bir Taraf aşağıdaki hususları temin eder:
(a) müfrez menşe beyanlarının, İsviçre ve Türkiye’nin GTS rejiminden faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, İsviçre ve Türkiye gümrük idareleri, bu müfrez menşe beyanlarının sonradan kontrolü amacıyla, birbirlerine uygun idari işbirliğini sağlar. Nihai varış Tarafının talebi üzerine, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri, asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür ve bu sürecin takibini gerçekleştirir;

(b) müfrez menşe beyanlarının, nihai varış Tarafının GTS rejiminden münhasıran faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, bu Taraf, faydalanan ülkeyle işbirliği halinde asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür. Kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanları veya uygun hallerde, kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanlarının nüshaları, sonradan kontrol sürecine imkan tanımak üzere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri tarafından, nihai varış Tarafının gümrük idarelerine iletilir.

7. Her bir Taraf bunları sağlar:

(a) yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, her bir müfrez menşe beyanında aşağıdakileri belirtir:
i. asıl menşe beyanından, yeniden sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin olarak alman tüm hususlar;
ii. asıl menşe beyanının düzenlendiği tarih;
iii. uygun olması halinde, menşe beyanı kapsamındaki eşyaya uygulanan kümülasyonla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, asıl menşe beyanındaki hususlar;
iv. isim, adres ve kayıtlı ihracatçı numarası;
v. İsviçre veya Türkiye’deki alıcının ismi ve adresi;
vi. menşe beyanının yapıldığı tarih ve yer;
(b) her bir müfrez menşe beyanı ‘Replacement statement’ veya ‘Attestation de remplacement’ ibaresini içerir;
(c) müfrez menşe beyanları, ilk sevkiyatta yer alan menşeli ürünlerin kıymetine bakılmaksızın, ihracatçıların menşei kendilerinin belgelendirmesine dair Kayıtlı ihracatçı (REX) Sistemi adı verilen elektronik sisteme kayıtlı olan, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından düzenlenir;
(d) bir menşe beyanının değiştirildiği hallerde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, asıl menşe beyanı üzerinde aşağıdakileri belirtir:
i. müfrez menşe beyan(lar)ımn düzenlenme tarihi ve müfrez menşe beyan(lar)ı kapsamındaki eşyanın miktarı;
ii. yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin ismi ve adresi;
iii. İsviçre’deki veya Türkiye’deki alıcı veya alıcıların isim ve adresi.
(e) asıl menşe beyanına ‘Replaced’ veya ‘Remplace’ ifadesi yazılır;
(f) bir müfrez menşe beyanı düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay geçerlidir;
(g) müfrez menşe beyanları İngilizce veya Fransızca düzenlenir.

8. Asıl menşe beyanları ve müfrez menşe beyanlarının nüshaları, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi tarafından müfrez menşe beyanlarının düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

9. Taraflar arasında bu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir farklılık, yalnızca Taraflar arasındaki ikili müzakerelerle çözülür. Farklılıkların Norveç’in ve/veya Birliğin çıkarlarını etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır.

10. Taraflar, bu Anlaşmayı, her an yazılı olarak karşılıklı anlaşma yoluyla değiştirebilir. Her bir Taraf, Taraflardan birinin talebi üzerine bu Anlaşmada yapılacak olası değişikliklerle ilgili olarak istişarede bulunur. Değişikliklerin Norveç’in ve/veya Birliğin çıkarlarını etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır. Bu tür değişiklikler, her iki Tarafın ulusal gerekliliklerinin tamamlandığını birbirlerine bildirmesinden sonra, karşılıklı olarak mutabık kalman bir tarihte yürürlüğe girer.

11. İşbu Anlaşmanın düzgün işleyişine ilişkin ciddi şüphelerin olması durumunda, Taraflardan biri, Anlaşmanın uygulanmasını diğer Tarafın üç ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla askıya alabilir.

12. İşbu Anlaşma, Taraflardan biri tarafından diğer Tarafın üç ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla feshedilebilir.

13. İşbu Anlaşmanın 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında, Norveç ile Türkiye arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve Norveç tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyla Taraflardan her biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş Norveç menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

14. İşbu Anlaşmanın 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında Birlik ile Türkiye arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve Birlik tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyla, Taraflardan her biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş Birlik menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

15. İşbu Anlaşma, İsviçre ve Türkiye’nin iç kabul süreçlerinin tamamlandığını birbirlerine bildirdiği tarihi izleyen üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Yukarıdakilerin İsviçre Federal Konseyi tarafından kabul edilebilir olduğunu ve bu mektubun sizinkiyle birlikte İsviçre Konfederasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir Anlaşma teşkil edeceğini teyit etmekten onur duyuyorum.

En derin saygılarımı sunarım.

İsviçre Konfederasyonu adına,

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Direktör, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top