Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 31.12.2021

Kaydet
Please login

31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (6. Mükerrer) Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “gerçek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tüzel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İptal edilen veya yenileme süresi sona eren yetki belgelerine ilişkin verilmiş ve kaldırılmamış uyarmaların bulunması halinde; verilmiş olan uyarmalar kaldırılmadan veya yetki belgesinin iptal edildiği ya da yenileme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl geçmeden, aynı gerçek veya tüzel kişiye aynı yetki belgesinden düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yetki belgeleri süresince” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8 birim” ibaresi “5 birim” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak (c) bendinde belirlenmiş yetki belgesi faaliyetinin durdurulmamış olması şartı gerçek kişiler adına düzenlenen yetki belgeleri için uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “70kW” ibaresi “105kW” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “(d) bendine” ibaresi “(d) veya (e) bendine” olarak değiştirilmiştir.

“e) Adlarına N2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca ambarları arasında yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin otuz ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin kırk sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkraya aykırı olarak faaliyet gösterilen taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 50 uyarma verilir.”

“Ancak, uluslararası taşımalara veya geçiş belgelerine yönelik Bakanlıkça yayımlanan alt düzenleyici işlemlere uymayan yetki belgesi sahipleri için bu fıkrayla belirlenmiş uyarma sayısı 10 katına kadar arttırılabilir.”

“(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkra uygulanarak uyarma verilmesine rağmen, istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen yetki belgesi sahipleri hakkında, bu fıkra hükümleri yeniden uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(18) Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek zorundadır. Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “yabancı menşeili firmalar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığa bildirdikleri ücret ve zaman tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermek zorunda olup” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresinin asgari dört aylık olarak belirlenmesi zorunludur. Bakanlık tarafından “görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, şerhin verildiği tarihten itibaren dört ay geçmeden yeniden belirlenemez. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri değiştirebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “60 Türk Lirasını” ibaresi “Ek-1’de belirtilen ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “yükümlülüklerini yerine getirenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TS ISO 39001 standardına uygunluğunu belgeleyen yetki belgesi sahiplerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasına “21 inci maddeye” ibaresinden önce gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrası veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “1/7/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “1/1/2022” ibaresi “1/4/2022” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu;

1) C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

2) C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar,”

“Bu fıkra kapsamında yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlar, 14 üncü maddede belirtilen asgari kapasite hesabında değerlendirilmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ücret tablosu yeniden belirlenerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 1/1/2022 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2018

30431

2-

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

3-

15/11/2019

30949

4-

23/11/2019

30957

5-

10/1/2020

31004

6-

23/6/2020

31164

7-

21/11/2020

31311

8-

11/5/2021

31481

9-

2/7/2021

31529

ÜCRET TABLOSU
BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGESİ ÜCRETİ [TL]
Yurtiçi yapacaklara verilir, Al 19.856
Uluslararası tarifesiz yapacaklara verilir. A2 29,785
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1 241.410
Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir. B2 120.696
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. B3 9,926
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. Cl 24.074
Ticarı amaçla yapacaklara verdir. C2 79.431
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C3 19.856
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1  144.848
Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D2 72.416
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. D3 9,926
Ticari olarak, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D4 7.941
Yurtiçi acentelik yapacaklara verilir. F1 7.941
Uluslararası ye Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği verilir. F2 11.912
Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara verilir. G1 7.941
Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara verilir. G2 11.912
Yurtiçi Kargo acenteliği yapacaklara verilir. G3 7.941
Yurtiçi yapacaklara verilir. H1 7.941
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. H2 11.912
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımadığı verilir. K1 19.856
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. K2 19.856
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. K3 9.926
Yurtiçi yapacaklara verilir. L1 198.580
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. L2 397.162
iliçi yapacaklara verilir. M1 39,715
Yurtiçi yapacaklara verilir. M2 297.872
iliçi yapacaklara verilir. N1 19.856
Yurtiçi yapacaklara verilir. N2 39.715
İliçi yapacaklara verilir. P1 39.715
Yurtiçi yapacaklara verilir. P2 297.872
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara veriler. Tl 9.926
Büyükşehir Belediyesi smırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T2 9.926
Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T3 9.926
Her Bir Taşıt Kartı 594
Her Bir Uyarma 117
Taşıma Özel izin Belgesi 394

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasının (4) numaralı alt bendinin eski hali;

4) Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasının eski hali;

(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının eski hali;

(4) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmaz. Ancak, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70kW ve üzerinde olması şarttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  40 ıncı maddesinin kırk sekizinci fıkrasının eski hali;

(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahipleri, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermelerini müteakip, faaliyetlerine izin verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri değiştirebilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  69 uncu maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının eski hali;

(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan M ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin onuncu ve on ikinci fıkraları, 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmaz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin eski hali;

g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının eski hali;

(4) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 25 koltuk şartı 1/1/2022 tarihine kadar 18 koltuk olarak uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ücret tablosunun eski hali;

EK-1

ÜCRET TABLOSU

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGESİ ÜCRETİ [TL]
Yurtiçi yapacaklara verilir. A1 16.547
Uluslararası tarifesiz yapacaklara verilir. A2 15.000
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1 201.175
Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir. B2 100.580
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. B3 5.000
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. C1 15.000
Ticari amaçla yapacaklara verilir. C2 40.000
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C3 10.000
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1 120.707
Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D2 60.347
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. D3 5.000
Ticari olarak, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D4 4.000
Yurtiçi acentelik yapacaklara verilir. F1 4.000
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği verilir. F2 6.000
Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara verilir. G1 4.000
Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara verilir. G2 6.000
Yurtiçi kargo acenteliği yapacaklara verilir. G3 4.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. H1 4.000
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. H2 6.000
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı verilir. K1 10.000
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. K2 10.000
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. K3 5.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. L1 100.000
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. L2 200.000
İliçi yapacaklara verilir. M1 20.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. M2 150.000
İliçi yapacaklara verilir. N1 10.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. N2 20.000
İliçi yapacaklara verilir. P1 20.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. P2 150.000
Yurtiçi yapacaklara verilir. R1 150.000
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. R2 200.000
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T1 5.000
Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T2 5.000
Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T3 5.000
Her Bir Taşıt Kartı   300
Taşıma Özel İzin Belgesi   200

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top