Search
Close this search box.

Kredi Garanti Kurumları Hazine Desteği 11.05.2022

Kaydet
Kapat
11.05.2022 Tarihli 31832 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5539

Ekli “Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenmesidir.” ibaresi “düzenlenmesi ile Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kuramlarının asgari niteliklerinin belirlenmesidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Kurum:” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dördüncü Bölümde yer alan asgari nitelikleri sağlayan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin;

a) îkinci fıkrasının (ç) bendine, son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerinde asgari 6 ay vade şartı aranmaz.”

b) Aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “35” ibaresi “100” şeklinde, “250” ibaresi “350” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Söz konusu limitlerin hesaplanmasında tüm kuramlardan kullanılacak kefaletler dikkate alınır. Anılan limitlerin aşılmamasını teminen Kurumlar gerekli bilgi sistemi entegrasyonunu sağlar.”

MADDE 4- Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık payına düşen tutarlar ile” ibaresi “Bakanlık payına düşen tutarlar,” şeklinde değiştirilmiş ve “oluşan faiz gelirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlık ve Kurum arasında imzalanan protokolde belirlenen diğer gelirler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak Kurumun, değerlendirme metodolojisi Bakanlıkça onaylanan bilgi sistemine bağlı skorlamalara göre yararlanıcılara ilişkin yaptığı değerlendirmeler, bu fıkra kapsamında ilave kredi değerlendirmesi sayılmaz. Kuram, skorlamalara göre yaptığı değerlendirme sonucunda kefalet verip vermemeye karar verebilir.”

MADDE 6- Aynı Karara Üçüncü Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Dördüncü Bölüm ve aynı Bölüm içerisinde yer almak üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş; mevcut Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm olarak teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Destekli Kefalet Sistemi Kapsamında Kredi Garanti Kuramlarının
Asgari Nitelikleri

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kurumun faaliyet esasları

MADDE 11/A– (1) Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kurumun;

a) Anonim şirket olması,

b) Ana sözleşmesinde ana faaliyet konusunun kefalet verme olması,

c) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon Türk Lirası olması,

gereklidir.

Ana sözleşme değişikliği

MADDE 11ZB– (1) Ana sözleşme değişiklik taslakları Kurum tarafından Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Ana sözleşme değişiklikleri, değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası ile 10 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Ortakların ve yöneticilerin genel nitelikleri

MADDE 11/C– (1) Kurumun gerçek ve tüzel kişi ortakları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin;

a) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yazılı olan suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

c) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kurumlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

gerekmektedir.

İç kontrol

MADDE 11/Ç– (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi mevzuatına ve bu kapsamda belirlenen amaçlarına uygun olarak faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere bir iç kontrol sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. İç kontrol birimi yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

Risk yönetimi

MADDE 11/D– (1) Kurum, kredi garanti faaliyetini etkin ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve bu kapsamda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak ve Bakanlığa raporlamakla yükümlüdür.

(2) Risk yönetimi sistemi ve risk politikaları, kefalet işlemlerine ilişkin tahsis, kullandırma, gözetim, tazmin, tazmin sonrası tahsilat vb. süreçlerden kaynaklanan risklerin analizine ilişkin yöntem ve modellerin geliştirilmesini ve bu risklerin sürekli olarak ölçümünü, yönetimini ve raporlanmasım kapsar.

(3) Risk yönetim birimi yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

Bilgi sistemlerinin yönetimi

MADDE 11/E– (1) Kurum, bilgi sistemlerine yönelik olarak ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olmalıdır.

(2) Kurum nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, kurumun ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olmalıdır. Bilgi sistemleri, kurum ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân vermelidir.

(3) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki faaliyetlerini diğer işlemlerinden ayn bir raporlama ve izleme sistemi üzerinden takip eder.

(4) Kurumun muhasebe ve raporlama süreçlerine ilişkin bilgi sistemlerinin Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemler için oluşturulacak bilgi sistemi ile entegre olması esastır.

İzleme, denetim, muhasebe ve raporlamalar

MADDE 11/F– (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin faaliyetlerini yürütürken iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim alanlarını kapsayan 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine ve Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, IIA tarafından yayımlanan Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun bir iç denetim sistemi kurar. İç denetim birim yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

(5) İç denetim faaliyetleri, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 22/9/2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) standardında yer alan dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranışa ilişkin etik ilkelere uygun olarak iç denetçiler tarafından yürütülür.

(6) İç denetim fonksiyonu kapsamında hazırlanan raporlar kurumun yönetim kuruluna sunulur.

(7) Kurum; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, fmansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.

Kamu menfaati, tarafsızlık, şeffaflık ve verilerin korunması

MADDE 11/G– (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken kamu menfaatini gözetir; tarafsızlık, şeffaflık ve kişisel ve ticari verilerin korunması ilkelerine uyar.

(8) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinde kamu zararına sebebiyet vermeksizin kamu menfaatini gözetir.

(9) Tarafsızlık, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında tüm başvuruculara eşit muamelede bulunulmasını ifade eder.

(10) Şeffaflık, kefalet faaliyetlerine ilişkin süreçlerin açık ve gözetimi sağlanabilir şekilde yürütülmesi ile kurumun Bakanlık ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı yapmasını ifade eder.

(11) Kişisel ve ticari verilerin korunması, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilerin, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olacak şekilde, Bakanlığın uygun göreceği kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamasım ifade eder.

Bilgi ve iletişim

MADDE 11/Ğ– (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında sağladığı kefaletlere ilişkin bilgileri herhangi bir iletişim platformunda Bakanlığın onayı olmadan yayımlayamaz ve bu bilgilere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunamaz.

(2) Kurum, yararlananların Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin bilgilere ulaşabilmesi için internet sitesi vb. iletişim platformlarında gerekli tedbirleri alır.

Güvence beyanı ve etik sözleşmeler

MADDE 11/H– (1) Kurum, bu bölümde belirlenen usul ve esaslara uyumlarına ilişkin yönetim kurulunca imzalanan güvence beyanını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(3) Kurum, etik sözleşmelerini hazırlamalı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim kadrosu ve kurum personeli arasında imzalatmalıdır.

(4) Bu bölümde yer alan usul ve esasların yerine getirilmesi ve devamlılığının sağlanması münhasıran yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

(5) Kurumun bu bölümde yer alan usul ve esaslara uyumu, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yapılan işlemlerin Bakanlıkça uygun bulunduğu ya da onaylandığı şeklinde yorumlanamaz.

Yapılabilecek faaliyetler

MADDE 11/1– (1) Kurumun münhasıran kredi kefalet faaliyeti yapması esastır. Bunun dışındaki faaliyetler ancak Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir.

Asgari şartlara aykırılıklar

MADDE 11/î– (1) Bu bölümde yer alan usul ve esaslara aykırılığın tespiti ve Bakanlıkça verilen sürede giderilmemesi halinde Bakanlık kurumun yeni kefalet kullandıranını askıya almaya yetkilidir.”

MADDE 7- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8– (1) Turizm sektöründe tur operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelerin kefalet başvurularında, 31/12/2022 tarihine kadar, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut kefalet bakiyeleri kefalet limiti hesabında dikkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 9– (1) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mezkûr değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak değişiklik sonrası KOBÎ tanımına dâhil olan işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar bu Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilir.

GEÇİCİ MADDE 10– (1) Bakanlık ile protokol imzalayarak Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kefalet işlemleri yürüten kredi garanti kurumlan, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Dördüncü Bölümde yer alan asgari şartların tamamının sağlandığına dair güvence beyanı ile ispatlayım bilgi ve belgeleri Bakanlığa yazılı olarak iletir.”

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top