Search
Close this search box.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 52

Kaydet
Kapat

27.12.2019 Tarihli 30991 Sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne,

yer verilmiştir.

(2) 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları  % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm*) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaylan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 W 4-6 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukıın yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıttan w benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 51.800’0 aşmayanlar 1 964 672 376 284 100
51.800 aşıp

90.800 aşmayanlar

2 1.059 739 113 313 110
90.800 aşanlar 3 1.156 806 451 341 120
1301 – 1600  cm3 e kadar 51 800 aşmayanlar 4 1.678 1.258 730 516 198
51.800’0 aşıp

90 800 aşmayanlar

5 1.846 1.384 803 566 217
90 800 aşanlar 6 2.014 1.510 875 618 237
1601 – 1800  cm3 e kadar 129.800  aşmayanlar 7 3.260 2.549 1.499 915 355
129.800 ajanlar 8 3.557 2.779 1.637 999 387
1801 – 2000  cm3 e kadar 129 800 aşmayanlar 9 5.136 3.955 2.325 1.384 545
129 800 aşanlar 10 5.603 4.316 2.536 1.510 594
2001 – 2500  cm3 e kadar 162 100 aşmayanlar II 7.704 5.593 3.494 2.087 826
162.100 aşanlar 12 8.405 6.101 3.811 2.278 90İ
2501 – 3000  cm3 e kadar 324.400 aşmayanlar 13 10.741 9 5.838 3.140 1 152
324.400 aşanlar 14 11.719 10.194 6369 3.426 1.257
3001 – 3500  cm3e kadar 324.400 aşmayanlar 15 16358 14.720 8.867 4.426 1.622
324.400 aşanlar 16 17.847 16057 9.672 4.828 1.771
3501 – 4000  cm3 e kadar 519.200  aşmayanlar 17 25.720 22 210 13 080 5.838 2.325
519.200’0 aşanlar 18 28060 24 228 14.271 6 369 2.536
4001  cm3 ve yukarısı 616.500’0 aşmayanlar 19 42097 31 568 18 696 8.403 3 260
616.500’0 ajanlar 20 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557
  Taşıt Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12- 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
100 – 250 cm3’e kadar 180 135 99 62 24
251 -650cm3’e kadar 372 282 180 99 62
651 – 1200 cm3’e kadar 958 570 282 180 99
1201 cm3 ve yukarısı 2.324 1 536 958 761 372

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)
1 – 6 yaş 7 -15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.152 761 372
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 1.536 958 570
1901 cm3 ve yukarısı 2.324 1.536 958
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.908 1.737 761
26-35 kişiye kadar 3.487 2.908 1.152
36-45 kişiye kadar 3.881 3.292 1.536
46 kişi ve yukarısı 4.655 3.881 2.324
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 1.033 686 337
1.501-3.500 kg’a kadar 2.091 1.212 686
3.501-5.000 kg’a kadar 3.141 2.614 1.033
5.001-10.000 kg’a kadar 3.487 2.962 1.389
10.001-20.000 kg’a kadar 4.191 3.487 2.091
20.001 kg ve yukarısı 5.242 4.191 2.436

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşlan İle ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 10 yaş 11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar 19.463 15.563 11.670 9.334
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 29.200 23.354 17.515 14.011
1.801 -3.000 kg.’a kadar 38.940 31.150 23.354 18.684
3.001 -5.000 kg.’a kadar 48.679 38.940 29.200 23.354
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 58.419 46.732 35.044 28.031
10.001 -20.000 kg.’a kadar 68.157 54.522 40.886 32.700
20.001 kg. ve yukarısı 77.893 62.308 46.732 37.384

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları  ve benzerleri
1300 cm’ ve aşağısı 964 672 376 284 100
1301-1600  cm3 e kadar 1.678 1.258 30 516 198
1601-1800  cm3 e kadar 2.964 2.316 1.364 831 322
1801-2000  cm3 c kadar 4.670 3.596 2.114 1.258 496
2001-2500  cm3 c kadar 7.003 5.084 3.177 1.898 751
2501-3000  cm3 e kadar 9.766 8.495 5.307 2.854 1.048
3001-3500  cm3 e kadar 14.872 13.381 8.060 4.023 1.476
3501 -4000  cm3 e kadar 23.383 20.191 11.891 5.307 2.114
4001  cm3 ve yukarısı 38.270 28.698 16.996 7.638 2.964

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top