Search
Close this search box.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği No 66

Kaydet
Please login

31.12.2020 Tarihli 31351 (5. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 66) DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 20,00

b) Beyanname 20,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 40,00

2- (Mülga:30/12/2004-528 1/14.md)

3 – Pasaportlar 180,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 125,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/l/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı 30,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 60,00

7 – Aile cüzdanları 160,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri 225,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

12 – Motorlu araç tescil belgesi 200,00

13 – İş makinesi tescil belgesi 170,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 12,00

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 16,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi 125,00
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 125,00
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top