21.04.2020 Tarihli 31106 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2429

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

20.04.2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar

Madde 1- (1) Bu kararın amacı, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli Tabloda gümrük tarife istatistik  pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen eşyanın ithalatında geçici süreyle uygulanacak ilave gümrük vergisi oranlarının belirlenmesidir.

Madde 2- (1) (a) 12.09.2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
b) 21.07.2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
c) 30.09.2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
ç) 25.05.2014 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
d) 21.11.2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
e) 12.12.2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
f) 15.01.2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
g) 21.08.2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
ğ) 17.10.2019 tarihli ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki eşyadan; ekli Tabloda yer alanlarına ilişkin ilave gümrük vergisi oranları, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), aynı Tabloda karşılarında gösterildiği şekilde uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Madde 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.