Search
Close this search box.

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazları Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 20117910-111 [GGM-14]

Konu: Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera
Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/14)

28.04.2020/54073171
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 05.03.2020 tarihli ve 2020/1356-BU sayılı yazınız.

Bakanlığımız kayıtlarına 06.03.2020 tarihinde 52950341 ve 52957350 sayılarla giren ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Ozon Tabakasını incelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)in yayımı tarihinden önce getirilerek gümrük antreposuna konulduğu belirtilen eşyanın ithali, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde mezkûr Tebliğin 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Ek 7 ‘de belirtilen eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanımı için yapılan ithalatlar hariç 4 Ocak 2020 itibariyle yasaktır.” hükmü uyarınca belirtilen tarih itibariyle yasaklanmış bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 22.04.2020 tarihli ve E.90964 sayılı yazıda, Avrupa Birliği 27. Çevre Faslı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında yayımlanan 4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci geçici maddesi ikinci bendinde “Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihin 2 (iki) yıl sonrası itibariyle florlu sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı kabın ithalatı yasaktır.” Hükmünün yer aldığı, öte yandan, ilgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen eşyanın mahrecine iadesi ya da üçüncü bir ülkeye transit edilmesine ilişkin olarak, tek kullanımlık kap ithalat yasaklarının Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 2007 yılından itibaren uygulanmakta olduğu, diğer ülkelerin (Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolüne taraf) de aynı şekilde tek kullanımlık kapları veya içindeki ürünleri yasakladıkları ya da kayıtlı ithalatçılar ile kotalı olarak ithalata izin verdikleri belirtilerek, bahse konu eşyanın mahrecine iadesi veya transit ticareti öncesinde eşyanın varış ülkesinin yetkili otoritesinin onayının alınması halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının uygun olacağı mütalaasında bulunulmuştur.

Bilgi alınmasını rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top