İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4. Maddesine İstinaden Açılan Davada Danıştay Kararı

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4. maddesindeki “Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada özetle;

Davanın Konusu: 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ‘in 4. maddesindeki “Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 14.01.2020 tarih ve E:2019/8468 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının İTİRAZININ KABULÜNE,
  2. Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 14.01.2020 tarih ve E:2019/8468 sayılı kararın kaldırılmasına,
  3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4. maddesindeki “Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA,
  4. 08.07.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Denilmektedir.

İlgili Dava Kararını Görmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7256
Sonraki İçerikGümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)