Search
Close this search box.

Kamu İthalatı İzinleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-111.99
Konu: Kamu İthalatı İzinleri

10.06.2020 / 54887143
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 31.12.2017 tarihli ve 30287 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 5 inci maddesi ile 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalat İthalat Genel Müdürlüğü iznine tabi kılınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek izin belgesi ile yapılmakta olup fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen izin belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranmaktadır. Söz konusu izin belgesi mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/2 sayılı Genelgesi ile 0340 kodlu “TPS-Kamu İthalatı İzin Belgesiadı altında TPS`ye alınmış olup bu belgeye ilişkin üretilen 23 haneli belge numarası, gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine yazılmakta ve belge ile beyanname arasında sistemsel kontroller yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ`de izin belgesi aranmayacak eşya belirtilmiş ve izin belgesi verilmeyecek eşyaya (negatif liste) ilişkin listelere yer verilmiş olmakla birlikte izin belgesi aranacak eşya belirtilmediğinden BİLGE Sisteminde beyannamenin tescili esnasında GTİP`e göre söz konusu belgenin aranması zorunluluğu veya beyanname tescil aşamasında yükümlüye soru sorularak belgenin referans edilmesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yine, Kamu İhale Kurumu`nun EKAP sistemi üzerinde vergi numarası zorunlu olmadığından kamu kurum ve kuruluşlarının güncel bilgilerinin bulunmadığı Kamu İhale Kurumu tarafından bildirilmiş olup, BİLGE Sisteminde vergi numarası bazında bir düzenleme yapılamamıştır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 0340 kodlu “TPS-Kamu İthalatı İzin Belgesi”nin gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi hususunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top