T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-18723479-153.18-
Konu :
Posta Veya Kargo İle Bitki / Bitkisel Ürün İthalatı

14.01.2022 / 70986190
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28.05.2021 tarihli 44682358 sayılı yazımız.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 16.12.2021 tarihli 3755443 sayılı bir örneği ekli yazıda; bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri ve ithalat aşamasındaki resmi kontrollerin Bitki Karantinası Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yürütüldüğü, yurtdışından e-ticaret, online alışveriş vb. yollarla posta veya kargo ile gelen tohum ve diğer bitki/bitkisel ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması nedeniyle alıcısı tarafından teslim alınamaması veya Bakanlıkları kontrolüne tabi ürün olduğu halde inspektörler tarafından gerekli resmi kontroller yapılmaksızın girişinin gerçekleşmesi gibi bazı aksaklıklar yaşanabildiği ifade edilerek; Bitki Karantinası Yönetmeliği`nin “Posta veya kargo ile ürün girişi (Değişik başlık:RG-4/5/2015-29345)(4)” başlığı altında yer alan 14`üncü Maddesinde; “(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir. (2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.” şeklinde ifade edilen hüküm gereğince, söz konusu ürünlerin resmi kontrollerinin yürütülmesini teminen Bakanlıkları inspektörlerinin bilgilendirilmesi için ilgili Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazımız ile; Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (2014/59) kapsamında ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmalara ilişkin olarak Tarım ve Orman
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nden alınan 13.05.2019 tarihli ve E.1442890 sayılı yazı gönderilerek, söz konusu eşyanın Bakanlıkları inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu uygun bulunması halinde taraflarınca “Uygunluk Yazısı” verilmeden Ülkemize girişine izin verilmemesi hususu talimatlandırılmıştı.

Bu itibarla, bilgi edinilmesi ve bahse konu yazının bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususlarında gereğini rica ederim.

Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı


 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-21817801-320.03.02-3755443
Konu : Posta veya Kargo ile Bitki / Bitkisel Ürün İthalatı

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri ve ithalat aşamasındaki resmi kontroller Bitki Karantinası Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.

Yurtdışından e-ticaret, online alışveriş vb. yollarla posta veya kargo ile gelen tohum ve diğer bitki/bitkisel ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması nedeniyle alıcısı tarafından teslim alınamaması veya Bakanlığımız kontrolüne tabi ürün olduğu halde inspektörler tarafından gerekli resmi kontroller yapılmaksızın girişinin gerçekleşmesi gibi bazı
aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Bitki Karantinası Yönetmeliği`nin “Posta veya kargo ile ürün girişi (Değişik başlık:RG 4/5/2015-29345)(4)” başlığı altında yer alan 14`üncü Maddesinde;

“(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.”

şeklinde ifade edilen hüküm gereğince, söz konusu ürünlerin resmi kontrollerinin yürütülmesini teminen Bakanlığımız inspektörlerinin bilgilendirilmesi için ilgili Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız