T.C.
BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.DNM/0.08.01.01/155.02./26318
Konu : Yük Teslim Talimat Formu

09.09.2011/26318
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 05.09.2011 tarihli ve Öz-2172 sayılı yazınız.
b) 18/08/2011 tarihli ve Öz-2166 sayılı yazınız,
c) 17/05/2011 tarih ve 14765 sayılı yazımız.

İlgi (b) yazıda, Kumport Geçici Depo Işletmesince IM105866 tescil muhtevası serbest dolaşıma girmiş eşyaların, yüklerin alıcıya tesliminde “yük teslim talimat formu”nun kııllanılmasını içeren ilgi (c) yazımız gerekçe gösterilerek tarafınıza teslim edilmediği belirtilerek ilgi (c) yazımızın tarafınızca “hukuken yok hükmünde” olarak değerlendirildiği bu itibarla, gecikme nedeniyle uğranıldıği iddia edilen zararların Müsteşarlığımızdan tahsili talep edilmekledir.

Öte yandan, İlgi (a) yazınızda; Gümrük ve Ekonomi Bakanlığının bir müracaatınıza verdiği 22.08.2011 tarihli ve 03236 sayılı cevabi yazısında: “Gerek Türk Ticaret Kanunu’ nda gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda Ordino ya da Yük Teslim Talimat Formu ile İlgili bir hüküm bulunmadığı, gümrük İşlemlerinin taşıma senedi ile yürütüldüğü, geçici dapo yeri veya antrepolara konulan yükletin alıcılarına tesliminde tanzim edilmesi öngörülen yük teslim talimat formu uygulamasının gümrük mevzuatına aykırı olduğu yönündeki görüşlerin Denizcilik Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı”na iletiğidiğinin bildirildiği belirtilerek komimin gümrük mevzuatı açışındım değerlendirilmesi ile birlikte İlgi (c) talimatlarımızın kaldırılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük idaresinin aynı zamanda antrepo işletmeciliği yapmakla olduğu 1615 sayılı Gümrük Kanunu zamanında, malların tesliminde “ordino” talep edilmekteydi. Ancak, 4458 sayılı yeni Gümrük Kanunu İle birlikte Gümrük İdaresinin antrepoculuk faaliyetinden çekilerek sadece gümrükleme, (malın ithalinin yasal koşulları ve vergilendirilmisi) işlemlerini yapmaya başlaması ülserine antrepoculuk sahasını ilgilendiren ve mal tesliminde kullanılan “ordino” mevzuattan çıkarılmış olup ordino belgesinin aranılması da zorunlu olmaktan çıkmıştır,

Taşıma ilişkileri bakımından ortaya çıktın bu yasal boşluk, denizyolu ile ithal edilen ve ilgili liman İşletmesinin geçici depo veya antrepolarına teslim edilmiş olan malların taşıyana sorulmaksızın konişmentoda alıcı olarak görülen kişilere yetkili hamil olup olmadıklarına bakılmaksızın teslim edilmesi yükün gerçek alıcısına teslim edilip edilmediği hususundu tereddütler oluşturmuştur. Yine bu uygulama ile, taşıyan sıfatına sahip gemi donananının ve onun temsilcisi gemi acentesinin veya taşıyan sıfatım haiz taşıma işleri komisyoncusunun taşıma İşlerinden doğan yük üzerindeki haklarının kaybına sebebiyet vermesi gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır.

Sektörden Müsteşarlığımıza İletilen bu ve benzeri sıkıntılara bir çözüm bulabilmek, ülkemiz deniz ticaretinin uluslararası alanda sekteye uğramaması ve limanlarımızda sahteciliğe meydan verilmemesi için yurt dışından mal getirten firmaların taşıyanla olan ilişkisine dahil olmadan bir düzenleme yapmak İhtiyacı hasıl olmuştur, Bu doğrultuda, Müsteşarlığımız koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan toplantı va görüşmeler sonucunda; hem taşıyanın hem taşılanın yararına olarak, denizyolu ile gelen malların taşıyan tarafından düzenlenecek olan Yük Teslim Talimat Formu karşılığında yükün gerçek alıcısına teslim edilmesini sağlamak üzero liman işletme izinlerini vermekle yetkili olan Müsteşarlığımız tarafından İlgi (c) talimatımız yayınlanmıştır.

Taşıyıcının malları alıcıya teslim edilmesine muvafakat ettiğini gösterir nitelikte olan teslim ordinosunun işlevini görmek üzere düzenlenen “yük teslim talimat formu” sektörün söz konusu sıkıntılarına cevap veren idari bir düzenleme olup herhangi bir Ücrete tabi tutulmamıştır. Söz konusu belge, ilgili olduğu yükün gerçek sahibine teslimini sağlayan ve o yük üzerinde taşıyanın herhangi bir alacağının olmadığım teyit eden bir belge olup taşıyanın başka yüklerle ilgili alacaklarının tahsili amacıyla kullanılması söz konusu değildir, olmamalıdır.

İdareler; görev, yetki ve sorumluluktun çerçevesinde yayımlamış oldukları mevzuatla (kanun, yönetmelik, yönerge, talimat vb.) ilgili sektörlerin iş ve İşlemlerini düzenlemekte ve denetlemektedirler. Sektörün, idarenin düzenlemiş olduğu bir hususu “yok hükmimde sayarak” işlem yapmaya kalkması, “düzenli İdare ilkesi” gereğince kabul edilemezdir. İdari düzenleme ve uygulamalara varsa itirazların usul ve esasları da izahtan varestedir. Öte yandan, uygulama, hakkında firmanız haricinde başka hiçbir firmadan herhangi, bir şikayet tarafımıza ulaşmamıştır.

Konu ile İlgili olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sn, Müsteşar) ile yapılan görüşmelerde, birçok İşlemin elektronik ortamda yapıldığı günümüzde, bakanlıklarınca kullanılan/kullandırlan BİLGE sisteminde iş akışlarının İzlendiği tabloya, taşıyanın veya temsilcisinin onay kutucuğunun eklenebileceği hususu İfade edilmiştir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca söz konusu uygulama hayata geçirilene kadar, Müsteşarlığımız tarafından düzenlenen yük teslim talimat formunun uygulanmalını devam edilmesi, yukarıda bahsedilen sıkıntıların yaşanmaması için bir zarurettir.

Bu itibarla, Kumport Geçici Depo İşletmesindeki (IM105866 tescil muhtevası) serbest dolaşıma girmiş eşyaların teslim alınabilmesi İçin “yük teslim talimat formu”nun ilgili depo işleticisine ibraz edilmesi gerekmektedir, ilgili acente ile yapılan görüşmelerde tarafınızdan herhangi bir belge bedeli talep edilmediği, başvuru yapılması halinde anılan formun tarafınıza düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu yükü teslim almak için gerekli olan Yük Teslim Talimat Formunu kullanmamak için göstermiş olduğunuz anlamsız dirençten ötürü oluşacak zararlardan kendinizin sorumlu olduğunuzu belirtir; Müsteşarlığımızın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

M. Mehdi GÖNÜL ALÇAK
Müsteşar a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
Özimeks San. Ürünleri Ltd.Şti.

Bilgi:
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Gümrükler Genci Müdürlüğü)
-Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)
-İMFAK Deniz Ticaret Odası
-Mersin Deniz Ticaret Odası
-İstanbul Sanayi Odası
-İzmir Ticaret Odası
-Türkiye Liman işletmecileri Derneği
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
-Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
-Gümrüklü Antrepocular Derneği
-İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
-Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Ticaret A.Ş.
-CMA CGM Deniz Acenteliği A.Ş.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Denizcilik Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Uzlaşma Yönetmeliği – 27.08.2011
Sonraki İçerikOrdino Yük Teslim Talimat Formu – 407 Sayılı Yazı