İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 3351

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3351

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmasıdır.

Kapsam ve uygulama esasları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

(6) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(7) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

Yetki

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kararın uygulanmayacağı durumlar

MADDE 4- (1) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(3) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(4) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi “0” (sıfır) olarak uygulanan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 5- (1) Aşağıda tarih ve sayıları belirtilen kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

b) 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

c) 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ç)13/10/2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

d) 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

e) 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

f) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

g) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

h) 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ı) 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

i) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

j) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

k) 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

l) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

m) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

n) 16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

o) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ö) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

p) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

r) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

s) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

ş) 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

t) 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

u) 15/1/2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

ü) 21/8/2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

v) 17/10/2019 tarihli ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

y) 11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

z) 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

aa) 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

bb) 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

cc) 11/5/2020 tarihi ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

çç) 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

dd) 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

ee) 4/8/2020 tarihli ve 2819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki vergiler uygulanmaz.

(2) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top