T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-116(GGM-23)-
Konu : Hurda Metal İthalatı

19.08.2021 / 66370582
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetim: 2021/23) anılan Tebliğin 1 No’lu Eki kapsamındaki metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Tebliğ ekindeki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilmektedirler.

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen Tek Pencere çalışmaları neticesinde, yayımlanan 2016/53 sayılı Genelge ile metal hurda ithalatçı belgesi için yapılan başvuruların uygun bulunması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında 0857 (TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi) kodlu e-beyannamenin 44 No’lu hanesinde beyan edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

Söz konusu belgeyi alan yetkili firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait https://ced.csb.gov.tr/ithalat-ihracat-izinleri-ile-ilgili-bilgi-ve-belgeler-i-82649 internet adresinde “Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar” listesi başlığı altında yayımlanmaktadır.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgiler ulaşmıştır.

Konu, 11.03.2021 tarihli ve 62160437 sayılı yazımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilmiş ve muhtemel sistemsel değişiklikleri de dahil olmak üzere taşra teşkilatımızda uygulamanın yeknesaklaştırılması için Bakanlıklarınca tanzim edilen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin kontrolünün metal hurdanın ithalatı aşamasında mı ülkeye girişte sınırda mı yoksa her iki aşamada mı aranması gerektiği konusundaki nihai görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

Anılan Bakanlıktan cevaben alınan 26.03.2021 tarihli ve 629174 sayılı yazıda; hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin Bakanlıklarınca uygun bulunmadığı ve ‘’Tek Pencere Portal Sistemi’’ içerisinde Merkez Teşkilatlarınca düzenlenen ‘’Metal Hurda İthalatçı Belgesi’nin104 Seri No.lu Gümrük genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiği hususu belirtilmektedir.

Bu itibarla, hali hazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin 2021-23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında da bağlantınız yetkili gümrük müdürlüklerince kontrolünün yapılması konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesini önemle rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.