Search
Close this search box.

Karayolu Yüklerinin Denizyoluna Aktarılmasına Yönetmelik

Kaydet
Please login

09.08.2022 Tarihli 31918 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kurulan hatlarda konteyner hariç yük taşıma birimlerini taşıyan gemileri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik Kabotaj hattında yapılan taşımaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi ve 490 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Donatan: Geminin malikini veya gemiyi kendi adına işleten kişiyi,

c) DSDB: Düzenli Sefer Destek Belgesini,

ç) Düzenli sefer: Ülkemiz kıyı tesisleri ile diğer ülke kıyı tesisleri arasında belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,

d) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

e) Klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca tanınmış kuruluşları,

f) Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS): Liman Tek Pencere Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlıklarınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesi düzenlediği elektronik sistemi,

g) Mevcut hat: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce bir ayda dört sefer veya daha fazla sefer yapılan uluslararası düzenli hatları,

ğ) Sefer: Ülkemiz kıyı tesisleri ile diğer ülke kıyı tesisi kılavuzluk noktaları arasında gerçekleştirilen seyri,

h) Yeni hat: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra kurulan uluslararası düzenli hatları,

ı) Yük taşıma birimi: Konteyner hariç olmak üzere paketlenmiş veya dökme haldeki yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Genel Esaslar, Bütçe ve Ödeme
Başvuru

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki destekten faydalanmak isteyen donatanlar, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formlar ile aşağıdaki belgelerle birlikte İdareye başvurur:

a) Tüzel kişilerde şirketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi.

b) Gerçek kişilerde noter onaylı imza beyannamesi, ortaklık olması halinde ise imza beyannamesine ek tüm ortakların muvafakatinin alındığını gösteren noter onaylı belge.

c) Başvuran kişinin vekil olması halinde, vekil adına açıkça “Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemler için İdareye başvuruda bulunmak, İdare tarafından, belirli bir formatta tanzim edilen ve yararlanıcı tarafından imzalanan taahhütname ve diğer belgeleri imzalamak ve takibini yapmak” ibaresinin yer aldığı geçerli bir vekaletname.

ç) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1352 nci maddesinin birinci fıkrasında sıralanan deniz alacaklarını teminat altına alan bir koruma ve tazmin sigortası veya mali sorumluluk sigortasına tekabül eden bir sigorta poliçesi.

d) Sefer Planı.

e) Klas kuruluşundan alınmış geçerli klas sertifikası.

f) Uluslararası emniyet sertifikası/sertifikaları.

g) Gemi sicil sertifikası/tasdiknamesi.

(2) İdare tarafından uygun bulunan başvurular için söz konusu gemiye DSDB düzenlenir.

Aranan nitelikler

MADDE 6- (1) Düzenli sefer desteğinden yararlanmak isteyen tüzel kişi donatanların 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması ve şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekir.

(2) Başvuru tarihi itibarıyla DSDB düzenlenecek gemi üzerinde geminin seferine engel olacak herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması ve Ülkemizin tarafı olduğu uluslararası örgütlerce alınmış bir yaptırım kararının uygulanmamış olmaması gerekir.

Genel esaslar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında destekten faydalanmak isteyenler İdare tarafından uygun görülen sefer programına uymak zorundadır.

(2) Mevcut hatlara ve bu hatların devamı niteliğinde kurulan hatlara DSDB düzenlenmez. Ancak mevcut hatlarda aylık sefer sayısında %50 oranında artış sağlayacak şekilde sefer planlanması ve talep edilmesi halinde yeni hat için DSDB düzenlenir.

(3) Mevcut hatlar kapatılarak bir yıl içerisinde aynı donatan ve aynı gemiler ile yeniden aynı hattın açılması halinde destekten yararlanılamaz. Ancak kapatılan hatlarda aylık sefer sayısında %50 artış sağlayacak şekilde yeniden sefer planlaması yapılması ve talep edilmesi durumunda DSDB düzenlenebilir.

(4) Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer yapılmak zorundadır.

(5) DSDB her bir gemi için bir defaya mahsus ve iki yıllık süre için düzenlenir.

(6) DSDB düzenlenmiş geminin herhangi bir nedenle arızalanması, tamir veya bakım görmesi nedeniyle çalışamayacak olması halinde gemi donatanı tarafından bu gemi yerine kullanılacak gemi için tamirat veya bakım süresi belirtilerek Ek-1’de yer alan belge ile başvuru yapılır. Talebin uygun görülmesi halinde beyan edilen arıza ve bakım süresi ile sınırlı olmak üzere yeni DSDB belgesi düzenlenir.

(7) Destekten yararlanılan süre boyunca gemiye ait sigorta poliçe yenilemeleri ve sigorta poliçesinde yapılan değişiklik donatan tarafından bir ay içerisinde İdareye bildirilir.

Düzenli sefer destek belgesinin iptali

MADDE 8- (1) DSDB başvurusu kabul edilen donatanın; belgenin düzenlenme tarihinden itibaren iki ay içinde doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, siyasi ve konjonktürel durum değişiklikleri ve benzeri mücbir sebep olmaksızın sefere başlamaması veya sefer programına uymaması halinde İdare tarafından belgesi iptal edilir.

(2) DSDB düzenlenmiş gemilerin sefer yaptığı limanların değişmesi veya seferlerini durdurması yahut firmanın ticaret unvanı veya gemi adının değişmesi halinde donatan tarafından DSDB’nin yeniden düzenlenmesi için bir ay içerisinde İdareye başvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde DSDB iptal edilir.

(3) Herhangi bir geçerli sebep sunulmaksızın sefer programına uyulmaması halinde ilk seferinde söz konusu firma uyarılır. Uyarı tarihinden itibaren bir yıl içinde sefer programına ikinci kez uyulmaması halinde DSDB bir ay süreyle askıya alınır. Sefer planına üçüncü kez uyulmaması halinde DSDB belgesi iptal edilir.

(4) DSDB süresince geçerli bir poliçe sunulmadığı veya poliçe yenilenmediği takdirde donatan uyarılır. Geçerli poliçenin on beş gün içerisinde sunulmaması halinde DSDB iptal edilir.

Düzenli sefer destek bütçesi ve ödeme usulü

MADDE 9- (1) Düzenli sefer desteği, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ve bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin %7’sini geçmemek üzere mali imkanlar ölçüsünde karşılanır.

(2) DSDB düzenlenmiş gemilerin Ülkemiz limanlarında ödemesi gereken kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları tarafından fatura aslının veya elektronik faturanın ibraz edilmesi halinde İdare tarafından aylık dönemler halinde ilgili teşkilatlara ödenir. İlgili teşkilat, bu hizmet için donatandan bir aylık kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet tutarı kadar teminat alır.

(3) Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin donatanına taşıdığı yük birimi başına 2 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılır. Hesaplamada on milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınır.

(4) Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılmaları halinde üçüncü fıkrada yer alan destek %50 artırımlı olarak ödenir.

(5) Kurulan yeni düzenli hatlarda, iki liman arası mesafenin 20 deniz milinin altında olması halinde Türk Bayraklı geminin donatanına, yük birimi başına 20 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılır.

(6) Donatan, aylık dönemler halinde taşıdığı yük birimlerinin sayısını, sefer tarih aralığını, sefer sayısını, gemi nitelik ve cinsi ile sefer mesafesini içeren belgeyi liman başkanlığına bildirir. Bölge liman başkanlıkları tarafından LYBS üzerinden kontroller yapılarak destek uygunluk durumu İdareye gönderilir.

(7) İdare, uygunluğunu tespit ettiği destek tutarını, uygunluk yazısı ile birlikte ilgili belgeleri, donatana veya kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına ödeme yapılması için Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına gönderir. Destek tutarı, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığınca, ödemenin yapılacağı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satış kuru üzerinden TL cinsine çevrilerek ilgili donatanın veya kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarının hesabına aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Desteğin geri alınması

MADDE 10- (1) Destekten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan, belge tanzim eden, bunları kullanan gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir; haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur ve ödenen desteklerin tamamı 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi hükmü uyarınca hesaplanacak faiziyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

Denetim

MADDE 11- (1) İdare ve ilgili bölge liman başkanlığınca DSDB verilen firma ve gemide her zaman denetim yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top