Search
Close this search box.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri İbraz Durumu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 49970238-180.05
Konu : Menşe ve Dolaşım Belgeleri İbraz Durumu

12.05.2020/54349337
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.04.2020 tarihli ve 49970238-180.99/00053904081 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızla menşe ve dolaşım belgelerine ilişkin Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.04.2020 tarihli 53889533 sayılı yazı gönderilmişti.

Konu hakkında Bölge Müdürlüğümüze şifaen sorulan sorulardan sebeple menşe ve dolaşım belgelerinin asıl nüshalarının ibrazı ve buna bağlı teminat alınıp alınmayacağı konusunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde iletilen 15.04.2020 tarihli ve 53889533 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının bugün tarihli onayı doğrultusunda, 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere);

“… gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatında belirtilen özel durumlar kapsamında ‘ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler’ olarak kabul edilmesi, teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi,

Aynı şekilde, tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından, gümrük idarelerimize ibraz edilmeleri gerektiği hallerde, yukarıda belirtildiği üzere sonradan ibraz edilmeleri şeklinde işlem tesis edilmesi ve herhangi bir teminat alınmaması…” talimatlandırılmış ve sistem üzerinden yapılacak işlemler aşama aşama açıklanmıştır.

Bahse konu yazının ilk paragrafında, A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerinin, bu belgeleri düzenleyen kurumların mevcut Covid-19 salgınından ötürü kapalı olmasından dolayı temin edilememesi ve bu nedenle gümrük idarelerimize ibraz edilememesi Bakan Onayının gerekçesi olarak belirtilmiş; söz konusu belgelerin ‘ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler’ olarak kabul edilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapılmıştır. Ayrıca, sistemden yapılacak işlemler açıklanırken beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması ifade edilirken, belge numarası, belgenin bir örneği ya da fotokopisinin eklenmesi yönünde herhangi bir talimat verilmemiştir. İlgili ülkeden ihracat yapılırken düzenlenememiş belgenin numarasının da yükümlüsünce bilinmesinin ya da düzenlenememiş bir belgenin fotokopisinin beyannameye eklenmesinin imkan dahilinde olmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, söz konusu talimat, ilgili ülke tarafından ihracat sırasında düzenlenemeyen ve dolayısıyla ithalat aşamasında yükümlüsünce gümrük idaresine sunulamayan belgeler ile ilgili olarak yapılacak işlemleri düzenlediğinden, usulüne uygun olarak gümrük idaresine sunulan dolaşım belgelerinin ve menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol sürecini düzenleyen 2014/1 Sayılı Genelge kapsamında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmış olup, cari işlem esnasında mevcut bulunan ve usulüne uygun olarak gümrük idaresine ibraz edilen belgelerin sonradan kontrolünün meri mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Ek olarak, Söz konusu 53889533 sayılı yazılarında belirtilen talimata istinaden

– Covid 19 salgınının başladığı tarihten (13.03.2020) sonraki teminatların iadesinin yapılıp yapılmayacağı,

– 15.04.2020 tarihinden önce tescil edilen ve teminatı tahakkuk etmekle birlikte henüz Müdürlük denetiminde bulunan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden teminatın alınıp alınmayacağı hususları ilgili Makama sorulmuş olup, cevap alınmasına müteakip ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Özge DEMİREL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdürü Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm bağlantımız Gümrük Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top