18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Bir Önceki Değişikliği İçin; Tıklayınız.)

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/m3)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

900

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

900

4412.33

Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Almış spp.), dişbudak (Fraxinus spp.\ kayın (Fagus spp.). huş ağacı (Betula spp.). kiraz (Pnınus spp.). kestane (Castanea spp.). karaağaç (Ulmus spp.). okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.). atkestanesi (Acsculus spp.). lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Qucrcus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan)

900

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar

900

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

900

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan 2C numaralı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2C- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Önceki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/36 Ek
Sonraki İçerikBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7423