Search
Close this search box.

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ 2020/7

Kaydet
Kapat

07.04.2020 Tarihli 31092 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön izin alınacak eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranır.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı
0805.50.10.00.00

Taze limon (kurutulmuş hariç)

(2) Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bu tarih hariç) tescil edilmiş beyannamelere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top