Search
Close this search box.

İthalat Uygulamaları Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

Sayı : E-94904223-320.03.02-487360
Konu : İthalat Uygulamaları HK.

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 11.02.2021 tarihli ve E-21817801-320.03.02-375713 sayılı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısında, “ülkemize karayolu, demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelere ait Bitki Sağlık Sertifikalarına ilişkin ithalat uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Konu ile ilgili olarak karayolu ile girişi yapılmak istenen ürünlerin aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin Genel Müdürlüğümüzden görüşler talep edilmektedir.

Bu kapsamda, Müdürlüklerden ve firmalardan gelen talepler Bitki Karantinası Yönetmeliği ve Bitki Karantinası Numune Alma Talimatı değişiklikliğinde değerlendirmeye alınıncaya kadar;

Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen aynı partiye ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda da her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Ancak, karayolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, aynı partiye ait ürünün birden fazla taşıma aracında bulunması ve söz konusu ürünün analiz gerektiren ürünler grubunda olması durumunda, firmanın beyanı doğrultusunda ürünlerden araç başına numune veya bütün sevkiyatı temsilen paçal olarak numune alınabilecektir. Ancak paçal olarak numune alınabilmesi için sevkiyatların aşağıda belirtilen şartları karşılıyor olması gerekmektedir.

– Her bir taşıma aracına ait Bitki Sağlık Sertifikalarında gönderici ve alıcının aynı olması,

– Ürüne ait parti numarası vb. ürünü tanımlayacak bilgilerin aynı olması,

– İhracatçı ülke tarafından her bir araca ilişkin plaka bilgisinin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi,

– Aynı partiye ait olan birden fazla taşıma aracının ihracatçı ülkeden çıkış tarihleri ile ülkemize giriş tarihlerinin aynı olması gerekmektedir.

Firma tarafından paçal olarak numune alınmasının talep edilmesi halinde, Müdürlüğünüz inspektörlerince öncelikle her araçtaki ürünün dikkatli bir şekilde makroskobik olarak incelenmesi, başta hastalık/zararlı belirtisi gösteren ürünler olmak üzere bütün araçlardan alınan örneklerden oluşturulan paçal numunenin analize gönderilmesi ve alınan paçal numunenin bütün partiyi temsil edecek miktarda olması gerekmektedir. Bununla birlikte;

-Her bir taşıma aracı için düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasına ait ürünlerden alınan paçal numunelerin analize gönderilmesi ve analiz sonucunda bulaşıklık tespit edilmesi durumunda, paçal numune alınmış Bitki Sağlık Sertifikalarına ait bütün taşıma araçlarında bulunan ürünlerin mahrecine iade/imha edileceğinin, ya da;

-Her bir taşıma aracından alınacak numunelerin ayrı ayrı analize gönderilerek, bulaşıklık tespit edilmesi halinde sadece analiz sonucu bulaşık çıkan araç muhteviyatı ürüne iade/imha işlemi uygulanacağı hususunun Müdürlüğünüzce ithalatçılara bildirilmesi,

Tüm araçlardan paçal numune alınarak tek analiz yapılmasının talep edilmesi halinde, analiz sonucunda karantina riski tespit edilirse bütün araçlar muhteviyatı ürünlerin mahrece iade/imhasının kabul edileceğine dair imzalı/onaylı taahhütname alınması,

-Firma tarafından paçal olarak numune alınmasının talep edilmesi durumunda; Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sisteminde (BKKTS), bir sevkiyat başvurusunda bir Bitki Sağlık Sertifikası dikkate alındığından, tek bir Bitki Sağlık Sertifikası numarasının BKKTS’de ilgili alana yazılması, aynı partiye ait diğer Bitki Sağlık Sertifikası numaralarının “Açıklama” kısmına tek tek yazılarak başvuruların gerçekleştirilmesi hususunda ithalatçı firmaların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin resmi kontrollerin; ilgi yazımız ve yukarıda açıklanan ek bilgiler çerçevesinde ve Bitki Karantinası Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda” olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet GÜNEŞ
Müdür

Turgay AYTÜRK
Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top