Search
Close this search box.

Özel Liman ve İskele İşlemleri Konulu Denetim

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sayı : E-22027416-663.02-00081923693
Konu : “Özel Liman ve İskele İşlemleri” Konulu Denetim

16.01.2023/81923693
DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Bakanlığı’nın 31.12.2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Özel Liman ve İskele İşlemleri” sürecine ilişkin denetim faaliyeti İç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmektedir.

Denetim kapsamında özel liman ve iskelelere yönelik gümrük faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, gümrük hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıda yer verilen konular ile liman ve iskele işlemlerine ilişkin diğer hususlarda (iş akışları, BT sistemleri, gümrük işlemleri ve gözetimine ilişkin fiziki düzenlemeler ve altyapı) görüş ve önerilerinizin bilinmesi önem arz etmektedir:

  • Gümrük işlemlerinde kullanılan Konteyner Liman Takip Sitemi ve Liman Tek Pencere Sisteminin kullanımında sorun yaşanıp yaşanmadığı,
  • Mobil gümrük hizmeti verilen liman ve iskelelerde işlemlerin etkinliği,
  • Gümrük Kanunu’nun 218’inci maddesi çerçevesinde liman işleticilerinin yükümlülükleri,
  • Liman ve iskele işletmelerinde gerçekleştirilen gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedeller çerçevesinde yürütülmesi,
  • Gerek idarenin fiilen bulunduğu liman ve iskelelerde, gerekse mobil hizmet verilen yerlerde gümrük idareleri ile iletişim ve koordinasyonda sorun yaşanıp yaşanmadığı,
  • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ çerçevesinde yürütülen kabotaj beyannamesi işlemleri,
  • Geçici depolama yeri statüsüne sahip olmayan ve gümrük işlemi yapılan liman ve iskelelerde yaşanan sorunlar bulunup bulunmadığı,

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin aşağıda yer verilen resmi e-posta adreslerine, denetim süresinin kısıtlı olduğu da dikkate alınarak makul süre içerisinde gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

          Ramazan İÇUZ                     Özlem ÜNAL BAYRAKTAR                    Elif AY
İç Denetçi                                  İç Denetçi                              İç Denetçi

Dağıtım:
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

İç Denetim Birimi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top