Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 16.07.2023

Kaydet
Please login

16.07.2023 Tarihli 32250 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde yer alan “ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu” ibaresi “hükümlü veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi çerçevesinde belli haklardan yoksun bırakılmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “G, L, N ve T” ibaresi “G, N ve T” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkranın (b), (c) veya (ç) bentlerine istinaden yetki belgesi eki taşıt belgesinden düşülen taşıtların, düşümü gerektiren eksikliklerinin düşüm tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenir ve bu taşıtlar için taşıt kartı düzenlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “24 yaşından gün almış” ibaresi “24 yaşını tamamlamış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “tarihten” ibaresi “tarihi izleyen günden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) F türü yetki belgesi sahipleri, acenteliğini üstlendikleri;

a) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı firmalar adına, taşımacı firmalarca Bakanlığa bildirilen ücret tarifesi, zaman tarifesi, taşıma güzergahı ve ara duraklara uygun olmayan yolcu bileti,

b) Tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı firmalar adına, yolcu bileti veya yolcu bileti yerine geçebilecek herhangi bir belgeyi,

düzenleyemez. (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma, (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya elektronik ortamda hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin, uygulamaya konulmasından önce Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik ortamda onaylanmış olması zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur. Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(3) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek zorundadırlar. Ayrıca yetki belgesi sahiplerinin zaman tarifelerinin bir örneğini, yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. Bu fıkranın birinci cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, yolcunun beyan ettiği ve Bakanlığa bildirilen/iletilen varış noktasından önce inen yolculara ilişkin bilgilerin, bu hususun gerçekleştiği andan itibaren 30 dakika sonrasına kadar bildirilmemesi/iletilmemesi durumunda her yolcu için 5 uyarma,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;

a) 32.854 TL’ye kadar olan işlemde %5,

b) 32.854 TL ile 82.135 TL arasındaki işlemde %4,

c) 82.135 TL ile 164.270 TL arasındaki işlemde %3,

ç) 164.270 TL ile 328.540 TL arasındaki işlemde %2,

d) 328.540 TL üzerindeki işlemde %1,

indirim uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dahil edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ila 1/1/2025 tarihi arasında K1 yetki belgesi müracaatında bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Müracaat tarihinden 6 ay öncesine kadar satın almış oldukları taşıtın/taşıtların başka bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olması,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve geçerliliği devam eden K1 yetki belgesiyle ilgili olarak;

1) Bu fıkranın uygulanması suretiyle indirimli olarak K1 yetki belgesi düzenlendikten sonra yürürlüğe girmek üzere 18 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde iptal talebinde bulunulmuş olması,

2) 19 uncu madde çerçevesinde en az 1 kez yenilenmiş olması,

3) Faaliyeti geçici olarak durdurulmamış veya (1) numaralı alt bent hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal durumuna gelmemiş olması,

4) Yetki belgesi sahibinin, bu fıkra kapsamında müracaat eden sadece bir gerçek veya tüzel kişi lehine muvafakat vermiş olması,

halinde bu Yönetmelikte belirlenen tüm şartların sağlanması kaydıyla taşıtını devreden yetki belgesi sahibi kişinin yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitmesine;

i) 48 ay (dahil) ve daha fazla süre kalmış olanlar için %75,

ii) 36 ay (dahil) ila 48 ay süre kalmış olanlar için %50,

iii) 24 ay (dahil) ila 36 ay süre kalmış olanlar için %25,

iv) 24 aydan daha az bir süre kalmış olanlar için %15,

oranında, taşıtı satın alan ve K1 yetki belgesi müracaatında bulunan gerçek veya tüzel kişiye yetki belgesi ücretinde indirim uygulanır. Bu fıkra, her bir gerçek kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 1/1/2025 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.”

MADDE 11- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1/8/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinin eski hali;

ıı) Mesleki saygınlık: Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamayı,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin on altıncı fıkrasının eski hali;

(16) G, L, N ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın, yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur. Ayrıca, belediyeler haricindeki gerçek veya tüzel kişiler adına düzenlenecek T türü yetki belgeleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda yakıcı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır. Ancak, meskun mahal dışında bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki diğer şartlar Bakanlıkça düzenlenir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin eski hali;

Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin eski hali;

b) Büyük otobüs kullananlarının 24  yaşından gün almış olmaları,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin on beşinci fıkrasının eski hali;

(15) Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 işgününü aşmayan ve taşıma yapılmayan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek zorundadırlar. Ayrıca, zaman tarifelerinin bir örneğinin yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. Bu fıkranın birinci cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali;

(3) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının eski hali;

(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,

b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,

c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,

ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,

d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1,
indirim uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dahil edilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top