Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 21.11.2020

Kaydet
Please login

21.11.2020 Tarihli 31311 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,” ibaresi “elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesini,” olarak, aynı fıkranın (ee) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ee) Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan “ve bu noktaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her bir taşıt için ayrı ayrı olmak üzere, her” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiş, otuzbirinci fıkrasında yer alan “trafiğe çıktığı tarihten itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “3’er” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “her taşıt için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren D4 yetki belgesi sahipleri için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde öngörülen 100 kilometre şartı uygulanmaz.” cümlesi ile onaltıncı fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için 57 nci maddenin onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim süresi 30 dakika olarak uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamında ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olup, B1 veya D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmiş olan otobüs cinsi taşıtlardan, koltuk kapasitesi arttırılmak suretiyle usulsüz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, söz konusu taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen şartlar aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “ 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası,” ibaresi “Bu fıkranın (g) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası,” olarak,  aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri” ibaresi “fıkrasının son cümlesi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 30/6/2021 tarihine kadar,

g) 40ıncımaddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar,”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/1/2018 30295
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/5/2018 30431
2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
3- 15/11/2019 30949
4- 23/11/2019 30957
5- 10/1/2020 31004
6- 23/6/2020 31164

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinin eski hali;

ee) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre verilmiş, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinin eski hali;

3) Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinin eski hali;

7) Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için, (2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak, bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek firmaların, yolcu toplama noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin eski hali;

a) Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasının eski hali;

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin on beşinci fıkrasının eski hali;

(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin on altıncı fıkrasının eski hali;

(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali;

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan ihlalin giderilmesi için onbeş gün beklenilir. Uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin eski hali;

ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin eski hali;

d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin eski hali;

e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine kadar,

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top