İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2009/4 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

24.08.2019 Tarihli 30868 Sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print